נשמה יתרה

(הופנה מהדף נשמה יתירה)

נשמה יתרה[1] היא מושג יהודי קבלי, לפיו בכניסת שבת נוספת כביכול באדם נשמה למשך כל השבת עד יציאתה.

לדעת רש"י בעקבות תוספת נשמה זו, האדם יכול לאכול בשבת יותר מאשר בדרך כלל, ואין נפשו קצה עליו,

בספרות הקבלה והחסידות מבואר שהנשמה היתירה גורמת להרגשת התעלות רוחנית, לשומרי השבת.

מקורעריכה

המקור למושג נשמה יתרה נמצא בתלמוד במסכת ביצה:

אמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר: 'שבת וינפש', כיון ששבת - ווי, אבדה נפש"

זמן כניסת הנשמה יתרה, כפי הנראה מדברי הפוסקים הוא משעת כניסת שבת, או משעת קבלת שבת. אך יש שכתבו שכבר מחצות יום שישי נכנסת הנשמה יתרה[2].

בשערי תשובה כתב בשם תלמידי האר"י "שהנפש יתירה אין הולכת לגמרי עד אחר סעודות מוצאי שבת (=מלווה מלכה)" (שערי תשובה אורח חיים סימן ש).

מנהגיםעריכה

יש נוהגים לקבל את הנשמה היתרה במחשבה, בשלושה שלבים בלילה (בשעת אמירת בואי כלה בפיוט לכה דודי - חלק הנפש, באמירת ברכו - חלק הרוח, ובברכת השכיבנו - חלק הנשמה.) ובשלושה שלבים ביום (באמירת נשמת כל חי - חלק הנפש, במילים ה' שפתי תפתח שבתחילת תפילת העמידה - חלק הרוח, ובאמירת כתר בתפילת מוסף - חלק הנשמה)[3].

ישנם גם המסבירים את מנהג הרחת הבשמים בהבדלה, כנגרר של יציאת הנשמה היתרה מהגוף - שעת חולשת הדעת - כיון שהרחת הבשמים עשויה לעזור לאזן את הגוף מחדש. וכך נכתב במדרש שכל טוב[4] "בשמים במוצאי שבת מצווה, מאי טעמא משום נשמה יתרה שניתנת באדם בערב שבת ובמוצאי שבת ניטלת הימנו".

גם מנהג סעודת המלווה מלכה, שהיא הסעודה הרביעית של שבת, מוסבר על ידי כמה מהמקובלים, כסעודה אחרונה עם הנשמה היתרה, רגע לפני שהיא עוזבת את הגוף.

ביום טובעריכה

לדעת רשב"ם אף ביום טוב ישנה נשמה יתרה, ולכך כאשר חל יום טוב במוצאי שבת אין לברך על הבשמים, מאחר שהנשמה היתרה אינה מסתלקת במוצאי שבת, אלא רק למחרת - במוצאי יום טוב[5].

אך בעלי התוספות כתבו להוכיח מכך שאין מברכים על הבשמים במוצאי יום טוב - שביום טוב אין נשמה יתרה[6].

קישורים חיצונייםעריכה


הערות שולייםעריכה

  1. ^ 'יתרה' מתוך השורש י ת ר - נוסף.
  2. ^ ראו שו"ת ציץ אליעזר (חלק ז סימן מ"ט אות יא) בשם שו"ת פני אהרן.
  3. ^ פרי עץ חיים שער השבת פרק א'
  4. ^ ספר שמות פרק ט"ז.
  5. ^ רשב"ם, פסחים קב ב ד"ה ושמואל אמר.
  6. ^ תוספות פסחים קב ב.