Balancing (ברידג')

Balancing היא הכרזה בברידג' של שחקן שהוא האחרון להכריז, לפני שאחד היריבים הופך לכרוז במשחק חלקי. ההכרזה נקראת Balancing משום שההכרזה צריכה לאזן את חוסר היכולת של שותפו של המכריז להתערב בהכרזה, על אף שסביר שהנקודות מתחלקות בערך שווה בשווה, בין השחקן ושותפו לבין יריביהם. המשמעות של האיזון היא שמכריז הכרזת Balancing, מכריז עם ידיים חלשות יותר מאשר שחקן שאינו במצב כזה. לפעמים משתמשים במושג Reopening במקום במושג Balancing, משום שההכרזה פותחת מחדש את המכרז. באנגליה מקובל להשתמש גם במונח Protection, משום שמכריז הכרזת ה-Balancing, מגן על שותפו, שאינו יכול להכריז על אף שקיימת הסתברות גבוהה לכך שיש לו מספיק נקודות על מנת להתערב בהכרזה.

כללי ההכרזה במצב של Balancingעריכה

כלל אצבע מקובל הוא להכריז את ההכרזה שהיינו מכריזים עם שלוש נקודות יותר, לו לא היינו במצב של Balancing, אלא היינו מכריזים לאחר הפותח.[1] יש המתארים זאת באופן ציורי: לצורך ההכרזה שאלנו מלך מהשותף (ערכו של המלך הוא 3 נקודות). תשובתו של השותף מביאה את זה בחשבון ולכן השותף מכריז כאילו יש לו שתיים או שלוש נקודות פחות ממה שיש לו.

הכרזת סדרה בגובה 1עריכה

הכללים להכרזת סדרה בגובה 1, דומים לכללים להכרזת אוברקול בגובה 1. ההבדל הוא שניתן להכריז הכרזה כזו עם 8 - 14 נקודות (לפעמים גם עם 7 נקודות).

הכרזת סדרה בגובה 2 ללא קפיצהעריכה

נדרשות 10 - 14 נקודות. הכללים דומים לכללי הכרזת אוברקול בגובה 2 ללא קפיצה.

הכרזת סדרת הפותח בגובה 2עריכה

יש לשים לב לכך שהכרזת Cue bid, כלומר: הכרזת הסדרה בה פתח השחקן היריב אינה הכרזה טבעית. בשונה מהכרזה כזו שאינה במצב של Balancing, היא אינה מתארת שתי סדרות עם חמישה קלפים לפחות בכל אחת, באמצעות קונבנציות שונות, כגון: Michaels cuebid או Ghestem.

במצב של Balancing הכרזת Cue bid מתארת יד חזקה שאין בה הכרזה מוצלחת ומבקשת מהשותף מידע על ידו.

הכרזת Takeout Doubleעריכה

הכללים להכרזת Takeout Double במצב Balancing דומים לכללי הכרזת Takeout Double. ההבדל הוא שניתן להכריז גם עם 9 נקודות או יותר. ידיים עם 15 נקודות או ותר מכריזים בדומה להכרזת ידיים עם 17 נקודות או יותר בהכרזת Takeout Double, במצב רגיל.

הכרזת 1NTעריכה

מכריזים 1NT עם יד מאוזנת ולפחות עוצר אחד בסדרה שהוכרזה על ידי היריב. מספר הנקודות הנדרש להכרזה זו נמוך מ 15 נקודות, שהן המינימום להכרזה כזו שלא במצב של Balancing. יש המכריזים 1NT במצב של Balancing עם 10 - 13 נקודות ואחרים עם 11 - 14 נקודות.

לפי מייק לורנס, יש הבדל בין הכרזה של 1NT לאחר פתיחה של היריב בסדרת מיינור, לבין הכרזה כזו לאחר פתיחה של היריב בסדרת מייג'ור.[2] לאחר פתיחה בגובה 1 במינור נדרשת יד מאוזנת עם 10 - 14 נקודות, בעוד שלאחר פתיחה בגובה 1 במיג'ור נדרשת יד מאוזנת עם 12 - 16 נקודות. לדעתו הכרזה של 1NT במצב Balancing אינה מחייבת עוצר בסדרת היריב.

המענה של השותף להכרזת Balancing של 1NT עשוי להיות:

 1. Pass עם יד מאוזנת ועם מספר נקודות המשלים את נקודות מכריז ה Balancing ללא יותר מ-23 נקודות
 2. 2NT הזמנה למשחק מלא עם 11 - 13 נקודות. (לפי מיקל לורנס לאחר פתיחה של היריב בסדרת מיג'ור 9 - 13 נקודות).
 3. 3NT עם יד מאוזנת ולפחות 14 נקודות
 4. הכרזת סדרה ארוכה בגובה המתאים למאפייני היד: אורך הסדרה ומספר הנקודות. כך למשל עם 14 נקודות או יותר וסדרת מיג'ור יפה אפשר להכריז משחק מלא.

הכרזת סדרה בקפיצהעריכה

הכרזת במצב של Balancing אינה הכרזה של סדרה חלשה וארוכה במטרה להפריע ליריבים. הכרזות אלו נעשות בדרך כלל על ידי הצד החלש. במצב של Balancing ההנחה היא שהנקודות מתחלקות בערך שווה ולכן אין צורך בקפיצה על מנת להפריע ליריבים.

התנאים להכרזת סדרה בקפיצה במצב של Balancing הם:

 1. שישה קלפים בסדרה המוכרזת
 2. חוזק בסדרה: לפחות מכובד וחצי או שני מכובדים בסדרה
 3. לפחות 12 נקודות
 4. אין אורך בסדרת הפותח. רצוי קוצר בסדרת הפותח.

הכרזת NT בקפיצהעריכה

הכרזת 2NT מתארת יד מאוזנת עם 19 - 21 נקודות.

לפי מיק לורנס הכרזת 2NT מתארת יד מאוזנת עם 17 - 19 נקודות לאחר פתיחה של היריב בסדרת מינור ויד מאוזנת עם 18 - 19 נקודות לאחר פתיחה של היריב בסדרת מיג'ור.

מתי יש להימנע מהכרזת Balancing?עריכה

לא תמיד חייבים להכריז הכרזת Balancing. ישנם מצבים בהם עדיף להימנע מהכרזה כזו. להלן אינדיקטורים למצבים כאלה:

 • קוצר בסדרת מייג'ור

עם היד להלן עדיף להכריז Pass, לאחר שהיריב יפתח 1 ושני השחקנים שאחריו הכריזו Pass. החשש הוא שהיריבים ימצאו התאמה בסדרת המייג'ור הקצרה של מכריז הכרזת ה-Balancing.
6
A543
Q76
AQ9852

לעומת זאת אם השחקן היריב פתח 1, עם אותה היד אין להכריז Pass. במקרה זה ההכרזה הנכונה היא Takeout Double. הסיבה לכך היא שקרוב לוודאי שקרוב לוודאי שניתן למצוא התאמה עם השותף באחת הסדרות (עם עדיפות לסדרת ה- בה יש ארבעה קלפים). בגלל הקוצר בסדרת ה-, בהחלט ייתכן שלשותף אורך בסדרה זו וגם אם היריבים ישחקו במשחק חלקי בסדרה זו, הם עשויים להתקשות בביצוע החוזה.

 • יד חלשה - יד עם מספר נקודות נמוך או יד שהסדרה הארוכה היא סדרה לא איכותית

גם עם היד להלן עדיף להכריז Pass, אחר שהיריב יפתח 1 ושני השחקנים שאחריו הכריזו Pass.
A2
Q542
K76
76532

 • מצב פגיע ביד גבולית להכרזה מבחינת חוזק

כך למשל ביד דומה לדוגמה של יד חלשה שהוצגה לעיל יש להיזהר במיוחד מהכרזת Balancing במצב פגיע. העונש על כישלון בלקיחה אחת במצב פגיע הוא 100 נקודות. בעוד שאם היריב יבצע חוזה של 1 הוא יקבל 70 נקודות.

 • כאשר היריבים לא מצאו התאמה (במיוחד במצב פגיע)

להלן שני מצבי Balancing לאחר הכרזות של היריבים בלבד.

מצב 1

מהלך ההכרזה:

דרום South מזרח East צפון North מערב West
Pass 2♥ Pass 1♥
Pass

במצב זה הכרזתו הראשונה של מערב הראתה לפחות חמישה קלפים בסדרת ה-. תשובתו של מזרח הראתה לפחות שלושה קלפים באותה סדרה. מזרח-מערב מצאו התאמה בסדרת ה-, אבל עצרו בגובה 2 משום שהנקודות מתחלקות בערך שווה בשווה בינם לבין יריביהם.

צפון במצב של Balancing, עשוי להתערב בהכרזה.

מצב 2

מהלך ההכרזה:

דרום South מזרח East צפון North מערב West
Pass 1♠ Pass 1♥
Pass 2♥ Pass 2♦
Pass

גם במצב זה הכרזתו הראשונה של מערב הראתה לפחות חמישה קלפים בסדרת ה-, הפעם לא נמצאה התאמה בסדרה. הכרזתו השנייה של מזרח, מראה לכל היותר שני קלפים בסדרה והעדפה של משחק ב- על פני משחק ב-, הסדרה השנייה שהכריז שותפו וגם בה לא נמצאה התאמה. גם במקרה זה, הנקודות מתחלקות בערך שווה בשווה בינם לבין יריביהם.

צפון במצב של Balancing, עשוי להימנע מהתערבות בהכרזה. היות שהיריבים לא מצאו התאמה בסדרת השליט הם עשויים להיכשל בביצוע החוזה. כאשר צפון-דרום פגיעים רצוי במיוחד להימנע מהכרזה משום שאם ייכשלו בביצוע החוזה, יריביהם עשויים לקבל נקוד גבוה יחסית, למצב לא-פגיע.

 • אורך בסדרת היריב ללא עוצר

דוגמה: לאחר שהיריב יפתח 1 ושני השחקנים שאחריו הכריזו Pass.
K6
K52
765432
A42

הסברעריכה

השוני בין הכרזה במצב Balancing להכרזה במצב אחרעריכה

ההבדל בין מצב Balancing לבין מצב אחר הוא שלאחר הכרזת Pass מסתיים המכרז ושחקן יריב הופך לכרוז. אם סביר שהנקודות מחולקות שווה בשווה, ייתכן שכדאי להכריז על מנת להתחרות על משחק חלקי, כלומר: שמכריז ה-Balancing או שותפו יהפכו לכרוז בחוזה נמוך ממשחק מלא (ברידג')[3].

במצב הפשוט ביותר של Balancing: שחקן יריב פתח והשותף ושותפו של הפותח הכריזו Pass. ההנחה בהכרזת Balancing במצב זה היא, שלמכריז ה-Balancing ולשותפו יש ביחד 20 - 22 נקודות וליריבים 18 - 20 נקודות. ההנחה מסתמכת על כך שלשותפו של הפותח יש פחות מ-6 נקודות. מספר הנקודות של הפותח הוא בטווח 12 - 21 נקודות, אבל ההסתברות שמספר הנקודות שברשותו הוא בטווח הנמוך של 12 - 14 נקודות גבוהה בהרבה מההסתברות, שמספר הנקודות שברשותו הוא בטווח הגבוה של 17 נקודות או יותר.

אם למכריז הכרזת ה-Balancing אין הרבה נקודות, הוא מניח כי לשותפו יש מספר נקודות המשלים אותן לסך של 20 - 22 נקודות[4].

קיים גם מצב בו שותפו של הפותח הכריז והיריבים עצרו במשחק חלקי. במצב כזה שותפו של הפותח הראה 6 נקודות או מעט יותר ולכן במקרה זה מניח מכריז הכרזת ה-Balancing שלמכריז ה-Balancing ולשותפו יש ביחד 18 - 20 נקודות וליריבים 20 - 22 נקודות.

כך למשל מהלך לאחר מהלך ההכרזה הבא:

דרום South מזרח East צפון North מערב West
Pass 2 Pass 1
Pass

צפון נמצא במצב של Balancing. לפותח כנראה 12 - 15 נקודות, שאם לא כן היה מכריז הכרזה שנייה שאינה Pass. לשותפו של הפותח 6 - 9 נקודות.
עיקרון נוסף המתייחס למצבים בהם מצאו היריבים התאמה בסדרה הוא שבמצבים כאלה קיימת הסתברות גבוהה למציאת התאמה של מכריז ה-Balancing ושותפו בסדרה אחרת.

מדוע לא הכריז השותף הכרזה מתארת את ידו?עריכה

בסעיף זה נבין מדוע נמנע השותף להכריז הכרזה המתארת את ידו. לאחר פתיחה של היריב ארבע ההכרזות היותר שכיחות הן: 1NT, אוברקול, Takeout Double, והכרזת קפיצה בסדרה.
בדוגמאות נתייחס למצב הפשוט ביותר של Balancing: שחקן יריב פתח והשותף ושותפו של הפותח הכריזו Pass.

באמצעות דוגמאות של ידיים שמחזיק שותפו של מכריז הכרזת ה-Balancing, נראה מדוע הוא נמנע להכריז, על אף שהיו לו נקודות. כל הדוגמאות יהיו במצב ששחקן יריב פתח 1 ושני השחקנים שאחריו הכריזו Pass.

דוגמה 1: אורך בסדרת היריב
86
73
AK10876
952

עם אורך כזה בסדרת מייג'ור היה השותף מכריז אוברקול בגובה שתיים עם קפיצה.

היד שבידו מאוד מוצלחת להפיכת Takeout Double במצב של Balancing ל-Double מעניש.

דוגמה 2: אורך בסדרת היריב ויד חזקה
A6
432
AKQJ92
32

היד שבידו מאוד מוצלחת להפיכת Takeout Double במצב של Balancing ל-Double מעניש. היא עשויה להתאים גם למשחק ככרוז ב- או אפילו למשחק ב-NT אם השותף כוח ב- וב-.

דוגמה 3: ללא עוצר בסדרת היריב
AJ6
AJ
75432
AJ

לשותף יש 15 נקודות ויד מאוזנת. לו היה לו עוצר בסדרת היריב, היה מכריז 1NT. ללא עוצר ועם קוצר בכל הסדרות האחרות, לשותף אין הכרזה מתאימה.
אם השחקן במצב של Balancing יראה עשר נקודות או ותר עם עוצר בסדרת הפותח ויד ללא קוצר באחת הסדרות האחרות, שותפו יוכל לסגור למשחק מלא של 3NT.

דוגמה 4: ללא אורך בסדרה
K4
AJ72
J32
Q432

לשותף 11 נקודות. אין לו סדרה של חמישה קלפים לפחות להכרזת אוברקול. היד מתאימה להכרזת Balancing ב- או ב-NT. לאחר הכרזה כזו אם למכריז ה-Balancing יש יותר מ-12 נקודות ייתכן כי ניתן להכריז ולבצע משחק מלא.

דוגמה 5: יד חזקה ללא אורך בסדרה
KQ6
AJ
Q432
Q432

לשותף 14 נקודות. אין לו סדרה של חמישה קלפים לפחות להכרזת אוברקול. אין לו מספיק קלפים ב- להכרזת Takeout Double. היד מתאימה להכרזת Balancing ב- או ב-NT. לאחר הכרזה כזו, ניתן להכריז ולבצע משחק חלקי. ייתכן כי ניתן להכריז ולבצע משחק מלא.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

 • מוטי גלברד, ברידג' הכרז בדרך הנכונה, המכרז התחרותי, חלק ב' , פרק 4:Balancing, הוצאה עצמית של המחבר, 2006
 • Marty Bergen. Points Schmoints Beregn Winning bridge Secrets, 1995. Magnus Books, מסת"ב 0963753320,, P. 75- 80
 • Lawrence Mike. The Complete Book on Balancing in Contract Bridge ,May 2006. Baron Barclay Bridge

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ כלל האצבע מתייחס להכרזות שכיחות רבות, אך יש הכרזות שאינן מתאימות לכלל אצבע זה.
 2. ^ כאשר היריבים מכריזים בסדרת מיג'ור ובמיוחד בסדרת ה צריך להביא בחשבון שבתחרות על משחק חלקי נאלץ לפעמים להכריז בגובה 3 ולכן נדרשת יד חזקה יותר.
 3. ^ הכרזת Balancing היא נושא קשה להבנה ועוד יותר קשה למשחק. ההמלצה היא שישחקו אותו בדרך כלל שחקנים שלהם לפחות שלוש שנים ניסיון בתחרויות ברידג'.
 4. ^ אין מניחים זאת במקרים שעל פי החישוב לשותף 17 נקודות או יותר משום שאז היה מכריז הכרזת Takeout Double.