עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

כתיבת תווים בוויקיפדיה נעשית באמצעות ההרחבה score. הרחבה זו היא שפת תגיות התומכת בשני תחבירים לרישום מוזיקה:

  • שיטת רישום התווים הפתוחה "ליליפונד (אנ')", שהיא ברירת המחדל.
  • תחביר ABC. עליו ניתן לקרוא כאן. כדי להפעיל את תחביר ABC יש לציין בפתיחת התג, בעזרת פרמטר lang, באופן הבא:
<score lang="ABC">
.....
</score>

ניתן לציין בעזרת הפרמטר lang שמשתמשים בתחביר ליליפונד על ידי lang=lilypond, או פשוט על ידי השמטת הפרמטר.

ההסברים בדף זה מתייחסים לתחביר ליליפונד.

השמעת התווים הופסקה ביולי 2020 עקב בעיות של אבטחת מידע בליליפונד.

כתיבת התווים

עריכה

כתיבת התווים נעשית בשיטה האמריקאית, עם האותיות a עד g, כאשר a היא לה ו-g היא סול. הטבלה הבאה מציגה את שמות התווים בשיטה האמריקאית, לצד השמות המקבילים בשיטה הנפוצה בישראל.

תווים
דו
(C)
רה
(D)
מי
(E)
פה
(F)
סול
(G)
לה
(A)
סי
(B)


 פה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמי
תמונה אינטראקטיבית של סולם דו מז'ור (מופיע בתמונה 3 פעמים). לחצו על התווים המופיעים בתמונה.


בסיסי

עריכה

יש לכתוב כל תו באמצעות אות, מ-a עד g, משמאל לימין:

<score>{ a b c d e f g }</score>

תוצאה:

 

ניתן להעלות את התו באוקטבה על ידי הוספת גרש אחד (או יותר, כמספר האוקטבות), או להנמיכו באוקטבה על ידי הוספת פסיק (כנ"ל):

<score>{ a, a a' a'' a''' }</score>

תוצאה:

 

סימני היתק

עריכה

כדי להפעיל סימני היתק (דיאז או במול), יש להוסיף בהתאם is או es לאות התו, כך:

<score>{ ais ais aes ais' aes' }</score>

תוצאה:

 

שימו לב שהגרש לציון האוקטבה בא לאחר is או es. כמו כן, תו a השני לא מקבל את סימון הדיאז בתצוגה, בהתאם לכלל שסימון תקף עד לסוף התיבה. עם זאת, חובה לציינו בקוד עצמו - ללא ציון חוזר של הדיאז או הבמול, יוצג לפני התו סימן בֶּקָר, המציין את ביטול סימן ההיתק הקודם:

<score>{ ais a aes' a' }</score>

תוצאה:

 

דיאז כפול נכתב isis ובמול כפול נכתב eses:

<score>{ aisis aeses aisis' aeses' }</score>

תוצאה:

 

משך התו

עריכה
  • משך התו נקבע באמצעות מספר לאחר האות.
<score>{ a'1 b'2 c'4 d'8 e'16 f'32 ges'8 }</score>

תוצאה:

 

כך ש-1 מציין תו באורך תיבה שלמה, 2 מציין תו של חצי תיבה, 4 מציין תו של רבע תיבה, וכן הלאה.

  אם לרצף של תווים אחדים יש אותו משך, אין לציין את המספר שוב - כל עוד לא יצוין משך זמן אחר, לכל התווים הבאים יהיה אותו משך:

<score>{ a'8 b' c' d' e'16 f' ges' }</score>

תוצאה:

 
  • ניתן להגדיל במחצית את משך זמן התו על ידי הוספת נקודה לאחר התו:
<score>{ b2. a4.. }</score>

תוצאה:

 

שתק מסומן באות r.

<score>{ r2 r4 r8 }</score>

תוצאה:

 

סולם

עריכה

ניתן להגדיר סולם בעזרת פקודת key\, אותה מציבים בתוך הסוגריים המסולסלים. לאחר key\ כותבים את התו הרלוונטי (g עבור סולם סול, aes עבור לה במול וכו'), ואז סוג הסולם, כמו major\.

<score>{\key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

 

משקל

עריכה

בהיעדר הוראה אחרת, התוכנה מפרשת את התווים לפי משקל 4/4, או C. כדי להגדיר משקל אחר יש להציב את הפקודה time\ בתוך הסוגריים המסולסלים, ואחריה את המשקל הרצוי, כמו 3/4.

<score>{\time 3/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

 

משקלים כמו 4/4 ו-2/2 יוצגו אוטומטית כ-C. כדי להציג אותם כמספרים, יש להוסיף פקודה נוספת, מיד לפני פקודת time\:

<score>{\numericTimeSignature \time 4/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

 

כדי להשתמש שוב במשקל אחר, יש להציב את הפקודה: defaultTimeSignature\ לאחר מכן.

מפעם (טמפו)

עריכה

המפעם (טמפו) של הלחן נכתב באמצעות הפרמטר tempo‏/.

דוגמה:

<score>
 \relative c'' {
 \time 3/4
 \tempo "Andante"
 a4 a a
 \time 6/8
 \tempo 4. = 96
 a4. a
 \time 4/4
 \tempo "Presto" 4 = 120
 a4 a a a
}
</score>

תוצאה:

 

אקורדים

עריכה

אקורד נכתב באמצעות הקפת התווים המרכיבים אותו בסוגריים זוויתיים.

<score>{ <a'' cis'' e''> }</score>

תוצאה:

 

דרך אחרת היא רישום שם האקורד לאחר המאפיין chordmode‏\

<score>{ \chordmode {a' c':dim f':maj7 } }</score>

תוצאה:

 

relative

עריכה

באופן רגיל המערכת קובעת את האוקטבה של התו לפי הגרשיים או פסיקים, כפי שהוסבר לעיל. ניתן להשתמש במצב יחסי, בו המערכת תנחש איזו אוקטבה לבחור, לפי קרבה לתו האחרון. לדוגמה, אם התו הראשון הוא b ואחריו מגיע c, ללא מאפיין relative, המערכת תבחר תו נמוך באוקטבה (כי לא הגדרנו תו 'c). אם נשתמש במאפיין relative, המערכת תציג את התו אוטומטית במיקום 'c.

השימוש במאפיין כולל גם סימון תו יחסי - לפי מיקומו תבחר המערכת את האוקטבה של התו הראשון ביצירה. כך, הצורה הכללית של המאפיין היא "relative c\", כאשר c הוא התו שבחרנו. ניתן גם כאן להשתמש בגרשיים או סימני היתק, כרצוננו.

ללא המאפיין:

<score> { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

 

ועם המאפיין:

<score>\relative c' { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

 

סוף תיבה

עריכה

סימן לסוף תיבה ניתן אוטומטית על ידי המערכת. לנוחות הכותב, ניתן לציין אותו במפורש באמצעות הסימן |.

דוגמה: שתי צורות הכתיב הבאות:

<score>\relative c' { a b c d e2 f2 g a }</score>
<score>\relative c' { a b c d | e2 f2 | g a }</score>

נותנות תוצאה זהה:

 

סימנים אחרים לסוף תיבה ניתנים באמצעות הפרמטר bar‏\ בצורות הבאות:

<score>\relative c' {
f1 \bar "|"
f1 \bar "."
g1 \bar "||"
a1 \bar ".|"
b1 \bar ".|."
c1 \bar "|.|"
d1 \bar "|."
e1}
</score>

תוצאה:

 

סימנים נוספים

עריכה

לגאטו מסומן באות באמצעות כתיבת התווים שלאחר התו הראשון בתוך סוגריים.

<score>{ c' (d' e') }</score>

תוצאה:

 

הוספת טקסט

עריכה

ניתן להוסיף טקסט (באותיות לטיניות), של הוראות ביצוע מוזיקליות או של מילות השיר, מעל התווים או מתחתם.

דוגמה:

<score>\relative c'' { c2^"espr" a_"legato" }</score>

תוצאה:

 

עיצוב קפדני יותר:

<score>\relative c'' { c2^\markup { \bold espr } 
a2_\markup { \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p } }</score>

תוצאה:

 

  בשלב זה ניתן להוסיף טקסט באותיות לטיניות בלבד.

תוספות

עריכה

פקד להשמעת הצלילים

עריכה

ניתן להוסיף מתחת לתווים פקד להשמעת הצלילים על ידי הוספת הערך "vorbis="1.

דוגמה, הקוד הבא:

<score vorbis="1">\relative c' { c d e e d c d d c d e e d e c }</score>

יוסיף נגן להשמעת הצלילים:

 

יצירת קובץ שמע

עריכה

ניתן להוריד למחשב קובץ שמע בפורמט MIDI, על ידי הוספת הערך "midi="1. קליק על התווים יפתח קובץ זה ויאפשר את שמירתו.

לדוגמה, הוספת הקוד הבא לדף:

<score midi="1" vorbis="1">
{
% 0
 \tempo "Presto"
\numericTimeSignature \time 3/8 \key d \minor g''16 bes''16 g''16 d''16 g''16 d''16 bes'16 d''16 bes'16 g'16 bes'16 g'16 |
% 
% 1
 d'16 g'16 d'16 bes d'16 bes16 g16 bes16 d'16 g'16 bes'16 d''16 | g''16 d''16 ( c''16 bes'16 a'16 g'16 ) |
% 2
 fis'16 d'16 fis'16 a'16 d''16 fis''16 a''16 ees''16 ( d''16 c''16 bes'16 a'16 ) g'16 d'16 g'16 bes'16 d''16 g''16

\bar "|"
}

</score>

תיתן את התוצאה:

 

איתור דפי ויקיפדיה המשתמשים בכלי זה

עריכה

הדף מיוחד:PagesWithprop/score מציג את כל דפי ויקיפדיה שבהם נעשה שימוש בכלי זה לכתיבת תווים (כלומר מופיע בהם <score>).

קישורים חיצוניים

עריכה