שמות חיצוניים לדמויות אנונימיות במקרא

רשימת ערכים
הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך לפני כן רצוי להזכיר את התבנית למשתמש שהניח אותה, באמצעות הודעה בדף שיחתו.

בסיפורי המקרא מופיעות דמויות רבות ללא ציון שמן. בספרות החיצונית של ימי בית שני ובספרות חז"ל באות מסורות שונות הנוקבות בשם הדמויות האנונימיות. ערך זה מציג רשימת שמות, בעיקר שמות נשים, המופיעים במסורות השונות. אלה הם המקורות העיקריים:

מפרשי המקרא במסורת נתנו טעמים שונים לאי-הזכרת השמות. כך למשל, הגמרא[1] מתייחסת לכך שאמותיהן של אברהם, דוד המלך, שמשון ונשים אחרות אינן מוזכרות במקרא. הגמרא גם מבארת כי היא נדרשת לפרט את שמותיהן משתי סיבות: "לפי שאמותן של יצחק ויעקב הוזכרו, צריכין אנו לידע שם אם אברהם...", וכן על מנת להוכיח לאפיקורוסים (מי שאינם מאמינים בתורה שבעל פה) שהתורה שבעל פה נכונה ואמיתית, שכן האפיקורוסים מאמינים בנכונותם של שמות אלו, על אף שהם אינם כתובים בשום מקום אלא עברו מדור לדור בעל פה.

לעיתים השם המוצא נובע מרמז למאורע שהתרחש אצל המזוהה,[ג] במקרים אחרים השם המזוהה לקוח מרשימות היחס בדברי הימים מתוך הבנה שאין סיבה לאזכר את שמו ללא סיבה,[ד] יש מקרים בהם הזיהוי נובע ממניע מדרשי-פרשני,[ה] אופציה נוספת היא אדם המוזכר במקום אחר בתנ"ך ויש צורך להשלים את הביוגרפיה שלו,[ו] מקרה דומה הוא זיהוי מתוך אופי הבן אדם.[ז]

ברוב המקרים זיהוי אנונימיים הוא סוגה דרשנית ולאו דווקא מסורת.

שמות חיצוניים לדמויות אנונימיות שהופיעו בתורה עריכה

הדמות שם/זיהוי מוצע מקור
אשת קין קלמנא פירוש אברבנאל, בראשית ד, א
הויה ליקוטים בסוף כתר ארם צובא.[2][3]
תמד "דברי הימים" לירחמיאל בן שלמה עמ' 118 מקורו בספר קדמוניות המקרא פרק ב פסוק א שם נכתב תמך
עון[ח] ספר היובלים, ד
קנונתו מדרש הגדול, פרק ד פסוק ב
אשת הבל דבורה "דברי הימים" לירחמיאל בן שלמה עמ' 117
חומקמה מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה בר יצחק ממודנה
בלבירא אברבנאל, בראשית ד, א
לובדאו מדרש הגדול, פרק ד פסוק ב.
בני האלוהים מדור המבול

(אשר לקחו את בנות האדם)

שמחזאי ועזאל בראשית רבתי
עזא ועזאל תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ס"ז, עמוד ב'. זיהוי דומה מוזכר גם במסורת המוסלמית על פי סורת אל-בקרה בקוראן.
בני קין ספר הזוהר, בראשית לז.
ככינוי לבני השופטים ספרי, בהעלותך פו
נשות צאצאי האדם[ט]

שת ועד נח)

שת עזורה (בת אדם וחוה)[4][י] ספר היובלים, ד
נובא "דברי הימים" לירחמיאל בן שלמה עמ' 117
אנוש נועם[5][6] ספר היובלים, ד
קינן מהוללת[7][8] ספר היובלים, ד
מהללאל דינה בת ברכאל ספר היובלים, ד
ירד ברכה בת רצויאל[9] ספר היובלים, ד
חנוך עדני בת דניאל[י"א] ספר היובלים, ד
ערש בת דניאל מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה
ניבא בת שם "דברי הימים" לירחמיאל בן שלמה
מתושלח עדנה בת עזריאל[10] ספר היובלים, ד
ערנא בת עתדל מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה
למך אשמוע בת אלישוע בן חנוך ספר הישר פרשת בראשית עמ' 10
שמה בת אנוש ליקוטים בסוף כתר ארם צובא.[2][3]
בתנוש בת ברכאל[11] ספר היובלים, ד
נח נעמה בת למך (מצאצאי קין) בראשית רבה, פרשה כ"ג, פסקה ג' לפי פירוש זה נעמה מבוגרת במאות שנים מנח
נעמה בת חנוך ספר הישר פרשת נח עמ' 11
אמזרע בת ברכיאל ספר היובלים, פרק ד', פסוק מ"ו[12][13]
טוציאה/ארציאה שלשלת הקבלה
נשות צאצאי נח

(מנח עד אברהם אבינו)

שם צדקת לבב ספר היובלים, ד, מו.
מחלתירן מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה ממודנה
מחלה בת בנו תולדות אדם לרבי שמואל אלגאזי
חם נחלת מחוק ספר היובלים, ד, מו.
דמות נכי מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה ממודנה
יפת עדתן-שש ספר היובלים, ד
בת נתנכר מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה ממודנה
ארפכשד רצויה בת שושן[14] ספר היובלים, ד
שלח מלכה בת מדי או מעכה בת כשד[י"ב] ספר היובלים, ד
מלכה בת כביר מדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה ארי ממודנה
עבר עזורה בת נמרוד ספר היובלים, ד
פלג לומנה בת שנער[15] ספר היובלים, ד
רעו אורה בת אור[16] ספר היובלים, ד
מלכה בת רות "דברי הימים" לירחמיאל בן שלמה עמ' 121, מקורו בספר קדמוניות המקרא פרק ד פסוק יא שם הגרסה "מלחם בת רות"
שרוג מלכה בת כבר[17] ספר היובלים, ד
נחור יסכה בת נסתג[18] ספר היובלים, ד
תרח אמתלאי בת כרנבו[19] תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"א, עמוד א'
עדנה בת אברם[20] או עתריי ספר היובלים, יא
אם שרה טסה מדרש כת"י מובא בספר למכסה עתיק עמ' 24, ככל הנראה מדובר בטעות[י"ג]
אשת לוט עדית / עירית פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ה, אשת לוט היא ובפירוש הרד"ל
מלח ילקוט ראובני בשם פליאה[21]
אחת מבנות לוט פלוטית / פליטית ספר הישר, פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ה
הפליט[י"ד]

(אשר בישר לאברהם על שביית לוט)

עוג מלך הבשן[22] תלמוד בבלי, מסכת נדה, דף ס"א, עמוד א'; במדבר רבה, פרשה י"ט, פסקה ל"ב
מיכאל או גבריאל פרקי דרבי אליעזר כז, תוספות השלם בשם מדרש
מכין העגל בביקור המלאכים בבית אברהם
(בראשית, י"ח, ז')
ישמעאל בראשית רבה, פרשה מ"ח, פסקה י"ג
אליעזר מדרש החפץ, וכן בספר הישר.
מלווי אברהם בפרשת העקדה
(בראשית, כ"ב, ג')
אליעזר וישמעאל[ט"ו] ויקרא רבה, פרשה כ"ו, פסקה ז'
אשת ישמעאל הראשונה עיפה או עאישה פרקי דרבי אליעזר פרק ל
מריבה ספר הישר
גיגית ליקוטים בסוף תנ"ך הכתר.[2][3]
עדישא תרגום ירושלמי (יונתן), ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק כ"א, ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז
השנייה פאטמה / פטימה פרקי דרבי אליעזר פרק ל, תרגום ירושלמי (יונתן), ספר בראשית, פרק כ"א, פסוק כ"א
מלכית ספר הישר
עבד אברהם (אשר הביא את רבקה ליצחק)
(בראשית, כ"ד, ב')
אליעזר בראשית רבה, פרשה נ"ט, פסקה י'
אם רבקה
(בראשית, כ"ד, נ"ה)
דבורה מדרש אגדה פרשת וישלח
מלווי אבימלך מלך גררברית יצחק ואבימלך)
(בראשית, כ"ו, כ"ו)
אחוזת רלב"ג בביאורו על הפרשה (עמ' 341–342), בבראשית רבה, פרשה ס"ד, פסקה ט' נכתב ששמו "אחוזת מרעהו"
אשת לבן הארמי עדינה ספר הישר
בני לבן הארמי (רעו את צאן אביהם)
(בראשית, ל"א, א')
בעור, אליב ומורש ספר הישר
ינום וימדם מדרש שכל טוב
השליח ששלח יעקב לקרוא לרחל ולאה (בראשית, ל"א, ד') נפתלי תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, ל"א, ד'
המגלה ללבן על בריחת יעקב (בראשית, ל"א, כ"ב) עמלק תוספות השלם, במקורות אחרים נכתב שנודע לו על ידי תרפים[23] או על ידי רועים אחרים.[24]
שליחי יעקב לעשיו (בראשית, ל"ב, ד') דמשק בן אליעזר ואלינוס בן אליעזר תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, ל"א, ד'
"ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות"
(בראשית, ל"ז, י"ט)
שמעון ולוי מדרש תנחומא, וישב ג
המשליך את יוסף לבור,
(בראשית, ל"ז, כ"ד)
שמעון בראשית רבה, פרשה פ"ד, פסקה ט"ז
המספרים ליעקב על "מות" יוסף
(בראשית, ל"ז, ל"ב)
יהודה תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף י', עמוד ב'
נפתלי ספר הישר.
בני השפחות תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, ל"ז, ל"ב
שמה הפרטי של בת שוע עלית ספר הישר[ט"ז]
הנער המתרגם ליוסף והרודף אחר השבטים מנשה בן יוסף תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, מ"ב, כ"ג, וכן בבראשית רבה, פרשה צ"א, פסקה ח', זיהויים נוספים בסיפור זה הם: פותח השק במלון הוא לוי,[25] ”ויאמרו איש אל אחיו” (בראשית, מ"ב, כ"א) אלו שמעון ולוי,[26] האוסר את שמעון זה מנשה,[27] המודיע ליעקב הוא נפתלי[28] או שרח.[29]
אשת פוטיפר זוליכה / זוליחה / סוליקה מקור: ספר הישר, המקור לכך הוא כנראה באסלאם, שם מכונה אשת פוטיפר "זוליח'א".[30]
שר המשקים מירוד ספר הישר
נשות השבטים, בני יעקב ראובן אודה ספר היובלים פרק לד
אליורם בת עוי ספר הישר
שמעון אדבה ספר היובלים פרק לד
יבעה ליקוטים בסוף כתר ארם צובא[2]; ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט.
דינה בת יעקב בראשית רבה, פרשה פ', פסקה י"א
לוי[י"ז] מלכה ספר היובלים פרק לד, וכן גם בספר צוואות השבטים, צוואת לוי יא א
ענת ליקוטים בסוף כתר ארם צובא[2]; ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט.
עדינה בת יובב בת יקטן ספר הישר
אותה דעת זקנים במדבר כו נט[י"ח]
יששכר חזקה ספר היובלים פרק לד
עזקה ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט.
ארידה בת יובב בת יקטן ספר הישר
זבולון נעמה ספר היובלים פרק לד
ענני ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט. וכן אצל הרב חיים קנייבסקי.
מרושה בת מולד ספר הישר
דן עגלה ספר היובלים פרק לד, וכן בספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט.
אפללת בת חמודן ספר הישר
נפתלי רצויה ספר היובלים פרק לד
צרויה ספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט.
מרימה בת אמורם בן עוץ בן נחור ספר הישר
רצויה ליקוטים בסוף כתר ארם צובא.[2][3]
גד מכה ספר היובלים פרק לד, בספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט גרס מעכה.
עוצית בת אמורם בן עוץ בן נחור ספר הישר
אשר יונה ספר היובלים פרק לד
עדון בת אפלל ספר הישר
בנימין יסכה ספר היובלים פרק לד[31]
ערבה בת שמרן ספר הישר
בת פרעה בתיה תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף י"ט, עמוד ב' ויקרא רבה, פרשה א', פסקה ג'. בתיה בת פרעה מוזכרת בדברי הימים ללא הסבר מי היא והיכן נזכרה.[32]
תרמות ספר היובלים מז ה, ובמקורות נוספים,[33]
יתומה אחות ציפורה (לא בת יתרו) רבי אליהו מאיזמיר, מדרש תלפיות ענף בתיה, בשם ספר הזוהר כתב יד. זיהוי נוסף בפרשה: אחות משה אשר השגיחה אליו היא מרים.[34]
בן משה שנימול על ידי ציפורה אליעזר בן משה שמות רבה, פרשה ה'
גרשום בן משה תרגום יונתן
חרטומי מצרים יוחני וממרא תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף פ"ה, עמוד א'; בספר ברית דמשק עמוד 5 נכתב "יקם בליעל את יחנה ואת אחיהו במזמתו".
יאנס ויאמברס (או יניס וימברס) תרגום יונתן, כמו גם בספרים החיצוניים ובמסורת הנוצרית.
האיש העברי אשר הוכה על ידי המצרי דתן שמות רבה, פרשה א', פסקה כ"ז
שְׁנֵי אֲנָשִׁים עִבְרִים נִצִּים דתן ואבירם תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף ס"ד, עמוד ב'
בן אישה ישראלית (המגדף) חפישתוק מדרש פתרון תורה ספר ויקרא, פרק כ"ד, פסוקים י'-כ"ג
בעלה של שלמית בת דברי דתן שמות רבה, פרשה א', פסקה כ"ז
אִישׁ מְקֹשֵׁשׁ עֵצִים בְּיוֹם הַשַּׁבָּת צלפחד תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף צ"ו, עמוד ב'
האישה הכושית[י"ט] צפורה תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, דף ט"ז, עמוד ב'
תרביס קדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו
הנער המבשר למשה על נבואות אלדד ומידד גרשום מדרש תנחומא פרשת בהעלותך יב
יהושע בן נון ספרי
הכנעני מלך ערד סיחון תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף ג', עמוד א'

שמות חיצוניים לדמויות אנונימיות שהופיעו בנביאים עריכה

הדמות שם/זיהוי מוצע מקור
מרגלי יהושע בכיבוש יריחו כלב בן יפונה ופינחס מדרש תנחומא שלח א, במדבר רבה, פרשה ט"ז, פסקה א'
קנז וסמנים בני כלב ספר קדמוניות המקרא
פרץ וזרח מדרש הגדול חיי שרה עמ' שעא
אשת יהושע בן נון רחב תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף י"ד, עמוד ב'
מלאך ה' במעמד הבוכים
(שופטים, ב', א'ה')
פינחס ויקרא רבה, פרשה א', פסקה א'
אם סיסרא תמך ספר קדמוניות המקרא פרק לא פסוק ח
המודיע לעלי על מות בניו ושביית הארון שאול - לימים מלך ישראל מדרש שמואל א יא
מלך בני עמון בתקופת יפתח הגלעדי (שופטים, י"א, י"ג) גטל ספר קדמוניות המקרא פרק לט פסוק ח
בת יפתח סאילה או שאילה ספר קדמוניות המקרא פרק מ פסוק ד[35]
אשת מנוח, אם שמשון צללפונית / הַצְלֶלְפּוֹנִי[כ] תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"א, עמוד א' ובמדבר רבה, פרשה י', פסקה ה'.

מקור השם הוא בדברי הימים א', ד', ג', שם מוזכרת אשה משבט יהודה בשם "הצללפוני". החריגות בהזכרת שם אשה במקרא מלמדת על חשיבות מיוחדת שהייתה לה.

אלומה בת רמק ספר קדמוניות המקרא, פרק מב פסוק א
אם מיכה ממעשה "פסל מיכה" דדילה אם הליאו[כ"א] ספר קדמוניות המקרא, פרק מד ב
איש לוי בעלה של פילגש בגבעה בהל ספר קדמוניות המקרא, פרק מה ב
המארח של האיש הלוי ופילגשו בתק ספר קדמוניות המקרא, פרק מה ב
אם דוד נצבת בת עדאל[36] תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"א, עמוד א'.
הצללפונית כתב יד מימי הראשונים, המובא אצל החיד"א בברכי יוסף על או"ח רמ ד, ככל הנראה מדובר בבלבול.[37]
נער המציע לשאול את דוד כמשמח ומנגן (שמואל א', ט"ז, י"ח) דואג תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צ"ג, עמוד ב'
אביו של יואב בן צרויה שריה רב האי גאון, כפרשנות לפסוק בדברי הימים א', ד', י"ד: ”וּמְעוֹנֹתַי הוֹלִיד אֶת עָפְרָה וּשְׂרָיָה הוֹלִיד אֶת יוֹאָב אֲבִי גֵּיא חֲרָשִׁים”[38]
נושא הצינה של גוליית אוריה החתי כלי יקר בשם מדרש
בעלת האוב מעין דור צפניה[כ"ב] (אם אבנר) פרקי דרבי אליעזר פרק לג על פי גרסאות אחרות, היה שם בעלה צפניה, והיא נותרת באלמוניותה.
סֵדֶקְלָה בת אָדוֹד המדיני ספר קדמוניות המקרא סד ג
העמלקי אשר הודיע לדוד על מות שאול אדליוס בן אגג ספר קדמוניות המקרא סה ד
דואג רש"י, ספר שמואל ב', פרק א', פסוק ב' בשם הפסיקתא במדרש תנחומא כי תצא יא מובא שזהו בנו.
האישה החכמה מאבל בית מעכה שרח בת אשר בראשית רבה, פרשה צ"ד, פסקה ט'
יוכבד תוספות השלם והרוקח פרשת ויגש
האשה התקועית שרח בת אשר תלמיד הרב מרדכי בנט, ספר דרושים ולקחי מוסר, כרך א, פרשת ויגש, עמ' סה
(ככל הנראה מדובר בערבוב עם האישה החכמה מאבל בית מעכה)
בעל בית המסתור של יונתן ואחימעץ במרד אבשלום (שמואל ב', י"ז, י"ח) שמעי בן גרא מדרש שמואל פרק לב
המספר ליואב על נפילת אבשלום (שמואל ב', י"ח, י') כוש בן ימיני[כ"ג] פרקי דרבי אליעזר פרק נג
מלכת שבא בלקיס או בּילְקִיס מסורת מוסלמית שמקורה במפרשי הקוראן דוגמת מוחמד אבן ג'ריר א-טברי או אל-זמח'שרי בפירושם על סורת א-נמל.[כ"ד]
חתשפסות עמנואל וליקובסקי, תקופת בתוהו פרק שלישי, עמ' 87
ניקָאוּלה יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר שמיני, פרק 6
מכּדה[כ"ה] מסורת אתיופית מזהה את השושלת הסולומונית כבית מלוכה המיוחס עד שלמה מלך ישראל ומלכת שבא, ומזהה את מנליק כבנם.
בת פרעה (אשת שלמה) בתיה[כ"ו] ויקרא רבה, פרשה י"ב, פסקה ה'
אשת ירבעם אנו תרגום השבעים
איש האלוהים מיהודה עדו הנביא[כ"ז] סדר עולם רבא פרק כ
הנביא מבית אל יהונתן בן גרשום רבי יוסי, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט', הלכה ב'
אמציה כהן בית אל רב שמואל בר רב יצחק, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, פרק ט', הלכה ב'
מיכה תוספתא בתרגום מלכים א יג יא, תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק י"א, הלכה ה'
"איש אחד מבני הנביאים"
(מלכים א', כ', ל"ה)[כ"ח]
מיכיהו בן ימלה תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף פ"ט, עמוד א'
האיש אשר הרג את אחאב בשדה הקרב נעמן - לימים שר צבא ארם[כ"ט] יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר שמיני טו 5; מדרש תהילים פרק עח פסוק יב
הנביא שמשח את יהוא למלך יונה בן אמיתי סדר עולם פרק יח
מפיל הגרזן בנס הצפת הגרזן (מלכים ב', ו', ה') יונה בן אמיתי בראשית רבה, פרשה כ"א
ארבעה אנשים מצורעים גיחזי ושלושת בניו תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מ"ז, עמוד א'
האשה מצרפת יועם בת עזור ספר קושיות
בנה של האישה מצרפת יונה בן אמיתי[ל] בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ג, וכהנחה פשוטה בתלמוד ירושלמי, מסכת סוכה, פרק ה', הלכה א' ובבראשית רבה, פרשה צ"ח, פסקה י"א[ל"א]
האלמנה מנס אסוך השמן אשת הנביא עובדיה[ל"ב] תרגום יונתן בן עוזיאל במקום ופסיקתא דרב כהנא, מהדורת מנדלבוים, ב, א.
הנושה מנס אסוך השמן יהורם בן אחאב זוהר חדש רות לח:
בעלה של האישה השונמית עדו הנביא פרקי רבי אליעזר, פרק לג. ועל פי ילקוט שמעוני, מדובר בבנה. ראו להלן.
עודד הנביא גרסת הרד"ל בפרקי רבי אליעזר
בנה של האישה השונמית עדו הנביא ילקוט שמעוני, מלכים ב, רכח
חבקוק ספר הזוהר, חלק ב', דף מ"ד, עמוד ב'
האיש שקם לתחיה בקבורת אלישע שלום בן תקוה פרקי דרבי אליעזר פרק לג
צדקיה בן כנענה קהלת רבה, פרשה ח'
בן האישה השונמית מדרש שוחר טוב פרק כו
הנביא מבית אל רש"י, מסכת סנהדרין, דף מ"ז, עמוד א'
אביו של חבקוק דקר ספר תפילות הפלשים, תפילת המלאכים לאל אחד.
עבד מלך הכושי ברוך בן נריה[ל"ג] ספרי על במדבר, פיסקא צט
אשת נבוכדנצר שמירה / שמירמות / שמירעם ויקרא רבה, פרשה י"ט, פסקה ו'

שמות חיצוניים לדמויות אנונימיות שהופיעו בכתובים עריכה

הדמות שם/זיהוי מוצע מקור
אשת איוב

(איוב, ב', ט')

דינה אשת איוב על פי תרגום איוב, תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ט"ו, עמוד ב'
סיטיס על פי דברי איוב, זוהי אשתו הראשונה שמתה כחלק מהניסיונות שהועמד בהם, - לאחר מכן נשא לאישה את דינה, בת יעקב ולאה.
השופטים בזמן רות (רות, א', א') דבורה ברק ויעל רות רבה, פרשה א', פסקה א'
שמגר בן ענת ואהוד בן גרא רות רבה, פרשה א', פסקה א'
היבם הפוטנציאלי לרות (רות, ג', י"ב)[ל"ד] טוב רות רבה, פרשה ו', פסקה ג'
פלוני אלמוני רות רבה, פרשה ז', פסקה ז'
נערות אסתר

(אסתר, ד', ג')

חולתא, רוקעיתא, גנוניתא, נהוריתא, רוחשיתא, חורפיתא.[39] תרגום ראשון במקום
אם המן האגגי אמתלאי בת עורבתי תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"א, עמוד א'
בת המן האגגי שכחתנית מדרש אבא גוריון (נשמט במהדורות הרגילות, מתועד בכתבי יד).

על פי האגדה השליכה על אביה בטעות דלי של צואה, כשגילתה את מעשיה, התאבדה.

לקריאה נוספת עריכה

מאמרים בנושא עריכה

מקורות ורשימות עריכה

ביאורים עריכה

 1. ^ ערך זה מתבסס על מהדורת כנה ורמן
 2. ^ מספר כותבים השתמשו בספר זה אך גרסו גירסאות שונות, דבריהם הובאו בהערה
 3. ^ כך לדברי כנה ורמן שמות נשי דורות ראשונים בספר היובלים לקוחים ממעשיו של הבעל כך אשת קין קרויה "עון" מפני העוון שבעלה עבר
 4. ^ כך אצל בתיה בת פרעה והצללפוני
 5. ^ למשל בעל קדמוניות המקרא מזהה את הורג שאול כ"בן אגג" מפני ששאול הציל את אגג אביו
 6. ^ כך הזיהוי של הורג אחאב כנעמן
 7. ^ למשל לפי תרגום התורה המיוחס ליונתן נפתלי הוא המודיע ליעקב על מציאת יוסף מפני שנפתלי הוא "אילה שלוחה"
 8. ^ לפי כנה ורמן זה רמז לעון קין
 9. ^ את שמות ילדיהם ניתן למצוא בספר הזכרונות דברי ירחמיאל עמ' 117-118
 10. ^ לפי כנה ורמן זה רמז ל"עזר כנגדו"
 11. ^ לפי כנה ורמן זה רמז לכך שחנוך עלה לגן עדן
 12. ^ לפי ספר היובלים לאפרכשד היה בן ושמו קינן והוא היה נשוי למלכה בת מדי ושלח למעכה בת כשד, בדורות מאוחרים יותר קינן הוסר מהרשימה ונוצר בלבול
 13. ^ בכתב היד[2] נכתב שנחור אבי תרח נשא את יסכה בת נוסה קניבסקי חשב שיסכה בת נוסה (=טסה) היא שרה
 14. ^ בילקוט שמעוני (תהלים רמז תתפג) נכתב שפליט זה שמו
 15. ^ במדרש החפץ גורס אליעזר וממרא
 16. ^ בצוואת יהודה נכתב "ויתן לי את בת-שוע בתו לאשה", ראו: אברהם כהנא (עורך), הספרים החיצוניים, חלק א עמ' קעג
 17. ^ בגמרא מבואר שללוי היו שני נשים, ראו: תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף נ"ח, עמוד ב'
 18. ^ על בסיס הפסוק "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים" (במדבר, כ"ו, נ"ט)
 19. ^ אבן עזרא ורשב"ם סברו שהייתה זו אישה נוספת של משה.
 20. ^ בגמרא "צללפונית", אך היעב"ץ בהגהותיו הציע לגרוס "הצללפוני" על פי הפסוק, וכך היא הגרסא בבמדבר רבה. בכתב יד ותיקן 115 ב הגירסה היא הצללפונית
 21. ^ סיפור פסל מיכה מוצג במקרא לצד סיפור שמשון ודלילה מה שהביא את המחבר לקשר בין השתיים
 22. ^ הרב מנחם עזריה מפאנו בספרו גלגולי נשמות, אות צ, מעתיק את שמה כצפנית
 23. ^ מוזכר בתהלים, ז', א'
 24. ^ שם זה מופיע גם אצל פרשנים יהודיים, ראו גרשם שלום, "פרקים חדשים מענייני אשמדאי ולילית", תרביץ יט/ג-ד (תש"ח), עמ' 169 (172–175) (המאמר זמין לצפייה במאגר JSTOR לאחר הרשמה)
 25. ^ פירוש השם מכּדה (Makeda) במקור האתיופי הוא "לא כך".
 26. ^ הקש לבתיה בת פרעה
 27. ^ בדברי הימים ב', ט', כ"ט מוזכר עדו לצד ירבעם
 28. ^ אותו אחד המוזכר ב(מלכים א', כ', כ"ח
 29. ^ בפירוש המיוחס לרש"י בדברי הימים (יח לג) נכתב שההורג היה יהודי
 30. ^ בתנא דבי אליהו רבא פרק יח נכתב שבן האשה הצרפית הוא משיח בן יוסף
 31. ^ רבנו בחיי בן אשר הניח שהיא גויה (בפירושו לתחילת פרשת פינחס)
 32. ^ במלכים א', י"ח, י"ב מספר עובדיה לאחאב ש"עבדך יראה את ה' מנעורי" גם האלמנה מספרת לאליהו שבעלה "עבדך היה ירא את ה'"
 33. ^ בתשובת רבי אברהם בן הרמב"ם (סימן כה) נכתב שהיה גר
 34. ^ במקרא נאמר פלוני אלמוני במובן של "לא נודע שמו"

הערות שוליים עריכה

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"א, עמוד א'
 2. ^ 1 2 3 4 5 6 7 אברהם אליהו הרכבי, כ"י שראיתי בדמשק, הפסגה, גיליון א, עמ' 58, באתר אוצר החכמה (צפייה חופשית – מותנית ברישום), כתב זה ידוע בשל האזכורים שהדפיס הרב חיים קניבסקי בספרו
 3. ^ 1 2 3 4 כך גם במדרש כת"י שבסוף ספר מגן וחרב
 4. ^ במדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה גרס פטורה
 5. ^ במהדורת כהנא גרס נעמי
 6. ^ במדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה גרס נעים
 7. ^ במדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה גרס מחוללת
 8. ^ אלגאזי גרס מהוללאות
 9. ^ אלגאזי גרס ברכה בת רצויה, במדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה גרס ברכה בת דיצא
 10. ^ אלגאזי גרס עזריה
 11. ^ אלגאזי גרס ברונוש בת ברכאל
 12. ^ אלגאזי גרס אמורע בת ברכיאל, במהדורת כהנא גרס אמזרה בת רכאל
 13. ^ במדרש כת"י שבסוף ספר "מגן וחרב" לרבי יהודה אריה ממודנה גרס נעמה בת ברכיאל
 14. ^ אלגאזי גרס רצויה בת ששון
 15. ^ אלגאזי גרס לבנה
 16. ^ אלגאזי גרס אורה בת חור
 17. ^ אלגאזי גרס מלכה בת נהר
 18. ^ אלגאזי גרס ישגב בת ישחוב, יש שגרסו בת ניסה/בת נוסה/בת נסתג
 19. ^ במדרש כת"י שבסוף ספר מגן וחרב אמתלאי בת ברוכו
 20. ^ או עדנה בת אברנהו ע"פ הרב שמואל אלגאזי בראש ספרו תולדות אדם
 21. ^ ספר הפליאה לז א
 22. ^ בספר הישר "עוגי עבד אברהם"
 23. ^ ספר הישר
 24. ^ תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, ל"א, כ"ב
 25. ^ תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, מ"ב, כ"ז
 26. ^ מדרש שכל טוב במקום
 27. ^ מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ד
 28. ^ תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, מ"ט, כ"א
 29. ^ תרגום ירושלמי (יונתן), בראשית, מ"ו, י"ג
 30. ^ תפסיר לקוראן, סורה 12, איה 21
 31. ^ וכן בספר קושיות לאחד מן הראשונים באשכנז, אות רל, עמ' קעח-קעט
 32. ^ דברי הימים א', ד', י"ח
 33. ^ שוע אמוראי-שטרק, "האלה תרמותיס, בת פרעה, משה וארטפניס: פרק בפרשנות יהודית-הלניסטית", כעת, כתב עת תלפיות, כרך א תשע"ד, עמ' 191 - 202
 34. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף ט', עמוד ב'
 35. ^ ראו גם: יעל פלדמן, האומנם נקראה בת-יפתח "שאילה", ואיך נהפכה למרטירית נוצרית, באתר הארץ, 12 ביוני 2005
 36. ^ יש שגרסו שרה בת עדאל, ראו: עידן דשא (עורך), ילקוט מדרשים, חלק ה' עמ' קפו, באתר אוצר החכמה (צפייה מוגבלת למנויים); ויש שגרסו נצבת בת עמיאל, ראו: ספר קושיות לאחד מהראשונים באשכנז אות רל עמ' קעט
 37. ^ החיד"א, ברכי יוסף, אורח חיים סימן רמ סעיף ד, באתר היברובוקס
 38. ^ שערי תשובה סימן י"ט, באתר "דעת"
 39. ^ ראו בספר מנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ ביאור שמותם