רשימת תנועות

רשימת ערכים

רשימת התנועות מכילה מגוון תנועות המוכרות על ידי האלפבית הפונטי הבינלאומי. ישנן כ-28 תנועות נבדלות זו מזו. כל תנועה היא בעלת גובה, מיקום וברוב התנועות יש גם הבחנה בין תנועות מעוגלות לבלתי מעוגלות. בטבלה וברשימות המצויות בערך זה, התנועות ממויינות לשלוש הקטגוריות: גובה, מיקום ומעוגלות. כאשר מופיעות בטבלה שתי תנועות באותה משבצת, התנועה הימנית היא מעוגלת והשמאלית היא בלתי מעוגלת.

ראו גם: IPA, עיצורים
  אחורית כמעט-אחורית מרכזית כמעט-קדמית קדמית
סגורה
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ɪ̈ʊ̈
ʊ‏ •
eø
ɘɵ
ɤo
ø̞
ə
ɤ̞
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
ɐ
aɶ
ä
ɑɒ
כמעט-סגורה
חצי-סגורה
אמצעית
חצי-פתוחה
כמעט-פתוחה
פתוחה
כאשר מופיעות זוג תנועות באותה משבצת, הימנית מעוגלת.
תנועות
אחוריות כמעט אחוריות מרכזיות כמעט קדמיות קדמיות
סגורות [u] ‏· [ɯ] [ʉ] ‏· [ɨ] [y] ‏· [i]
כמעט סגורות [ʊ] ʊ̈ ‏· [ɪ̈] [ʏ] ‏· [ɪ]
חצי סגורות [o] ‏· [ɤ] [ɵ] ‏· [ɘ] [ø] ‏· [e]
אמצעיות ‏[] ‏· ɤ̞ ‏[ə] ø̞ ‏· []
חצי פתוחות [ɔ] ‏· [ʌ] [ɞ] ‏· [ɜ] [œ] ‏· [ɛ]
כמעט פתוחות ‏[ɐ] ‏[æ]
פתוחות [ɒ] ‏· [ɑ] [ä] [ɶ] ‏· [a]

מיון לפי גובה התנועותעריכה

תנועות סגורותעריכה

תנועות כמעט סגורותעריכה

 • תנועה כמעט-אחורית, כמעט סגורה, מעוגלת ʊ
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, בלתי-מעוגלת ɪ̈
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, מעוגלת [[ʊ̈]]
 • תנועה כמעט קדמית, כמעט סגורה, בלתי-מעוגלת ɪ
 • תנועה כמעט קדמית, כמעט סגורה, מעוגלת ʏ

תנועות חצי סגורותעריכה

 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת ɤ
 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, מעוגלת o
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת ɘ
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, מעוגלת ɵ
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת e
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, מעוגלת ø

תנועות אמצעיותעריכה

 • תנועה אחורית, אמצעית, בלתי-מעוגלת [ɤ̞]
 • תנועה אחורית, אמצעית, מעוגלת
 • תנועה מרכזית, אמצעית ə
 • תנועה קדמית, אמצעית, בלתי-מעוגלת
 • תנועה קדמית, אמצעית, מעוגלת [ø̞]

תנועות חצי פתוחותעריכה

 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת ʌ
 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, מעוגלת ɔ
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת ɜ
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, מעוגלת ɞ
 • תנועה קדמית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת ɛ
 • תנועה קדמית, חצי-פתוחה, מעוגלת œ

תנועות כמעט פתוחותעריכה

 • תנועה מרכזית, כמעט פתוחה ɐ
 • תנועה קדמית, כמעט פתוחה, בלתי-מעוגלת æ

תנועות פתוחותעריכה

 • תנועה אחורית, פתוחה, בלתי-מעוגלת ɑ
 • תנועה אחורית, פתוחה, מעוגלת ɒ
 • תנועה מרכזית, פתוחה, בלתי-מעוגלת ä
 • תנועה קדמית, פתוחה, בלתי-מעוגלת a
 • תנועה קדמית, פתוחה, מעוגלת ɶ

מיון לפי מיקום התנועותעריכה

תנועות אחוריותעריכה

 • תנועה אחורית, סגורה, בלתי-מעוגלת ɯ
 • תנועה אחורית, סגורה, מעוגלת u
 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, בלתי מעוגלת ɤ
 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, מעוגלת o
 • תנועה אחורית, אמצעית, בלתי-מעוגלת [ɤ̞]
 • תנועה אחורית, אמצעית, מעוגלת
 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת ʌ
 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, מעוגלת ɔ
 • תנועה אחורית, פתוחה, בלתי-מעוגלת ɑ
 • תנועה אחורית, פתוחה, מעוגלת ɒ

תנועות כמעט אחוריותעריכה

 • תנועה כמעט אחורית, כמעט סגורה, מעוגלת ʊ

תנועות מרכזיותעריכה

 • תנועה מרכזית, סגורה, בלתי-מעוגלת ɨ
 • תנועה מרכזית, סגורה, מעוגלת ʉ
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, בלתי-מעוגלת [ɪ̈]
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, מעוגלת [ʊ̈]
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת ɘ
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, מעוגלת ɵ
 • תנועה מרכזית, אמצעית ə
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת ɜ
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, מעוגלת ɞ
 • תנועה מרכזית, כמעט פתוחה ɐ
 • תנועה מרכזית, פתוחה, בלתי-מעוגלת ä

תנועות כמעט קדמיותעריכה

 • תנועה כמעט קדמית, כמעט סגורה, בלתי-מעוגלת ɪ
 • תנועה כמעט קדמית, כמעט סגורה, מעוגלת ʏ

תנועות קדמיותעריכה

 • תנועה קדמית, סגורה, בלתי-מעוגלת i
 • תנועה קדמית, סגורה, מעוגלת y
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת e
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, מעוגלת ø
 • תנועה קדמית, אמצעית, בלתי-מעוגלת
 • תנועה קדמית, אמצעית, מעוגלת [ø̞]
 • תנועה קדמית, חצי פתוחה, בלתי-מעוגלת ɛ
 • תנועה קדמית, חצי-פתוחה, מעוגלת œ
 • תנועה קדמית, כמעט-פתוחה, בלתי-מעוגלת æ
 • תנועה קדמית, פתוחה, בלתי-מעוגלת a
 • תנועה קדמית, פתוחה, מעוגלת ɶ

מיון לפי מעוגלות התנועותעריכה

תנועות בלתי-מעוגלותעריכה

 • תנועה אחורית, סגורה, בלתי-מעוגלת [ɯ]
 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת [ɤ]
 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת [ʌ]
 • תנועה אחורית, פתוחה, בלתי-מעוגלת [ɑ]
 • תנועה מרכזית, סגורה, בלתי-מעוגלת [ɨ]
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, בלתי-מעוגלת [ɪ̈]
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת [ɘ]
 • תנועה אחורית, אמצעית, בלתי-מעוגלת [ɤ̞]
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת [ɜ]
 • תנועה מרכזית, פתוחה, בלתי-מעוגלת [ä]
 • תנועה קדמית, סגורה, בלתי-מעוגלת [i]
 • תנועה כמעט-קדמית, כמעט-סגורה, בלתי-מעוגלת [ɪ]
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, בלתי-מעוגלת [e]
 • תנועה קדמית, אמצעית, בלתי-מעוגלת [e̞]
 • תנועה קדמית, חצי- פתוחה, בלתי-מעוגלת [ɛ]
 • תנועה קדמית, כמעט-פתוחה, בלתי-מעוגלת [æ]
 • תנועה קדמית, פתוחה, בלתי-מעוגלת [a]

תנועות מעוגלותעריכה

 • תנועה אחורית, סגורה, מעוגלת [u]
 • תנועה אחורית, חצי-סגורה, מעוגלת [o]
 • תנועה אחורית, אמצעית, מעוגלת [o̞]
 • תנועה אחורית, חצי-פתוחה, מעוגלת [ɔ]
 • תנועה אחורית, פתוחה, מעוגלת [ɒ]
 • תנועה כמעט-אחורית, כמעט-סגורה, מעוגלת [ʊ]
 • תנועה מרכזית, סגורה, מעוגלת [ʉ]
 • תנועה מרכזית, כמעט-סגורה, מעוגלת [ʊ̈]
 • תנועה מרכזית, חצי-סגורה, מעוגלת [ɵ]
 • תנועה מרכזית, חצי-פתוחה, מעוגלת [ɞ]
 • תנועה כמעט-קדמית, כמעט-סגורה, מעוגלת [ʏ]
 • תנועה קדמית, סגורה, מעוגלת [y]
 • תנועה קדמית, חצי-סגורה, מעוגלת [ø]
 • תנועה קדמית, אמצעית, מעוגלת [ø̞]
 • תנועה קדמית, חצי-פתוחה, מעוגלת [œ]
 • תנועה קדמית, פתוחה, מעוגלת [ɶ]

ראו גםעריכה