ספר חשבונות

מרכיב מרכזי בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה של ישות חשבונאית. הספר מרכז את כל החשבונות ונרשמות בו כל התנועות הכספיות והלא כספיות של הישות

בהנהלת חשבונות, ספר חשבונות (או "ספרים") הוא מרכיב מרכזי בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה של ישות חשבונאית. הספר[1] מרכז את כל החשבונות ונרשמות בו כל התנועות הכספיות והלא כספיות של הישות. ספר החשבונות מורכב מחשבונות מחמישה סוגים:

  1. נכסים (למשל, חשבון שקים לגבייה, חשבון לקוחות, חשבון מקרקעין)
  2. התחייבויות (למשל חשבון אשראי בנקאי, חשבון ספקים, חשבון הלוואות לזמן ארוך)
  3. הון עצמי (למשל חשבון עודפים, חשבון הון מניות)
  4. הכנסות (למשל חשבון הכנסות ממתן שירותים)
  5. הוצאות (למשל חשבון הוצאות חשמל, חשבון הוצאות טלפון)
Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
הנהלת חשבונות כפולה
תקן חשבונאות
בסיס מצטבר ובסיס מזומן
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

נהוג לפצל את החשבונות לתת-קבוצות מוגדרות יותר. לדוגמה:

  • קבוצת "לקוחות" תכלול את כל ההתחשבנות מול הלקוחות.
  • קבוצת "רכוש קבוע" שתכלול חשבונות המהווים רכוש קבוע (לעומת נכס שוטף כמו מלאי או מזומנים בקופה).
  • קבוצת "אשראי מתאגידים בנקאיים" יכלול חשבון משיכת יתר בבנק, חשבון הלוואה לזמן קצר, חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך וכדומה.
  • קבוצת "הוצאות מימון" יכלול את כל החשבונות המהווים הוצאות מימון: חשבון עמלות בבנק, חשבון ריבית רבעונית בבנק, חשבון הוצאות ריבית הלוואה, חשבון ריבית מס הכנסה, חשבון ריבית לצדדים קשורים וכדומה.

החלוקה של החשבונות לתת-קבוצות מקלה על העיון ברשימת החשבונות הקיימים ויתרתן באמצעות מאזן בוחן.

ספר החשבונות הוא אחד המסמכים העיקריים המספקים את המידע הדרוש לבניית הדוחות הכספיים של ישות חשבונאית.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ הספר יכול להיות למעשה מחברת מנייר או ספר ממוחשב באמצעות תוכנה ייעודית להנהלת חשבונות.