Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

משפט "נושך לשון" בשפה האנגלית

"Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo" הוא משפט תחבירי בשפה האנגלית, המשמש דוגמה לכך שהומונימיה והומופון יכולים ליצור משפט שלם ונכון מבחינה תחבירית. המשפט הופיע לראשונה בשנת 1965 בספר של דימיטרי בורגמן, Language on Vacation: An Olio of Orthographical Oddities. למילה buffalo יש שלושה פירושים במשפט זה:

קריקטורה על משפט זה.
זוג ביזונים אמריקאים מתנגחים זה בזה

כאשר n מציין שם עצם, a מציין תואר ו-v מציין פועל, המשפט חולק תחבירית כך:

Buffaloa buffalon Buffaloa buffalon buffalov buffalov Buffaloa buffalon.

הנה כמה פירושים אפשריים של המשפט:

  • Buffalo buffalo (buffalo from Buffalo NY) [that] Buffalo buffalo buffalo (that the buffalo from Buffalo NY bully) buffalo Buffalo buffalo (are bullying buffalo from Buffalo NY).

ביזונים מהעיר באפלו אשר מציקים לביזונים אחרים מבאפלו מציקים לביזונים מהעיר באפלו.

  • [Those] buffalo(es) from Buffalo [that are intimidated by] buffalo(es) [from] Buffalo intimidate buffalo(es) from Buffalo.

הביזונים הללו אשר מוצקים על ידי ביזונים מבאפלו מציקים לביזונים אחרים מבאפלו.

  • Bison from Buffalo, New York, who are intimidated by other bison in their community, also happen to intimidate other bison in their community.

ביזונים מבאפלו אשר מציקים להם ביזונים אחרים מהקהילה שלהם, במקרה גם מציקים להם ביזונים אחרים מבאפלו.

  • The buffalo from Buffalo who are buffaloed by buffalo from Buffalo, buffalo (verb) other buffalo from Buffalo.

ראו גםעריכה