ISO 6346 הוא תקן בינלאומי לקידוד, זיהוי וסימון מכולות מטען. התקן קובע שיטת זיהוי לפיה:

 • קוד בעלות, הידוע בשם BIC code
 • זיהוי קטגורית ציוד
 • מספר סידורי
 • ספרת ביקורת
סימני זיהוי ISO 6346 על גבי מכולות

עוד הוא קובע את קוד גודל וסוג המכולה, קוד מדינת מוצא וסימונים תפעוליים.

שיטת זיהויעריכה

קוד זיהוי בעלותעריכה

קוד הבעלות מורכב משלוש אותיות לטיניות גדולות המזהות את בעלי המכולה או מפעילה העיקרי. קוד הבעלות רשום בלשכה הבינלאומית למכולות (צרפתית: Bureau International des conteneurs, ר"ת BIC), שמושבה בפריז. הלשכה דואגת לקוד בעלות ייחודי לכל מפעיל מכולות.

זיהוי קטגורית ציודעריכה

זיהוי קטגורית הציוד נעשה בעזרת אחת האותיות הלטיניות הגדולות הבאות:

U - מכולות מטען
J - ציוד נלווה מתנתק למכולות מטען
Z - עגלות נגררות ומרכב.

מספר סידוריעריכה

המספר הסידורי מורכב משש ספרות אותן קובע בעל המכולה או מפעילה, המספקות זיהוי ייחודי למכולה בתוך צי המכולות של אותו מפעיל או בעלים.

ספרת ביקורתעריכה

ספרת הביקורת מורכבת מספרה אחת המאפשרת לוודא את דיוק התיעוד והשידור של קוד הבעלות ומספר הזיהוי.

אופן חישוב ספרת הביקורתעריכה

צעד חישוב ראשון

לכל אות לטינית קיים ערך מספרי, החל מ-10 לאות A וכך הלאה (ללא המספרים 11, 22, 33):

A B C D E F G H I J K L M
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
N O P Q R S T U V W X Y Z
25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38

ספרות המספר הסידורי נותרות ללא שינוי.

צעד חישוב שני

כל אחד מן המספרים כתוצאה מצעד החישוב הראשון מוכפל במספר שהוא תוצאת חזקה שבה בסיס החזקה הוא 2 ואילו מעריך החזקה הוא המיקום של המספר (החל מ-0) משמאל לימין.

הטבלה הבאה מדגימה את מעריכי החזקה והמכפילים המתקבלים בצעד החישוב השני:

מספר ראשון מספר שני מספר שלישי מספר רביעי מספר חמישי מספר שישי מספר שביעי מספר שמיני מספר תשיעי מספר עשירי
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
צעד חישוב שלישי

א. סכם את כל המספרים המתקבלים בצעד החישוב השני ב. חלק את התוצאה המתקבלת ב-11 ג. קח את החלק השלם של התוצאה ד. הכפל את המספר השלם ב-11 ה. את התוצאה המתקבלת בשלב ד. הפחת מן התוצאה בשלב א.: זוהי ספרת הביקורת!

אם ההפרש המתקבל הוא 10, אזי ספרת הביקורת היא 0. כדי להבטיח כי תוצאה חישובית כזו לא תתקבל, התקן ממליץ כי המספר הסידורי של המכולה צריך להיקבע באופן שלא יניב הפרש של 10 בסוף החישוב. אולם קיימות מכולות הנושאות זיהוי ISO שאינו מתאים להמלצה זו ולכן תוכנות חישוב ספרת הביקורת צריכות להיות מתוכנתות אף לאפשרות זו.

דוגמה לחישוב ספרת הביקורתעריכה

C S Q U 3 0 5 4 3 8 חישוב
13 30 28 32 3 0 5 4 3 8
x x x x x x x x x x
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
= = = = = = = = = =
13 60 112 256 48 0 320 512 768 4096 א. 6185
ב. חילוק ב-11: 562.272...
ג. מחיקת שבר עשרוני: 562
ד. כפל ב-11: 6182
ה. תוצאה א. פחות תוצאה ד. = ספרת הביקורת: 3

בעיות מעשיותעריכה

במהלך חיי המסחר קורה שמכולות נושאות סימני זיהוי שאינם מתאימים לתקן ISO 6346, אך עם זאת הן עומדות בתקני הבטיחות של האמנה הבינלאומית למכולות בטוחות (International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC)[1]). בדרך כלל מכולות אלה אינן בבעלות חברת המטענים אלא בבעלות בעל המטען. על מכולות כאלה יכול שלא יהיה קוד בעלות ולא קוד זיהוי קטגוריה ואף לא ספרת ביקורת. במקרים כאלה אין זה מומלץ לנהוג על פי דרך החישוב של ISO 6346 כיוון שהדבר עשוי לגרום לתקלות בזיהוי למשנעי המטען ובמסופי המכולות, דבר שעלול לעכב את העברת המכולה ליעדה כתוצאה מכך שמערכות המחשב המפקחות על תנועת המכולות עלולות לתייג מכולה כזו כמכולה "אבודה".

קוד גודל וסוגעריכה

ISO 6346 קובע קודים גם לגודל ולסוג המכולה. כאשר אלה מופיעים על המכולה הם מוצגים ברצף.

הקודים מורכבים מן המרכיבים הבאים:

 • הספרה הראשונה היא קידוד אורך המכולה
 • הספרה השנייה היא קידוד רוחב וגובה המכולה
 • האותיות השלישית והרביעית מקודדות את סוג המכולה

להלן סקירה של הקודים הנפוצים ביותר:

סוגי מכולות ISO גודלי מכולות ISO
Code Description Code Description
20GP מכולה לשימוש כללי 20G0 מכולה לשימוש כללי
20G1 מכולה לשימוש כללי
20HR מכולה מבודדת 20H0 מכולה מבודדת
20PF קצוות שטוחים {קבועים} 20P1 קצוות שטוחים {קבועים)
20TD מכולת מכל 20T3 מכולת מכל
20T4 מכולת מכל
20T5 מכולת מכל
20T6 מכולת מכל
20TG מכולת מכל 20T7 מכולת מכל
20T8 מכולת מכל
20TN מכולת מכל 20T0 מכולת מכל
20T1 מכולת מכל
20T2 מכולת מכל
22BU מכולת תפזורת 22B0 מכולת תפזורת
22GP מכולה לשימוש כללי 22G0 מכולה לשימוש כללי
22G1 מכולה לשימוש כללי
22HR מכולה מבודדת 22H0 מכולה מבודדת
22PC מכולה שטוחה (מתקפלת) 22P3 מכולה שטוחה (מתקפלת)
22P8 מכולה שטוחה (מתקפלת)
22P9 מכולה שטוחה (מתקפלת)
22PF מכולה שטוחה (קצוות קבועים) 22P1 מכולה שטוחה (קצוות קבועים)
22P7 מכולה שטוחה (גנרטור)
22RC מכולת קירור (לא מזון) 22R9 מכולת קירור (לא מזון)
22RS מכולת קירור עם גנרטור עצמאי 22R7 מכולת קירור עם גנרטור עצמאי
22RT מכולת קירור 22R1 מכולת קירור
22SN מכולת מטען מזוהה 22S1 מכולת מטען מזוהה
22TD מכולת מכל 22T3 מכולת מכל
22T4 מכולת מכל
22T5 מכולת מכל
22T6 מכולת מכל
22TG מכולת מכל 22T7 מכולת מכל
22T8 מכולת מכל
22TN מכולת מכל 22T0 מכולת מכל
22T1 מכולת מכל
22T2 מכולת מכל
22UP מכולת גג קשיח 22U6 מכולת גג קשיח
22UT מכולת גג פתוח 22U1 מכולת גג פתוח
22VH מכולה מאווררת 22V0 מכולה מאווררת
22V2 מכולה מאווררת
22V3 מכולה מאווררת
25GP מכולת שימוש כללי גובה חורג 25G0 מכולת שימוש כללי גובה חורג
26GP מכולת שימוש כללי גובה חורג 26G0 מכולת שימוש כללי גובה חורג
26HR מכולה מבודד 26H0 מכולה מבודדת
28TG מכל לגז 28T8 מכל לגז
28UT גג פתוח (חצי גובה) 28U1 גג פתוח (חצי גובה)
28VH מכולת VE בגובה 1448 מ"מ 28V0 מכולת VE בגובה 1448 מ"מ
29PL פלטפורמה 29P0 פלטפורמה
2EGP מכולת שימוש כללי ללא אוורור ברוב 2.5 מטר 2EG0 מכולת שימוש כללי ללא אוורור ברוב 2.5 מטר
42GP מכולת שימוש כללי 42G0 מכולת שימוש כללי
42G1 מכולת שימוש כללי
42HR מכולה מבודדת 42H0 מכולה מבודדת
42PC שטוחה (מתקפלת) 42P3 שטוחה (מתקפלת)
42P8 שטוחה (מתקפלת) ללא בליטות
42P9 שטוחה (מתקפלת)
42PF שטוחה (קצוות קבועים) 42P1 שטוחה (קצוות קבועים)
42PS שטוחה (חסכונית במקום) 42P6 שטוחה (חסכונית במקום)
42RC קירור (לא מזון) 42R9 קירור (לא מזון)
42RS קירור (גנרטור דיזל) 42R3 קירור (גנרטור דיזל)
42RT מכולת קירור 42R1 מכולת קירור
42SN מכולת מטען מזוהה 42S1 מכולת מטען מזוהה
42TD מכולת מכל 42T5 מכולת מכל
42T6 מכולת מכל
42TG מכולת מכל 42T8 מכולת מכל
42TN מכולת מכל 42T2 מכולת מכל
42UP מכולת גג קשיח 42U6 מכולת גג קשיח
42UT מכולת גג פתוח 42U1 מכולת גג פתוח
45BK מכולת תפזורת 45B3 מכולת תפזורת
45GP מכולה גבוהה (High Cube) 45G0 מכולה גבוהה (High Cube)
45G1 מכולה גבוהה (High Cube)
45PC שטוחה (מתקפלת) 45P3 שטוחה (מתקפלת)
45P8 שטוחה (מתקפלת) ללא בליטות
45RC מכולת קירור (לא מזון) 45R9 מכולת קירור (לא מזון)
45RT מכולת קירור 45R1 מכולת קירור
45UT מכולת גג פתוח 45U1 מכולת גג פתוח
45UP מכולה גבוהה (High Cube) גג קשיח 45U6 מכולה גבוהה (High Cube) גג קשיח
46HR מכולה מבודדת 46H0 מכולה מבודדת
48TG מכולת מכל לגז 48T8 מכולת מכל לגז
49PL פלטפורמה 49P0 פלטפורמה
4CGP מכולת שימוש כללי 4CG0 מכולת שימוש כללי (רוחב 2.5 מטר)
L0GP מכולה גבוהה (High Cube) L0G1 מכולה גבוהה (High Cube)
L2GP מכולה גבוהה (High Cube) L2G1 מכולה גבוהה (High Cube)
L5GP מכולה גבוהה (High Cube) L5G1 מכולה גבוהה (High Cube)

קוד מדינה (אופציונלי)עריכה

קוד המדינה מורכב משתי אותיות לטיניות גדולות כפי שנקבע בתקן ISO 3166. הקוד מציין את המדינה שבה רשומה המכולה ולא את לאומיותו של בעל המכולה או מפעילה. אותיות קוד המדינה צריכות להיות בגובה 100 מ"מ לפחות.

סימנים תפעוליים נדרשיםעריכה

סימנים תפעוליים נועדו אך ורק כדי לצורך מתן מידע הנדרש לשינוע המכולות או למתן התראות ויזואליות. הסימנים מתייחסים לפרטים הבאים:

 • משקל המכולה
 • סמל לציון מכולה המשונעת בדרך האוויר וביבשה
 • סימן המזהיר מסכנת חישמול ממעל
 • ציון גובה המכולה, למכולות מעל גובה של 2.6 מטר

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה