James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher

משפט באנגלית שמדגים את חשיבות סימני הפיסוק

James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher הוא משפט באנגלית שמדגים את חשיבות סימני הפיסוק. את המשפט עצמו קשה מאוד להבין בגלל החזרה המרובה על המילה "had" במשפט, אך עם פיסוק מתקבל המשפט הבא:

James, while John had had "had", had had "had had"; "had had" had had a better effect on the teacher

פירוש המשפט הוא: "ג'יימס, בזמן שג'ון השתמש במילה 'had', השתמש בצירוף המילים 'had had' (לציון past perfect). ל-'had had' הייתה השפעה טובה יותר על המורה".

המשפט משמש גם להמחשת המורכבות של השפה האנגלית וריבוי המשמעויות של המילה "had".

ראו גםעריכה