פתיחת התפריט הראשי

שמור לי ואשמור לך

שמור לי ואשמור לך הוא ביטוי תנאי הלקוח מהמשנה[1]. במקורו הוא עוסק בדיני שומרים, ולפיו האומר "שמור לי ואשמור לך" נחשב כשומר שכר.

פרטי הדיןעריכה

רב פפא העמיד את הדין האמור במשנה במציאות שאמר לו "שמור לי היום ואשמור לך למחר", ובמציאות זו ההתחייבות לשמור למחר נחשבת כהתחייבות של שכר, ועל השמירה חלים דיני שומר שכר. ואם אמר לו שמור לי ואשמור לך ושתי השמירות מתחילות כאחת, נחשב הדבר כשמירה בבעלים, ואין בה חיוב תשלומים[2]. כך פסקו גם הרמב"ם[3], והשולחן ערוך[4].

אזכורים נוספיםעריכה

בהלכות שבת מובא היתר לומר לחברו "שמור לי פירות שבתחומך ואני אשמור לך פירות שבתחומי"[5]. הדבר אינו מהווה עבירה על האיסור של ודבר דבר, היות ששמירת הפירות היא פעולה המותרת בשבת.

שימושים מושאליםעריכה

השימוש הרווח בלשון הוא לרוב במשמעות שלילית, לפיה שני בעלי סמכות וכוח מטיבים זה לזה, כל אחד בתחום יכולתו.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה