Melodic Intonation Therapy

MIT) Melodic Intonation Therapy) היא שיטה המשתמשת באלמנטים מוזיקליים, כולל מלודיה וקצב, על מנת לשפר את יכולות ההבעה של מטופל לאחר נזק נוירולוגי לאזורי השפה במוח, תוך הישענות על אזורי שירה השמורים בהמיספירה שלא נפגעה (ימין). שיטה זו משמשת קלינאי תקשורת ומטפלים באמצעות מוזיקה על מנת לשפר תפקודי שפה, שנפגעו אצל חולי אפאזיה בעיקר, ואצל אנשים בעלי נזק נוירולוגי באחד מאזורי השפה במוח.

עקרונות השיטהעריכה

עקרון השיטה מתבסס על שני מרכיבים מרכזיים:

  1. האינטונציה של מילים וביטויים פשוטים בעת שימוש במלודיה שעוקבת אחר הפרוזודיה של הדיבור.
  2. הריתמיקה, המתבצעת בעזרת הקשת כף יד שמאל שמלווה את ייצור ההברות ומשמשת כזרז לשטף הדיבור[1].

מחקרים מצביעים ששני הרכיבים, מלודיה וריתמיקה, מובילים להפעלתם של אזורים פרונטו-טמפוראלים בהמיספירה הימנית במוח, ומתאימים לחולים עם פגיעה נרחבת בהמיספירה השמאלית, אשר מוגדרים כחולי 'אפזיית ברוקה'.

תהליך הטיפולעריכה

הטיפול המסורתי בשיטה נחלק לארבעה שלבים, וככל שהמטופל מתקדם בשלבים, כך מעורבות המטפל (תרפיסט) הולכת ודועכת. בשלב הראשון, המטפל מזמזם ביטויים והמטופל מטופף את הקצב של כל תבנית עם ידיו או רגליו. בתחילתו של השלב השני, המטופל מצטרף למטפל בזמזום, בד בבד, עם טיפוף הקצב. בהמשך, התרפיסט מתחיל לשיר את הביטויים והמטופל חוזר אחריו. השלב השלישי, דומה לשלב השני אך כולל שינוי קל, המטופל צריך להמתין זמן מסוים בטרם חוזר על הביטוי בזמזום. בשלב הרביעי והאחרון, אורכם של הביטויים הולך ועולה והזמזום עובר התאמות על מנת לקרבו במידת האפשר לדיבור שוטף ו'נורמלי'. המטרה היא להסיר אלמנטים מוזיקליים לחלוטין ולהקנות למטופל דיבור תקין[2][3][4].

אזורי המוח המעורבים בתהליך השיקוםעריכה

ההמיספירה השמאלית דומיננטית לרוב בפונקציות הקשורות לשפה, ובה מצויים אזור ברוקה, הקשור להפקת השפה, ואזור ורניקה הקשור להבנת השפה. אך שיטת MIT מראה כי דווקא גיוסם ועירובם של מבנים בהמיספירה הימנית (האונה הרקתית הסופריוריות, האזור הסנסורי-מוטורי הראשי, האזור הקדם-מוטורי והג'יירוס הפרונטלי התחתון) ושינויים בחיבורים בין האזורים הללו, הם אלה שאחראים על ההשפעה התרפוייטית אצל נפגעי השפה, ולא האזורים הדומיננטים המצויים בהמיספירה השמאלית.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ M. L. Albert, R. W. Sparks, N. A. Helm, Melodic intonation therapy for aphasia, Archives of Neurology 29, 1973-08-01, עמ' 130–131
  2. ^ Felicity A. Baker, Modifying the Melodic Intonation Therapy Program for Adults With Severe Non-fluent Aphasia, Music Therapy Perspectives 18, 2000-01-01, עמ' 110–114 doi: 10.1093/mtp/18.2.110
  3. ^ P. Belin, P. Van Eeckhout, M. Zilbovicius, P. Remy, Recovery from nonfluent aphasia after melodic intonation therapy: a PET study, Neurology 47, 1996-12-01, עמ' 1504–1511
  4. ^ Gottfried Schlaug, Sarah Marchina, Andrea Norton, Evidence for Plasticity in White Matter Tracts of Chronic Aphasic Patients Undergoing Intense Intonation-based Speech Therapy, Annals of the New York Academy of Sciences 1169, 2016-10-26, עמ' 385–394 doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04587.x