קורח

דמות מקראית
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

קֹרַח בן יצהר הוא דמות מקראית, שחלק על דרך הנהגתם של משה ואהרון, ולבסוף נבלע באדמה.[1] סיפורו וסיפור המחלוקת שהוביל מתוארים בספר במדבר, פרקים ט"ז-י"ז, בפרשה הנקראת על שמו.

מות קורח, דתן ואבירם, ציור מאת גוסטב דורה
ציור מאת סנדרו בוטיצ'לי. דתן ואבירם נבלעים באדמה יחד עם קורח ועדתו
מות קורח, דתן ואבירם, ציור מעשה ידי מריה קוסוויי משנת 1800 לערך

דמותו של קורח במקראעריכה

דמותו של קורח מופיעה לראשונה במפקד הלוויים בספר שמות, פרק ו', פסוקים כ"א-כ"ד, שם מוזכר שהוא בנו של יצהר שהוא בנו השני של קהת בן לוי בן יעקב. בהמשך מצוינים שני אחיו של קורח: נֶפֶג, וְזִכְרִי ומוזכרים שמות בניו של קורח: אַסִּיר, אֶלְקָנָה ואֲבִיאָסָף.

בספר דברי הימים א', פרק ו' מפורטת שושלתו של קורח באופן לא ברור ושונה במעט מהמתואר בתורה, אולם מוזכרים בה כעשרים אנשים מצאצאיו של קורח, ביניהם שמואל הנביא.[2] בהמשך אותו פרק מוזכר גם נכדו של שמואל, הֵימָן, שהיה משורר במשכן בתקופת דוד. רשימת שושלת היוחסין שלו עד לקורח מפורטת יותר, וכוללת שמות נוספים שלא מופיעים ברשימה בתחילת הפרק.[3] צאצאיו של קורח מופיעים גם במספר מקומות נוספים בספר דברי הימים, בדרך כלל כמשרתים במשכן או במקדש.

מעבר לכך, בני קורח מוזכרים בראשם של אחד-עשר מזמורי תהילים.[4]

מחלוקת קורח ועדתועריכה

הסיפור העיקרי בתורה בו מופיע קורח הוא המחלוקת שניהלו הוא ועדתו נגד משה ואהרון. קורח, יחד עם דתן ואבירם, און בן פלת ו־250 נשיאי עדה מבני ישראל, ערערו על מעמדו של משה כמנהיג, ועל מעמדו של אהרון ככהן גדול. טענתו של קורח הייתה: "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'" (במדבר, ט"ז, ג'). משה הציע לקורח ואנשיו לעשות מבחן, בו יוכח במי בחר ה' להנהיג את בני ישראל. במהלך המבחן, עומדים מצד אחד קורח ועדתו, ומהצד השני אהרון, וכולם מחזיקים בידם מחתה שבתוכה קטורת. ה' בוחר במשה ואהרון, ועומד להשמיד את כל עם ישראל, כעונש על תמיכתם בקורח. לאחר תחינה של משה לפני ה', ה' מסכים לוותר על העונש לכל העם, והורג רק את קורח וכל עדתו, חלקם בשריפה, וחלקם בהיבלעות בתוך האדמה שנפערה.

הרקע למחלוקתעריכה

בתורה לא נאמר למה קורח לא הסכים עם מנהיגותם של משה ואהרון. אולם חז"ל במדרש מציגים הסבר לפיו קורח עירער על חלוקת התפקידים בעת הקמת המשכן וניהולו

על ידי מה נחלק? על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו. שנאמר (במדבר ג, ל): "וּנְשִׂיא בֵית אָב לְמִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי אֱלִיצָפָן בֶּן עֻזִּיאֵל" אמר קרח, ארבעה אחים היו אחי אבא, שנאמר (שמות ו, יח): "ובני קהת עמרם ויצהר חברון וְעֻזִּיאֵל" עמרם הבכור, זכה אהרן ובניו לכהונה, ומשה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השניה לא השני. ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא יהא גדול עלי. הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו. לפיכך הייתה מחלקותו.

כמו כן, בני ראובן דומים לקורח: הם בני השבט הבכור שאיבד את הזכות לשאת בתפקיד ציבורי. ייתכן שעובדה זו היא שהובילה אותם לערער על תפקידם של משה ואהרון. מדרש אחר מספר כי קורח ראה שיצא ממנו שמואל שינהיג את כל ישראל ובעקבות כך נתמלא גאווה.[5]

העילה למחלוקת על פי המדרשעריכה

עילה פוליטיתעריכה

המדרש מייחס לקורח חלקת לשון. הפירוש נשען על המאמץ של קורח להביא כמה שיותר קהל ועל הסתירה בטענותיו של קורח: מצד אחד כל העדה כולם קדושים, ומכאן נובע שאין צורך במנהיג כלל, ומצד שני - קורח רוצה שהאל יודיע בפירוש מי מאנשי העדה הוא הנבחר, כך שהוא בכל זאת מאמין בזכותו של יחיד להנהיג. המדרש שם בפיו של קורח תלונות על מקומם השולי של הלויים ביחס לכוהנים, תלונות על מצוות המעשרות (שעדיין לא נהגו על פיה כי היא נוהגת רק בארץ) ועל התרומות לכוהנים מן הקורבנות.[6]

על פי מדרש אחד קורח היה הראשון מבין הלוויים שגולח בטקס הקדשתו לשרת במשכן. הוא רץ מגולח בכל המחנה וכשלא זיהו אותו הוא התלונן על ההשפלה שמסב לו משה בגילוח, ועל יפי בגדיו של אהרון.[7] על פי מדרש אחר, הדורש את סמיכות הפרשיות שבין פרשת קורח לפרשת הציצית, קורח התקין לעצמו טלית שכולה תכלת, ושאל את משה שאלות הלכתיות קנטרניות בדבר חיובה של טלית כזו בתוספת של פתיל תכלת, כמו הטליתות הרגילות.[8][9]

עילה רוחניתעריכה

ברובד אחר מפורשת המחלוקת כמחלוקת ערכית. האם קיים שוויון, והאם הוא ערך נעלה? קורח הוא ממצדדי השוויון: כולם קדושים. בהשלכה למישור הערכי, מוסיפים הפרשנים, המשמעות היא גם שאין ערכים נעלים יותר. פרשנים עכשוויים תולים בקורח פוסט מודרניזם ורלטיביזם: הטענה של קורח, ברובד העמוק יותר, היא שאין אפשרות להכריע בין נקודות מבט אנושיות שונות.

בימים של מחלוקות קשות כנגד הנוצרים הושוו טענותיו של קורח לעקרונות הנצרות. הדגש במדרשים אלו היה על היישומים הפוליטיים שיש ליהדות, בניגוד להימנעות מפוליטיקה, או העליונות על הפוליטיקה, שניתן לראות בהגות הנוצרית. המדרשים שמו בפיו של קורח טענות על השרירות שבמצוות, על כך שצריך להתאים את המצוות לנסיבות (למשל: הטענה שהושמה בפי קורח: בית מלא ספרים אינו זקוק למזוזה). הדרשנים רצו להדגיש כי יש צורך בשילוב המורכב בין הקודש לחול, בין חיי הקודש לחיי החול, ואין מצב שבו הכול קדוש, או הכול חול.

תגובת משה לתלונה של קורחעריכה

משה מגן על החלטותיו של האל ועל מינויו של אהרון, אך לא מגן על מינויו שלו עצמו. תלונתו של קורח מזכירה את דבריו של משה במקרה של אלדד ומידד, המסופר פרקים אחדים קודם לכן. באותו מקרה, מינה משה 70 זקנים לעזור לו, ובדיעבד התברר שבעת מינויים של 70 הזקנים, עוד שני אנשים - אלדד ומידד - החלו להתנבא במקום אחר במחנה. כשנודע על כך למשה וביקשו ממנו לכלוא אותם הוא סירב ואמר "מי יתן כל עם ה' נביאים". במקומות רבים משה מכריז שוב ושוב כי הוא מוותר על הזכות להיות המנהיג, כי לא רצה בה, וכי לא ניצל זכות זו לרעה מעולם. משה לא מוחה בקורח בתקיפות. הוא מסכים למבחן מנהיגות בו יבחר האל במי שירצה.

מותו של קורח והשלכות המחלוקתעריכה

משה ביקש מהאל שקורח ועדתו יהרגו בדרך לא טבעית. חשיבות המוות הלא טבעי הייתה הדגש שמוות זה ייתן לבחירתו של האל במנהיג. אם קורח היה מת במוות טבעי הוויכוח הפוליטי לא היה נפתר, והטענות כנגד משה היו גוברות. בפרשת קרח לא נכתב במפורש מה עלה בגורלו של קורח. על מותם של דתן ואבירם, ממשתתפי המחלוקת, נאמר: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש". על מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת נאמר: "ואש יצאה מלפני ה', ותאכל את החמישים ומאתים איש מקריבי הקטורת". רק מאוחר יותר, נאמר כי הוא נבלע באדמה (יחד עם 'כל האדם אשר לקורח'): "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם, ואת קורח..." (במדבר, פרק כ"ו פסוק י). העובדה שבסיפור עצמו לא נכתב במפורש מה עלה בגורלו, הובילה לפירושים מקוריים בעניין זה. בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין נאמר:

וא"ר יוחנן: קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופין. לא מן הבלועין דכתיב (במדבר טז, לב) "ואת כל האדם אשר לקרח"- ולא קרח. ולא מן השרופים דכתיב (במדבר כו, י) "באכול האש את חמשים ומאתים איש"- ולא קרח. במתניתא תנא: קרח מן השרופין ומן הבלועין. מן הבלועים דכתיב (במדבר כו, י) "ותבלע אותם ואת קרח" מן השרופין דכתיב (במדבר טז, לה) (ותצא אש מלפני ה') ["ואש יצאה מאת ה'] ותאכל את חמשים ומאתים איש" -וקרח בהדייהו (יחד איתם).

המרד יצר הדים רבים. מיד לאחר מותם של המורדים פרצה מגפה. חז"ל מפרשים את שמו של קורח: שבגללו נעשתה 'קורחה' בישראל, כלומר- בגללו נהרגו אנשים רבים. העם הוסיף להעמיד את משה ואהרן במבחני מנהיגות ניסיים, ומשה ואהרן עמדו בהם.

הניצוליםעריכה

מן האסון היו מספר ניצולים, ביניהם בני קורח, כפי שהתורה מספרת בהזכרת אגב מאוחרת של הסיפור (בפרשת פינחס): "...וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ."(במדבר, כ"ו, י"א).

בתלמוד מסופר באגדה על אופן הצלתם של בני קורח: "בני קורח לא מתו. מקום נתבצר להם בגהינם... ועשו תשובה".[10] כלומר שאכן נבלעו באדמה אך המשיכו לחיות שם, ומשם הם (עצמם - ולא צאצאיהם) שרו את מזמורי התהלים.

כמו כן, על פי התלמוד[11] און בן פלת, שמוזכר בפרשה בתור אחד משותפי המחלוקת, ניצל בזכות אשתו שיעצה לו לעזוב מחלוקת זו, מכיוון שהוא לא יקבל אף תפקיד מנהיגותי גם אם קורח ינצח.

מדרש רבה בהמשך לאגדות התלמודיות על בני קורח, מספר ששמואל הנביא היה מצאצאיו של קורח.[12]

בפרקי אבות[13] נאמר על המחלוקת של קורח:

כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקים, ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו

התייחסויות חיוביות לקורחעריכה

בנאומו של משה בספר דברים,[14] וכן בתהילים ק"ו,[15] נזכר המעשה על שמם של דתן ואבירם, ואילו קרח לא מוזכר כלל.

בנוסף לכך, בדברי הימים[16] מוזכר קרח כאחד מאבותיו של שמואל, סבו של משורר התהלים הימן, שניתן אולי לזהותו כשמואל הנביא. נראה מכך כי צאצאיו לא ראו צורך להסתיר את הייחוס אליו ולא התביישו בו.

בתלמוד הבבלי[17] מופיעה מחלוקת לגבי גורלה של עדת קרח:

רבי עקיבא טוען כי "אין להם חלק לעולם הבא" ואילו רבי אליעזר טוען:

"עליהם אמר הכתוב (שמואל א', ב', ו') ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"

פסוק זה לקוח מתפילת חנה אמו של שמואל הנביא, שכאמור היה מצאצאי קרח.

בהמשך הגמרא, מופיעה מחלוקת נוספת: "תנו רבנן: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ותכס עליהם הארץ- בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל- לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן בתירא אומר:

"הרי הן כאבידה המתבקשת שנאמר (תהלים, קי"ט, קע"ו) תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי"

מסכת נזיקין, בבא בתרא מייחסים את כתבי דוד בין היתר לבני קורח:[18]

דוד כתב ספרו על ידי עשרה זקנים: על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי-צדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלושה בני קורח

.


בתנועת החסידות, התפרסמו דבריהם של כמה אדמו"רים שדברו בשבחו של קורח:

כמו כן האר"י ציין שהשם קרח עולה מסופי התיבות בתהילים "צדיק כתמר יפרח"

בתורת חב"ד מוסבר במקומות רבים על פי הקבלה, שקרח רצה להגביה את הלוויים על פני הכוהנים, כיוון שהיה פיקח וראה שכך יהיה בעתיד אחרי ביאת המשיח - שאז אכן נשמות הלוויים יהיו גבוהות יותר משל הכוהנים. אלא שקרח טעה בכך שהקדים את זמנו - כי מעלת נשמות הלוויים יכולה להתגלות רק בעתיד, ואילו בזמן הזה צריכים הכוהנים להיות גבוהים יותר.[21]

לקריאה נוספתעריכה

בספרות חז"לעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ כך על פי ספר במדבר, פרק כ"ו, פסוק י'. בתלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"י, עמוד א' מוצגות שתי דעות נוספות, הראשונה היא שקורח לא נענש כלל ורק אנשיו נענשו והשנייה היא שקורח נכלל גם בנשרפים (יחד עם 250 נשיאי העדה מקטירי הקטורת) וגם בנבלעים באדמה (יחד עם דתן ואבירם).
 2. ^ ספר דברי הימים א', פרק ו', פסוקים ז'-י"ג
 3. ^ ספר דברי הימים א', פרק ו', פסוקים י"ח-כ"ב
 4. ^ "לַמְנַצֵּחַ מַשְׂכִּיל לִבְנֵי קֹרַח." (ספר תהילים, פרק מ"ב, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מַשְׂכִּיל." (ספר תהילים, פרק מ"ד, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ עַל שֹׁשַׁנִּים לִבְנֵי קֹרַח מַשְׂכִּיל שִׁיר יְדִידֹת." (ספר תהילים, פרק מ"ה, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח עַל עֲלָמוֹת שִׁיר." (ספר תהילים, פרק מ"ו, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר." (ספר תהילים, פרק מ"ז, פסוק א'),"שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח." (ספר תהילים, פרק מ"ח, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר." (ספר תהילים, פרק מ"ט, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ עַל הַגִּתִּית לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר." (ספר תהילים, פרק פ"ד, פסוק א'),"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר." (ספר תהילים, פרק פ"ה, פסוק א'),"לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר שִׁיר יְסוּדָתוֹ בְּהַרְרֵי קֹדֶשׁ." (ספר תהילים, פרק פ"ז, פסוק א'),"שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח לַמְנַצֵּחַ עַל מָחֲלַת לְעַנּוֹת מַשְׂכִּיל לְהֵימָן הָאֶזְרָחִי." (ספר תהילים, פרק פ"ח, פסוק א')
 5. ^ במדבר רבה יח טו
 6. ^ ילקוט שמעוני רמז תש"ן
 7. ^ במדבר רבה יח ד
 8. ^ במדבר רבה יח ג
 9. ^ קורח, באתר דעת
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"א, עמוד א'
 11. ^ תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"ט, עמוד ב'
 12. ^ "וקרח, שפקח היה, מה ראה לשטות הזה?! אלא - עינו הטעתו: ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו - שמואל ששקול כמשה ואהרן שנאמר (תהלים, צ"ט) 'משה ואהרן בכהניו, ושמואל בקוראי שמו...'! עשרים וארבע משמרות עומדות מבני בניו, שכולם מתנבאים ברוח הקודש! "...כל אלה בנים להימן" (דברי הימים א', כ"ה). אמר: אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני, ואני אדום (=אשתוק)?! - ולא ראה יפה. לפי שבניו עשו תשובה, ועומדין מהן. (מדרש רבה קורח פרשה יח)
 13. ^ פרק ה' משנה י"ז
 14. ^ ספר דברים, פרק י"א, פסוק ו'.
 15. ^ ספר תהילים, פרק ק"ו, פסוקים ט"ז-י"ז
 16. ^ ספר דברי הימים א', פרק ו', פסוקים י"ח-כ"ג.
 17. ^ סנהדרין, קט', עמוד ב'
 18. ^ בבא בתרא, י"ד-ט"ו.
 19. ^ הובא אצל א' קורמן, מבוא לתורה שבכתב ושבעל פה (תל אביב תשל"ה), עמ' 169, הערה 42. אנציקלופדית 'דעת'
 20. ^ צדקת הצדיק אות סה http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14380&st=&pgnum=19
 21. ^ רבי שניאור זלמן מלאדי, לקוטי תורה פרשת קרח נד, ב ואילך. רבי מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק), אור התורה פרשת קרח דיבור המתחיל ויקח קרח. רבי מנחם מנדל שניאורסון, לקוטי שיחות חלק ד' פרשת קרח, חלק י"ח פרשת קרח שיחות א, ג, ה. ועוד.