Language Integrated Query

שפת תכנות

Language Integrated Query ובקיצור LINQ - שפה הצהרתית דמוית SQL לביצוע שאילתות, שמיקרוסופט שילבה והיבנתה בשפות האימפרטיביות של הדוט נט כ-#C ו-VB.NET. שפה זו מיועדת לעשות הפשטה על פעולות שגרתיות ופעולות על מקור נתונים, ולתווך בין המשתמש בה לבין ביצוע הפעולה הנדרשת. לשפה יש גם מימוש פונקציונלי, ניתן להשתמש בה גם באופן הצהרתי וגם באופן פונקציונלי ואף לערבב בין שתי הדרכים.

מהות השפהעריכה

שפה זו, מוטמעת בשורות הקוד עצמו, לביצוע שאילתות על מבני נתונים כמערך (array), אוסף (collection), רשימה (list), וכל המשתנים המוגדרים בדוט נט כטיפוסי IEnumerable. יעודה של השפה לאפשר למתכנת להתמקד במהות הפעולה המבוקשת ולא בטכניקה התכנותית ליצירת הפעולה. יתרונה בדומה לשפת SQL שהיא מאפשרת לתמצת קוד לשורות בודדות, לזרז את מהירות הפיתוח, להביא את הקוד לקריאות גבוהה, ולהפחית את רמת השגיאות בו.

לפני ההטמעה של שפה זו בדוט נט, אמנם התאפשרה כתיבת שאילתת SQL בדוט נט, אבל לא כחלק מובנה מהשפה, אלא כפקודה שנשלחה אל בסיסי נתונים, ופוענחה על ידיהם, והתייחסה אך ורק לטבלאות בבסיסי הנתונים גופם, ולא אל נתונים בזיכרון כמו מערכים או DataSet.

שפה זו בנוסף מאפשרת לעבוד גם עם בסיסי נתונים וקובצי XML.

הרחבה זו קיימת בדוט נט החל מגרסת 3.5. בגרסה 4 של הדוט נט שפה זו שודרגה והוספה בה אפשרות לבצע שאילתות מקביליות בריבוי תהליכונים (PLINQ).

דוגמאותעריכה

הסרת ערכים כפולים ומיון ברשימהעריכה

בדוגמה הבאה בשפת #C מתבצעת פעולה של הסרת ערכים כפולים מתוך משתנה רשימה המכיל מחרוזות ומיונם לאחר הסרת תווי רווח מקדימים. לתוך משתנה t (שהוא במקרה הזה System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator) מוכנסים הערכים המחרוזתיים לאחר שבוצע בהם קיבוץ לפי תוכן. לאחר מכן לולאה עוברת על האיברים ומכניסה אותם למשתנה list2.

private List<string> DistinctAndOrderBy()
{
  List<string> list = new List<string> { " BBB", "aaa", "hhh", " BBB", "aaa", " ZZZ", "hhh", " ZZZ" };
  var t = from n in list
      orderby n.TrimStart()
      group n by n into distinctStr
      select distinctStr;
 
  List<string> list2 = new List<string>(); 
  foreach (var disStr in t)
      list2.Add(disStr.Key);
 
  return list2;
}
// התוצאה שתתקבל היא: 
// list2  = aaa, BBB,hhh, ZZZ,

סכימת ערכי מערךעריכה

באמצעות שפה זו ניתן לסכום ערכי מערך בפקודה אחת. באמצעות הפעלת פונקציית Sum על מערך מתבצע סיכום של כל איברי המערך. פונקציה זו חוסכת את יצירת הלולאה שצריך ליצור בתכנות מסורתי.

int[] nums = new int[] {1,4,2,6,3,8,3,1,2,5};
 
int result = nums.Sum();
Console.WriteLine(result);

תוצאה שתתקבל:
35

שליפת ערכים העונים לתנאי מסויםעריכה

דוגמה נוספת היא שליפת איברים הגדולים מהערך 5, ומיונם על פי גודלם. פעולה זו חוסכת לולאה וכן פעולת מיון של איברים בתוך המערך החדש. הדוגמה ממומשת באמצעות הדרך הפונקציונלית ותחשיב למדא.

int[] nums = new int[] {1,4,2,6,3,8,3,1,2,5,9};
var result = nums.Where(n => n > 5).OrderBy (n => n);

תוצאה שתתקבל:
6 
8
9

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה