Economic Order Quantity

EOQ (לפעמים נקרא "מודל שיני המסור") מתאר מודל ניהול הזמנות מלאי המוצא כמות אופטימאלית להזמנה בהינתן מספר הנחות ומשתנים.

הנחותעריכה

 • חידוש המלאי מבוצע מיידית
 • ניתן להזמין ולספק את כל הכמות במנה אחת
 • הדרישה עבור המוצרים היא קבועה ויציבה
 • עלות ההזמנה אינה תלויה בכמות המוזמנת
 • אסור חוסר

משתניםעריכה

 •   = עלות הפריט
 •   = כמות להזמנה
 •   = הכמות האופטימלית להזמנה
 •   = דרישה \ ביקוש
 •   = עלות קבועה להזמנה או דרישה לייצור
 •   = עלות אחזקת המלאי

מציאת כמות ההזמנה האופטימלית Q*עריכה

מציאת עלות ההזמנה האופטימלית מתוך שלוש הפונקציות הבאות

 • עלות הרכישה:  
 • עלות ההזמנה:  
 • עלות אחזקת המלאי:  

 

על מנת למצוא את המינימום של העלות הכוללת (TC) - נגזור לפי Q (כל שאר המשתנים ייחשבו כקבועים) ונשווה את השיפוע ל -0

 

בפתרון למשוואה זו נקבל את Q* = הכמות האופטימלית להזמנה

 

 

שימושיםעריכה

מודל זה אינו מתחשב בשינויים בדרישה, שינויים בריבית, הנחת כמות.

ניתן לבצע הערכה כללית לגבי הכמות האופטימלים להזמנה במידה וחלק מהפרמטרים מתקיימים.

קישורים חיצונייםעריכה