שורשן[1] הוא תת-יחידה של שורש שמי אשר אינה משתנה בנטיות השורש (כשלפני ואחרי כל שורשן עשויים הגאים להתווסף או להשתנות). השורשנים של שורש תלת־עיצורי הם בדרך־כלל שלושת עיצורי השורש: פ״א הפועל, עי״ן הפועל ולמ״ד הפועל. בשורשים מרובעים, מחומשים ומשושים מכיל לפחות אחד השורשנים יותר מעיצור יחיד, לדוגמה השורשן השני של כרב״ל (שורשנים כ–רב–ל). קיימים גם שורשים המתחלקים לשני שורשנים בלבד[2], לדוגמה זו״ז ("להזיז"): ז–ז, קל״ק ("להקליק"): קל–ק (ראו דוגמאות להלן). שורשן עשוי גם להיות תנועה[3] או להכיל תנועה, לדוגמה השורשן השני בשורשים ראי״נ ("לְרַאֲיֵן"): ר–אֲי–נ, תאר״כ ("לְתַאֲרֵךְ"): ת–אֲר–כ או רענ״נ ("לְרַעֲנֵן"): ר–עֲנ–נ (השוו בלג״נ ("לְבַלְגֵן"): ב–לג–נ ללא תנועה בשורשן השני).

ניתוח תצורות לפי שורשנים מאפשר את החלתם של בניינים ומשקלים תלת־עיצוריים על נטיות שורשים בני יותר משלושה עיצורים; כך למשל למשקל קִטּוּל ניתן לשייך את המילים "עיצור", "אלתור", "אנגלוז", "אינדוקס" ו"קימפלוקס" ולמשקל קַטֶּלֶת ניתן לשייך את המילים "רכבת", "טרפדת", "תרגמת", "ארגמנת" ו"סמרטטת" (ראו דוגמאות להלן).

שורשנים מרובי עיצורים של שורשים תנייניים נוטים לשקף את צרורות העיצורים הקיימים במקור ממנו נגזר השורש, כך שזה עדיין ניתן לזיהוי בתצורות השורש השונות[4]; כך למשל השורשנים של השורש קונט״ט הם קו–נט–ט (למשל במילה "("מקוונטט", /mekvuntat/), כך שנשמרים צרורות העיצורים שבמקור "קוונט" (/kvant/), בעוד השורשנים של השורש קמפר״ס הם ק–מפר–ס (למשל במילה "מקומפרס", /mekumpras/), כך שנשמרים צרורות העיצורים שבמקור "קומפרסור" (/kompresor/).

הדגמה עריכה

שיבוץ שורשנים של שורשים שונים בבניין או במשקל נתון עריכה

בתעתיק הפונטי מופיעים השורשנים מתחת לכותרות 1S, 2S ו־S3 בהתאמה והאלמנטים המרכיבים את הבניין או המשקל מתחת לכותרות tf1 עד tf4 (קיצור ל־transfix (אנ')).

בניין /
משקל
יישום בעזרת חלוקה לשורשנים דוגמאות IPA
tf1 S1 tf2 S2 tf3 S3 tf4 tf4 S3 tf3 S2 tf2 S1 tf1
הִתְפַּעֵל
(גוף III
זכר
יחיד
עבר)
"הִתְ"־ + שורשן
ראשון
+ תנועת
/a/
+ שורשן
שני
+ תנועת
/e/
+ שורשן
שלישי
התקלף f e l a k hit
התפרסם m e rs a p hit
התקמפרס s e mpr a k hit
התכלבלב v e vl a kl hit
התנסטלג lg e st a n hit
התפנגפנג ŋ e ŋp a p hit
התקמפלקס ks e mpl a k hit
קִטּוּל שורשן
ראשון
+ תנועת
/i/
+ שורשן
שני
+ תנועת
/u/
+ שורשן
שלישי
חיתול l u t i χ
אלתור r u lt i ʔ
שנירור r u r i ʃn
אנגלוז z u ngl i ʔ
פריקלוט t u kl i pr
איביוקט kt u bj i ʔ
קימפלוקס ks u mpl i k
טרינספור r u nsf i tr
קַטֶּלֶת שורשן
ראשון
+ תנועת
/a/
+ שורשן
שני
+ תנועת
/e/
+ שורשן
שלישי
+ ־"ֶת" רכבת et v e k a r
שרשרת et r e a ʃ
טרפדת et d e rp a t
תרגמת et m e rg a t
ארגמנת et n e rgm a ʔ
סמרטטת et t e rt a sm

שיבוץ שורשנים של שורש נתון בבניינים או במשקלים שונים עריכה

מספר
שורשנים
מספר
רדיקלים
שורש חלוקה לשורשנים דוגמאות
אותיות עבריות IPA אותיות עבריות IPA אותיות עבריות IPA
2 3 זו״ז z.(w).z ז—ז z—z
לזוז
זזתי
תזיזו
מוזז
תזוזה

ti
u

a
z
z
z
z
z
u
a
i
a
u
z
z
z
z
z
la

ta
mu
t
שו״צ ʃ.v.ʦ שו—צ ʃv—ʦ
להשוויץ
השווצתי
תשוויצו
השווצה

ti
u
a
ʦ
ʦ
ʦ
ʦ
i
a
i
a
ʃv
ʃv
ʃv
ʃv
leha
hi
ta
ha
4 שפר״צ ʃ.p.r.ʦ שפר—צ ʃpr—ʦ
להשפריץ
השפרצתי
תשפריצו
מושפרצים
השפרצה

ti
u
im
a
ʦ
ʦ
ʦ
ʦ
ʦ
i
a
i
a
a
ʃpr
ʃpr
ʃpr
ʃpr
ʃpr
leha
hi
ta
mu
ha
3 3 רו״ח r.v.χ ר—ו—ח r—v—χ
להרוויח
מרווח
רווחה
התרווחות


a
ut
χ
χ
χ
χ
ia
a
a

v
v
v
v

u
e
a
r
r
r
r
leha
me

hit
4 תרג״מ t.r.g.m ת—רג—מ t—rg—m
תרגמתי
תרגומים
תתרגמו
מתורגמן
תרגמת
ti
im
u
an
et
m
m
m
m
m
a
u
e

e
rg
rg
rg
rg
rg
i
i
a
u
a
t
t
t
t
t


te
me

שנר״ר ʃ.n.r.r שנ—ר—ר ʃn—r—r
לשנורר
שנירור
שנוררתי


ti
r
r
r
e
u
a
r
r
r
o
i
o
ʃn
ʃn
ʃn
le


5 שמרט״פ ʃ.m.r.t.f שמ—רט—פ ʃm—rt—f
תשמרטפו
שמירטוף
משמורטפים
u

im
f
f
f
e
u
a
rt
rt
rt
a
i
u
ʃm
ʃm
ʃm
te

me
נסטל״ג n.s.t.l.g נ—סט—לג n—st—lg
להתנסטלג
ניסטלגתי
מנסטלגים

ti
im
lg
lg
lg
e
a
e
st
st
st
a
i
a
n
n
n
lehit

me
שעטנ״ז ʃ.ʕ.t.n.z ש—עטנ—ז ʃ—(ʕ)atn—z
משעטנזת
שיעטנוז
משועטנזות
להשתעטנז
et

ot

z
z
z
z
e
u
a
e
(ʕ)atn
(ʕ)atn
(ʕ)atn
(ʕ)atn
a
i
u
ta
ʃ
ʃ
ʃ
ʃ
me

me
lehi
6 טרנספ״ר t.r.n.s.f.r טר—נספ—ר tr—nsf—r
טרינספרו
טרינספור
מטרונספרים
u

im
r
r
r
e
u
a
nsf
nsf
nsf
i
i
u
tr
tr
tr


me
קמפלק״ס k.m.p.l.k.s ק—מפל—קס k—mpl—ks
התקמפלקס
מקומפלקסת
קימפלוקס

et

ks
ks
ks
e
e
u
mpl
mpl
mpl
a
u
i
k
k
k
hit
me

7 אבסטרק״ט ʔ.b.s.t.r.k.t א—בסטר—קט ʔ—bstr—kt
איבסטרקט
יאבסטרקטו

u
kt
kt
e
e
bstr
bstr
i
a
ʔ
ʔ

je

השורש "אבסטרק״ט" מובא על ידי פרופ׳ שמואל בולוצקי[1][2] להדגמת עיקרון הניתוח ע״פ שורשנים גם בשורש בעל יותר מ־6 רדיקלים.

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 1 2 המונח "שורשן" נטבע על ידי הבלשן שמואל בולוצקי, ראו:
  2. ^ 1 2 שמואל בולוצקי, The 'roots' of denominative Hebrew verbs, מתוך Language processing and acquisition in languages of Semitic, root-based morphology, עמוד 141, מאת Joseph Shimron
  3. ^ ראו אזכורים של תנועה המשמשת כרדיקל של שורש (במקום עיצור) לדוגמה אצל George Heinrich August von Ewald, John Nicholson, A grammar of the Hebrew language of the old testament, עמ' 108 §2, או אצל Archibald Henry Sayce, An Assyrian Grammar, for Comparative Purposes, עמ' 185
  4. ^ Eve V. Clark, The lexicon in acquisition, עמוד 215 – 216