תפילת אבינו מלכנו

תפילה יהודית

"אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ" היא תפילה יהודית הכוללת כארבעים בקשות ותחינות, אשר כולן פותחות בפנייה אל האל במילים "אבינו מלכנו". התפילה נאמרת בעשרת ימי תשובה ובתעניות.

פתיחת הארון בעת אמירת אבינו מלכנו בבית הכנסת בעפרה. ניתן לראות את כיסויי ספרי התורה והפרוכת הלבנים של הימים הנוראים
פרוכת לימים הנוראים עליה כתוב "אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילתינו"
"אבינו מלכנו שמע קולנו" גרסת התנועה ליהדות מתקדמת, ישראל, מלחין: מקס ינובסקי. הקלטה חיה בתפילת שחרית של יום כפור בהיברו יוניון קולג'- מכון למדעי היהדות, ירושלים, תשס"ה. סולנית: תלמידת חזנות ג'ניפר שטראוס-קליין ומקהלת תלמידי החזנות של הקולג'. מנצח: ד"ר ג'יי שיר, פסנתרן: גרגורי שיפרין. מאוסף ספריית השמע והמוזיקה על שם בלה והרי ווקסנר.

מקור התפילהעריכה

תפילת אבינו מלכנו מופיעה כבר בסדר רב עמרם גאון,[1] הסידור הקדום ביותר שהגיע לידינו. בכלבו כתוב שמקור התפילה הוא בתלמוד[2] שם מסופר שהחכמים גזרו תענית ציבור ורבי אליעזר התפלל אך לא ירדו גשמים, ולכן החליפו רבי עקיבא ואמר: "אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה", ומיד החל הגשם לרדת. הכלבו כותב: "וכשראו הדור שנענה באותה תפילה, הוסיפו עליו דברי בקשות ותחנונים, וקבעום לעשרת ימי תשובה".[3] דברים אלו צוטטו בבית יוסף[4] ודברים דומים מופיעים בסידור רש"י.[5] לעומת זאת, הרב מרדכי יפה כותב בלבוש: "שהוא נתייסד מפי ר' עקיבא כנגד ברכות אמצעיות של שמונה עשרה" וניכר מדבריו שהוא מייחס את תיקון התפילה עצמה לרבי עקיבא.[6]

עם השנים נוספו לתפילת אבינו מלכנו בקשות נוספות שיצרו הבדלי נוסחאות בין העדות השונות.

מועדי אמירת התפילהעריכה

תפילת אבינו מלכנו נאמרת בעשרת ימי תשובה, מיומו הראשון של ראש השנה ועד יום הכיפורים, כולל ימים אלה. התפילה נאמרת מיד לאחר חזרת הש"ץ בתפילת שחרית ובתפילת מנחה.[7] אצל הספרדים והתימנים גם ביום הכיפורים התפילה נאמרת בשחרית ובמנחה בלבד. אולם אצל האיטלקים התפילה נאמרת ביום הכיפורים גם בתפילת נעילה ואצל האשכנזים אומרים אותה ביום הכיפורים גם בנעילה וגם לאחר הסליחות בתפילת ערבית, ויש חילוקי מנהגים בקהילות האשכנזים אם לאומרה במנחה של יום כיפור. האשכנזים נוהגים שלא לומר אבינו מלכנו בערב יום הכיפורים, אלא אם יום הכיפורים חל בשבת, שאז אומרים אבינו מלכנו בתפילת שחרית של ערב יום הכיפורים.[8]

אמירה בתעניותעריכה

כבר בסדר רב עמרם גאון מופיע רצף קצר של 2–3 בקשות אבינו מלכנו בתחילת סליחות לתענית ציבור: "ויש שמתחילין: אבינו מלכנו אבינו אתה, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, סלח לנו אבינו כי חטאנו ...".[9] אולם נוהג לומר את תפילת אבינו מלכנו בתענית ציבור לא מופיע כלל אצל הראשונים וגם לא בסידורים עד המאה ה-18. עם זאת, בכלבו כתוב "ועוד העם נהגו לאמרו במקצת מקומות בשני ובחמישי לפני תחינה".[3] תפילת אבינו מלכנו בתענית ציבור (למעט תשעה באב) מופיעה בסידורים של מנהג אשכנז המזרחי ושל הרבה סידורי נוסח ספרד החסידי החל מסוף המאה ה-19,[10] ונזכרת אצל בעל ערוך השולחן[11] ויש שטענו שכבר הגר"א אמרה.[12] ביתר הקהילות לא התקבל מנהג זה.

בחלק מקהילות האיטלקים[13] והרומניוטים[14] נהוג לומר את התפילה גם בהושענא רבא.

הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, האדמו"ר של חסידות צאנז-קלויזנבורג, תיקן בשנת תשכ"ט לומר אבינו מלכנו בכל ימות החול.[15]

אמירה בשבתעריכה

קיימת מחלוקת בין הגאונים והראשונים באשר לאמירת אבינו מלכנו בשבת. יש שסברו שאין לאומרו בשבת בשל האיסור לבקש את צרכיו של האדם בשבת; אלו שחלקו, סברו שאיסור זה חל רק על אדם פרטי אך לא חל על תפילה השייכת לכלל הציבור. קיימת גם עמדת ביניים של הר"ן, שאין לאומרו בשבת,[4] אך ביום הכיפורים שחל להיות בשבת אומרים אותו כיוון ש"אם לא עכשיו אימתי".

בנוסח איטליה ומרבית קהילות הספרדים נהוג לאומרו גם בשבת, אך משמיטים כל מקום שמוזכר חטא ועון. ביתר קהילות הספרדים ורוב קהילות גאורגיה, וכן אצל התימנים אין אומרים אותו בשבת, אך אומרים ביום הכיפורים שחל בשבת. בנוסח אשכנזנוסח ספרד), אין אומרים אותו כלל בשבת ואפילו ביום הכיפורים שחל בשבת, למעט תפילת נעילה, הנאמרת כבר לאחר שקיעת החמה,[דרוש מקור: מנין שזו הסיבה שאומרים בנעילה בשבת?] וגם נחשבת להזדמנות האחרונה להתפלל טרם צאת יום הכיפורים. בעל ערוך השולחן כותב שהסיבה איננה איסור לאומרו אלא להיכר שהוא שבת, שכן ממילא הוא כבר נאמר בעשרת ימי תשובה.[16] גם בנוסח קטלוניה לא אמרוהו בשבת,[17] ולא ברור לגבי יום כיפור שחל בשבת.

תוכן התפילהעריכה

התפילה מורכבת משורות המתחילות במילים "אבינו מלכנו", למשל:

"אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם עלינו.
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה"
.

בנוסחים קדומים מופיעים 20–25 שורות. בנוסח האשכנזי המזרחי הנוכחי יש 44 שורות, לעומת מנהג אשכנז המערבי שיש בו רק 38 שורות.[18] רבי יצחק אייזיק מטירנא[19] ואחריו הרב מרדכי יפה בספר לבוש החור מתארים הקבלה בין שורות תפילת אבינו מלכנו לברכות האמצעיות של תפילת שמונה עשרה.[6]

במחזור קארפינטראץ ישנם פיוטי רשויות קצרים הנאמרים לפני תפילת אבינו מלכנו.[20]

נהוג לשנות את המילה "כתבנו" בחמש שורות אמצעיות של התפילה ל"חתמנו" בתפילת נעילה.[16]

מנהגיםעריכה

במנהג אשכנז המזרחי נוהגים לפתוח את הארון בכל פעם שאומרים אבינו מלכנו; בקהילות אשכנז המערבי, פותחים את הארון רק בשחרית של ראש השנה ובתפילות יום כיפור, אבל במנחה של ראש השנה ובתפילות עשרת ימי תשובה, אין פותחים את הארון כלל. בקהילות אשכנז המערבי נוהגים שהחזן אומר כל משפט ואחריו הקהל, כאשר חלק מהמשפטים נאמרים במנגינה קצרה וחלקם במנגינה מיוחדת.[21] בנוסח אשכנז המזרחי נהוג ברוב הקהילות שאת התחלת וסוף התפילה אומר כל אחד לעצמו, אולם מספר שורות באמצע התפילה אומר החזן והקהל חוזרים אחריו כל שורה בנפרד; המנהג הרווח הוא כיום לאמר כך תשע שורות באמצע. בעבר היה מנהג לאמר רק את חמשת פסוקי כתבנו ביחד חזן וקהל ובספר מטה אפרים כתב שנהגו לומר חזן וקהל החל מ"אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו", כלומר שבע שורות נאמרו במתכונת של חזן אומר וקהל חוזר.[22] היה מי ששיער שהאמירה המשותפת של חלק מהפסוקים נובע מהרצון למנוע טעות בגלל בלבול בין הנוסח של עשרת ימי תשובה לזה של תעניות ציבור.[23] היו שיצאו נגד מנהג זה לומר רק את הפסוקים האמצעיים בקול חזן וקהל כי הוא מראה שמחשיבים את הבקשות האמצעיות הפרטיות מעל לבקשות הכלליות שבשאר חלקי תפילת אבינו מלכנו.[24][25] אחרים קראו להחזיר את המנהג הישן לומר את כל התפילה במתכונת חזן-קהל בטענה שהמנהג התבטל מחמת עצלות.[26] הרב צבי הירש שפירא מציין מנהג עתיק שהיו אומרים את אבינו מלכנו ביחד כל הקהל ביחד בנעימה ולא במתכונת של חזן וקהל חוזר אחריו.[27]

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ
חָנֵּנוּ וַעֲנֵנוּ;
אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ
חָנֵּנוּ וַעֲנֵנוּ
כִּי אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים.

עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וָחֶסֶד
עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וָחֶסֶד
וְהושִׁיעֵנוּ.

במקומות רבים נהוג לשיר את השורה האחרונה: "אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים". לעומת זאת, היו שכתבו שיש לומר פסוק זה בלחש כאדם המתבייש מחדלון מעשיו, בדומה לאמירת תחנון,[28] וכן נוהגים בקהילות אשכנז המערבי.[21]

לעומת זאת, בקהילות הספרדיות אומר החזן את כל הקטע בקול רם, בדומה ליתר התפילה. ביחס לציבור המתפללים ישנם שני מנהגים נפוצים אצל הספרדים: יש נוהגים שאת מרבית התפילה לא אומר הציבור אלא עונים "אמן" על כל שורה, ורק על מקצת השורות חוזר הקהל בקול רם, אך יש נוהגים שהקהל אומר את כל התפלה בלחש ביחד עם החזן. יוסף היינימן משער שבעבר היה נהוג שהחזן אומר את הבקשות והקהל היה עונה אחריו "אבינו מלכנו", ומעין זה נהוג אצל חלק מהתימנים.

הבית יוסף כותב שאין לומר בראש השנה את השורה "חטאנו לפניך" כיוון שלא אומרים וידוי בראש השנה,[4] ויש הנוהגים כך, אך יש נוהגים לאומרו גם בראש השנה.

אצל קהילות האשכנזים, נאמרת תפילת אבינו מלכנו ביום כיפור בין סוף תפילת נעילה לתקיעת השופר. אצל חלק מהקהילות מקפידים לסיים את תפילת נעילה לפני שקיעת החמה כדי לאמר ברכת כהנים לפני השקיעה, ומקפידים שלא לתקוע בשופר לפני צאת הכוכבים. מנהג זה יוצר מרווח של כ-18 דקות לאמירת תפילת אבינו מלכנו וישנן קהילות בהם נוהגים למלא את המרווח באמירת התפילה שורה אחר שורה על ידי החזן והקהל לסירוגין[29] ובשירת חלק מהבקשות.

לחניםעריכה

קטעים בודדים מן התפילה זכו במהלך השנים לניגונים בהם:

במסורת החזנות הספרדית-ירושלמית וכן בכמה מקהילות טורקיה והבלקאן החזן מבצע אלתור שירתי במקאם חוסיני (ולעיתים אף במקאם חיג'אז) על ארבעת הקטעים האחרונים.

לקריאה נוספתעריכה

 • יעל לוין, "'אבינו מלכנו': תפילה ותוספת", מקור ראשון, כ"ט באלול תשע"ג, 4 בספטמבר 2013, מוסף ראש השנה, עמ' 14–15.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ סדר רב עמרם, סדר רב עמרם השלם ח"ב - אריה ליב פרומקין, קמח, באתר HebrewBooks
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ה, עמוד ב'
 3. ^ 1 2 כל בו, סימן סד, דין ראש השנה וסדר תפלה, פיורדא, תקמ"ב, באתר HebrewBooks
  כל בו, סימן סד, דין הלכות ראש השנה וסדר תפלה, ניו יורק, תשמ"ו, באתר HebrewBooks
 4. ^ 1 2 3 טור, אורח חיים, חלק ב', סי׳ תקפד, באתר HebrewBooks
 5. ^ סידור רש"י, הוצאת מקיצי נרדמים, ברלין, סי׳ קפ, באתר HebrewBooks
 6. ^ 1 2 הרב מרדכי יפה, ‏לבוש החור, סי׳ תקפד, סעיף א', ברדיטשוב, תקע"ח, באתר HebrewBooks
 7. ^ סידור רש"י, הוצאת מקיצי נרדמים, ברלין, סי׳ קלט, באתר HebrewBooks
 8. ^ הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, ‏ערוך השולחן, סי׳ תר"ב, סעיף י"ח, באתר HebrewBooks
 9. ^ סדר רב עמרם, סדר רב עמרם השלם ח"ב - אריה ליב פרומקין, קמח, באתר HebrewBooks
 10. ^ הסידור הראשון שבו הוא מופיע הוא סידור נהורא, ווילנא תקפ"ז (ולא נמצא במהדורות קודמות של אותו סידור), עיין סידור אזור אליהו, ירושלים תשע"א, עמ' נט.
 11. ^ הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, ‏ערוך השולחן, סי׳ תקס"ו, סעיפים ח'-ט', באתר HebrewBooks
 12. ^ הרב יוסף שמחה גינזבורג, אמירת אבינו מלכנו בתענית ציבור, אתר חב"ד ישראל. ועיין בסידור אזור אליהו שם, שלא מכריע אם הגר"א אמרה.
 13. ^ הלל משה סירמניטה ואנג'לו מרדכי פיאטילי, מחזור לסוכות ולשמיני עצרת ושמחת תורה כמנה בני רומא, ירושלים תשע"ה, עמ' 95.
 14. ^ מחזור רומניא, ויניציאה רפ"ג, דף תיא ע"ב.
 15. ^ דברי יציב, או"ח עה, ירושלים, תשנ"ו, באתר HebrewBooks
 16. ^ 1 2 הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, ‏ערוך השולחן, סי׳ תרי"ט, סעיף ח', באתר HebrewBooks
 17. ^ עידן פרץ, סידור קטלוניא, עמ' נח.
 18. ^ זליגמן בר בסדר עבודת ישראל, רעדלהיים תרכ"ח, עמ' 109 הדפיס בפנים הטקסט את נוסח אשכנז המערבי, ובהערות ציין את השינויים בנוסח המזרחי.
 19. ^ יצחק אייזיק מטירנא, ‏ספר המנהגים, מנהגי ראש השנה, סימן קטן קט"ו, ווארשא, תרכ"ט, באתר HebrewBooks
  יצחק אייזיק מטירנא, ‏ספר המנהגים, מנהגי ראש השנה, סימן קטן קט"ו, פראג, תמ"ג (1683), באתר HebrewBooks
 20. ^ למשל ביום הראשון של ראש השנה נאמר פיוט בזו הלשון: לך יהגה חכנו / הט לנו אזנך. לך תכרע ברכנו / נמצא חן בעיניך. מחה שקר נסכנו / בקרוא לך המוניך. אבינו מלכנו / חטאנו לפניך.
 21. ^ 1 2 שלמה גייגר, ‏דברי קהלת, פפד"מ, תרכ"ב, עמ' 163, באתר HebrewBooks; מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז לשנת תשע"ט, בתוך ירושתנו, כרך י (תשע"ט), עמ' 5, וכן נוהגים עד היום בקהל עדת ישורון בניו יורק, ובמנינים של מכון מורשת אשכנז. בימות החול (כלומר, עשרת ימי תשובה חוץ מראש השנה ויום כיפור), גם אומרים משפט משפט, אבל הכל בניגון אחיד.
 22. ^ מטה אפרים, סימן תר"ב, סעיף י"ג, באתר HebrewBooks. בפירוש קצה המטה שם מביא את המנהג הרווח היום לאמר מ"החזירנו בתשובה שלמה"
 23. ^ שמואל פנחס גלברד, אוצר טעמי המנהגים, שער ג' תענית ציבור, פתח תקווה, תשנ"ו, באתר דעת, עמ' תסז-תסח. רבי צבי הירש שפירא כתב שטעם זה דחוק, ראו: חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, ‏שער יששכר, עמ' רכ, באתר HebrewBooks
 24. ^ חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, ‏שער יששכר, עמ' ריט, באתר HebrewBooks
 25. ^ יחיאל מיכל גולד, ‏דרכי חיים ושלום, מונקטש, ת"ש, שער ראש השנה, סעיף תשי"ד, עמ' רנא, באתר HebrewBooks. ספר זה עוסק במנהגי חסידות מונקטש
 26. ^ הרב שמואל דוד מונק, ‏פאת שדך-תפילה, סימן ק, עמ' קיב, באתר HebrewBooks
 27. ^ חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, ‏שער יששכר, עמ' רכ, באתר HebrewBooks
 28. ^ רבי אפרים זלמן מרגליות, ‏מטה אפרים, תקפ"ד, י"ג, באתר HebrewBooks.
 29. ^ יחיאל מיכל גולד, ‏דרכי חיים ושלום, מונקטש, ת"ש, סעיף תש"ס, עמ' רפב, באתר HebrewBooks


הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.