Web Services Description Language

(הופנה מהדף WSDL)

Web Services Description Languageראשי תיבות: WSDL) היא שפה להעברת מידע בין שרת ללקוח בנושא שירות מסוים.

עקרונות פעולה עריכה

המידע נועד לאפשר ללקוח לדעת מראש כיצד עליו לפנות לבקשת שירות וכמו כן כיצד יענה השירות לפניה זו.

במסגרת שפה זו מועברים פרטי המידע הבאים: שם השירות, אופן מסירת הנתונים (מהלקוח לשרת) לצורך תיאור הבקשה, אופן קבלת הנתונים (מהשרת ללקוח) במענה לבקשה.

השפה נועדה לאפשר לגורמים הנמצאים במקומות שונים (ולעיתים במערכות הפעלה שונות הפועלות על גבי מחשבים בארכיטקטורות שונות) להסתנכרן ביניהם בצורה מוסכמת ופשוטה.

טכנולוגיה עריכה

השפה ופרוטוקול המשמשים לתיאור Web Services. השפה מורכבת משלושה אלמנטים עיקריים: DTD, XSD, XMI

  • מנגנון Typing: שימוש ב־XML Namespaces ופורמטים לתיאור סכמות (למשל XMI, ‏ XSD, ‏ DTD ).
  • מנגנון ההודעות: WSDL תומך בפרוטוקול Request/Response, כאשר ההודעות המועברות מקושרות לפורטים (Ports) המכילים תיאור של אוסף הפעולות האפשריות של ה־Web Service.
  • מנגנון השיוך (Binding): זהו מנגנון המשייך אוסף פעולות (פורטים) לאובייקטים המממשים בפועל את פעולות ה Web Service. כמו כן המנגנון מקשר את ה־WSDL ופרוטוקול תקשורת שעל גביו מתבצעים חילופי ההודעות (למשל SOAP).

ראו גם עריכה