תולדות עשו

משפחתו של עשו אח יעקב

תולדות עשו (אדום) מובאים בספר בראשית, פרק ל"ו.

מפה של ממלכת אדום, כולל הערבה וחלק מהנגב.

נשיועריכה

עשו נשא כמה נשים, מבנות כנען, ומבנות ישמעאל:

בנות כנעןעריכה

 • עדה בת אילון החתי, (נקראת גם 'בשמת' כי הייתה מקטרת בשמים לעבודה זרה[1][2]).
 • אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי (נקראת גם 'יהודית' כי הייתה כופרת בעבודה זרה, להטעות את יצחק שהיא כשרה[3]). בחז"ל אמרו שצבעון בא על כלתו אשת ענה, ומהם נולדה אהליבמה וכולן בני ממזרות[4]).

בנות ישמעאלעריכה

בנות ישמאל נשא עשו את 'בשמת' בת ישמעאל אחות נביות. (נקראת גם מחלת[5], ומכאן אמרו חז"ל שכל הנושא אשה נמחלים לו עוונותיו[6].

ילדיו שנולדו בארץ כנעןעריכה

בן עדה בת אילוןאליפז.

בן בשמת בת ישמעאלרעואל.

בני אהליבמה בת ענה – יעוש, יעלם, וקרח (קרח היה ממזר, בן אליפז שבא על אשת אביו אהליבמה אשת עשו[7]).

הליכת עשיו לשעיר (אדום)עריכה

רכוש יעקב ועשיו היה רב, והם לא יכלו לשבת באותו מקום, מאחר שלא היה מספיק מרעה לבהמות של שניהם [8][9].

עשיו לקח את נשיו, את בניו, את בנתיו, ואת מקנהו, ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען והלך אל ארץ שעיר (אדום).

נכדיועריכה

בני אליפז:

בן אליפז מפילגשו תמנע[10]:

בני רעואל:

הערות שולייםעריכה

 1. ^ עדי אביר-בעל האתר, נשותיו של עשו, 1vsdat.org
 2. ^ רש"י בראשית, לו, ב
 3. ^ רש"י שם
 4. ^ רש"י שם
 5. ^ ספר בראשית, פרק כ"ח, פסוק ט'
 6. ^ אגדת מדרש ספר שמואל (יז א): ג' מוחלין להן עונותיהם, גר שנתגייר, העולה לגדולה, והנושא אשה.
 7. ^ רש"י שם פסוק ה
 8. ^ ראו בפירוש הרמב"ן: "כי עיר מגוריהם היא חברון אשר גרו שם אברהם ויצחק, שהרי ארץ כנען יכולה להחזיק כזה וכזה אלף פעמים אבל עשו בראותו כי לא יוכל לעמוד בעירו ובמקומו עזב את כל הארץ לאחיו והלך לו"
 9. ^ ומדרש אגדה (ב"ר פב יג) מפני יעקב אחיו מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק אמר אלך לי מכאן אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר ומפני הבושה שמכר בכורתו. רש"י שם פסוק ז
 10. ^ להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו, תמנע זו בת אלופים הייתה שנאמר "ואחות לוטן תמנע ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה מן החורים שישבו בה לפנים" אמרה איני זוכה להנשא לך הלואי ואהיה פילגש. ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם וכשגדלה נעשית פילגשו וזהו ואחות לוטן תמנע ולא מנאה עם בני שעיר שהייתה אחותו מן האם ולא מן האב. רש"י שם פסוק יב