תקן חשבונאות

תקן חשבונאות הוא קובץ כללים בתחום החשבונאות. כל תקן עוסק בנושא אחר, וכך למשל, תקן חשבונאות מספר 4 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית מתייחס לכללי החשבונאות הנוגעות לעבודות על פי חוזה ביצוע.

Money Coin Icon.svg
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

כל תקן מורכב מרשימת כללים והנחיות אשר מנוסחים על ידי מוסד שייועד לכך בהוראת המדינה. מוסד זה לעיתים כפוף למשרד המשפטים או פועל בעיקר על בסיס התנדבותי. התקנים משמשים ארגונים עסקיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים ומסייעים לרואי החשבון לקבוע את דרך הטיפול בסוגיות חשבונאיות שונות.

בעבר כל מדינה ומדינה ניסחה כללים משלה, וכך נוצר מצב שבו לא ניתן לבצע השוואה בין דוחות כספיים של חברה במדינה אחת לזו במדינה אחרת, עקב דרך טיפול שונה בסוגיות החשבונאיות. ואולם, עם השנים אימצו מדינות רבות את כללי הדיווח הבינלאומיים (IFRS) אשר נכתבו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. ישראל אימצה גם היא תקנים בינלאומיים אלו בכל הנוגע לחברות ציבוריות (ראה תקן חשבונאות ישראלי מספר 29). חברות פרטיות יכולות לבחור בין עריכת הדוחות הכספיים לפי IFRS או לפי תקנים ישראליים. מלכ"רים בישראל אשר חייבים על פי החוק לערוך ולהגיש דוחות כספיים, נדרשים להתייחס לתקן חשבונאות ישראלי מספר 5.

ראו גםעריכה