Web Services Description Language

(הופנה מהדף WSDL)

Web Services Description Languageראשי תיבות: WSDL) היא שפה להעברת מידע בין שרת ללקוח בנושא שירות מסוים.

WSDL.svg

עקרונות פעולהעריכה

המידע נועד לאפשר ללקוח לדעת מראש כיצד עליו לפנות לבקשת שירות וכמו כן כיצד יענה השירות לפניה זו.

במסגרת שפה זו מועברים המידעים הבאים: שם השירות, אופן מסירת הנתונים (מהלקוח לשרת) לצורך תיאור הבקשה, אופן קבלת הנתונים (מהשרת ללקוח) במענה לבקשה.

השפה נועדה לאפשר לגורמים הנמצאים במקומות שונים (ולעיתים במערכות הפעלה שונות הפועלות על גבי מחשבים בארכיטקטורות שונות) להסתנכרן ביניהם בצורה מוסכמת ופשוטה.

טכנולוגיהעריכה

השפה ופרוטוקול המשמשים לתיאור Web Services. השפה מורכבת משלושה אלמנטים עיקריים: DTD, XSD, XMI

  • מנגנון Typing: שימוש ב־XML Namespaces ופורמטים לתיאור סכמות (למשל XMI, ‏ XSD, ‏ DTD ).
  • מנגנון ההודעות: WSDL תומך בפרוטוקול Request/Response, כאשר ההודעות המועברות מקושרות לפורטים (Ports) המכילים תיאור של אוסף הפעולות האפשריות של ה־Web Service.
  • מנגנון השיוך (Binding): זהו מנגנון המשייך אוסף פעולות (פורטים) לאובייקטים המממשים בפועל את פעולות ה Web Service. כמו כן המנגנון מקשר את ה־WSDL ופרוטוקול תקשורת שעל גביו מתבצעים חילופי ההודעות (למשל SOAP).

ראו גםעריכה