שמאי (מקצוע)

אדם העוסק בהערכת שווי כספי (שומה) של רכוש
ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

שמאי הוא אדם העוסק בהערכת שווי כספי (שומה) של רכוש או נזק לרכוש וכן בהיבטים שונים של פרשנות לעניין חבות ו/או כיסוי ביטוחי.

מקצוע זה נחלק למקצועות משנה אחדים:

 • שמאי מקרקעין: עוסק בשמאות מקרקעין, כלומר בהערכת שווים של נכסי מקרקעין. הערכה זו נחוצה במצבים שונים, למשל:
  • משקיע המעוניין לרכוש נכס מקרקעין יכול להיעזר בחוות דעת שמאית לעניין שווי הנכס ונתוניו הפיזיים, התכנוניים והקניניים.
  • שותפים או יורשים של נכס מקרקעין מעוניינים לפרק את השותפות באמצעות הערכת שמאי מקרקעין.
  • הנפקת מניות של חברה בבורסה מחייבת הגשת שומות מקרקעין לשם הצגתן לקהל המשקיעים.
  • חוק התכנון והבנייה מעניק לשמאים חמישה תפקידים: תשלומי עריכת טבלאות איזון, עריכת שומות היטלי השבחה, שומה לפיצוי בגין הפקעות, אומדן כפל שווי (שהוא הקנס לביצוע חריגת בניה), פיצויים בגין נזקי תכנון.
 • שמאי ביטוח או שמאי: עוסק בהערכת שוויו של רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה - למעט מקרקעין). מקובל לחלק את ענף השמאות לתחומי משנה:
  • שמאי רכב: עוסק בשומות לכלי רכב. קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה, כמסגרת לתשלום של מבוטח או מבטח למוסך שיעסוק בתיקון הרכב. פעילות נוספת של שמאי רכב היא קביעת מחיר השוק של רכב משומש, קביעת שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. כן תתבקש חוות דעת שמאי רכב בנושאים טכניים שונים ואף לעיתים בחקירת תאונות דרכים לשם קביעת חבות אפשרית של מי מהצדדים.
  • שמאי רכוש: עוסק בהערכת רכוש, ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) אשר נגרמו על-פי רוב עקב אש, פריצה, אובדן וכיוצא בזה. כמו כן, עוסק בהערכות רכוש לצורך הנפקות בבורסה או לצורך מכירה של עסק או פעילות עסקית.
  • שמאי ימי: עוסק בהערכת כלי שיט, מטענים ימיים, מטען בהובלה אווירית או יבשתית והנזק להם בשעת ההובלה ובעקבותיה.
  • שמאי חקלאי: עוסק בהערכת רכוש וגידולים חקלאיים, וכמובן הנזקים שנגרמים להם. בארץ הענף נחלק לתחום "חקלאי" ולתחום "ציוד חקלאי" כאשר לציוד חקלאי תערך בדרך כלל שומה על ידי שמאי רכב מוסמך.
  • סוקר: עוסק בסיקור סיכונים עבור חברת הביטוח והמלצות להקטנת הסיכון.

רישוי שמאים בענפים השונים

על-פי הדין קיימת הגבלת עיסוק לשמאים בעלי רישיון בתחום המקרקעין ובתחום הרכב.

שמאי המקרקעין מאוגדים בלשכה סטטוטורית בעלת סמכויות.

עד שנת 1980 לא היה רישוי כלשהו לשמאי רכב ומאז פרסום צוו הפיקוח על מצרכים ושירותי שמאי רכב, המקצוע מוסדר והרשות האחראית להסדרה הנה משרד התחבורה אגף שרותי רכב ותחזוקה.

לשמאי הרכב איגוד וולונטרי שחברות בו אינה תנאי לעיסוק במקצוע.

האחראי על פעילות שמאי הרכב ויכול לנקוט סנקציות נגדם הוא משרד התחבורה.

לשמאי הרכוש אין רישוי ומסגרת כלשהי למעט איגודי שמאים שונים אשר אינם סטטוריים. למעשה, כל אדם יכול להכריז על עצמו כשמאי רכוש. לאחרונה, נפתחו מספר מסגרות להכשרת שמאי רכוש. בתי ספר פרטיים המנוהלים על ידי שמאים וותיקים וכן מכללת עדיף העורכת קורסים בנושא.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה