יחידה:PropertyLink

יחידה זו משמשת כדי לקשר בוויקיפדיה לפי ויקינתונים. היחידה מיועדת לשימוש בעיקר בתבניות וכוללת את הפונקציות הבאות:

 • property או מאפיין - לקבלת קישור לפי "קביעה" מוויקינתונים
  • פרמטרים: שם המאפיין (property) המתאים (בצורה של P123). למשל בערך דמויי כלב:
   • {{#invoke:PropertyLink|property|p171}} - יחזיר "[[טורפים (סדרת יונקים)|טורפים]]" (טורפים), להבדיל מ־[[{{#property:p70}}]], שיחזיר "[[טורפים]]" (טורפים), שהוא דף פירושונים.
 • label או תווית: דומה לפונקציה הקודמת, רק שלא מחזיר קישור אלא ללא קישור - מחזיר את התווית (label) וללא תלות בקישור כלשהו שקיים או לא קיים בוויקיפדיה בעברית
  • פרמטרים: שם המאפיין (property) המתאים (בצורה של P123)
 • imageLink או תמונה: פונקציה שמחזירה תמונה שמתאימה לשילוב בתבנית מידע בערך.
  • פרמטרים:
   • פרמטר ראשון - (אופציונלי) אם לא מקבל פרמטר בכלל משתמש ב־d:Property:p18 (מאפיין כללי של תמונה), אחרת משתמש בפרמטר המאפיין המכיל את התמונה
   • width - גודל התמונה (אחרת 220px)
 • hasEntry או יש פריט: פונקציה שמחזירה "1" אם לערך יש פריט ויקינתונים; או "" אם אין.
  • פרמטרים: אין

הערות נוספות:

ייתכן שבעתיד תהיה תמיכה מובנית לפחות בחלק מהאפשרויות הנ"ל ראו בmeta:Wikidata/Notes/Inclusion_syntax#Items

local FEMALE_FORM_PROPERTY = 'P2521'
local Date = require('Module:תאריך')

--[[ 
Fetch the "as of date" property of a associated with a property
]]
function asOfDateQualifier(claim)
	local AS_OF_PROPERTY = 'P585'
	local wikidataModule = require('Module:Wikidata')
	local value
	local error
	value, error = wikidataModule.getValueOfClaim(claim, AS_OF_PROPERTY, nil)
	if value then
		return ' (נכון ל־'..value ..')'
	end
	return ''
end

local function formatQuantity(property) 
	local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	local lang = mw.getContentLanguage()
	local langCode = lang:getCode()
	local asOfDate = asOfDateQualifier(property)
	local localAmount = lang:formatNum( tonumber(propValue.value.amount) )
	local unit = ''
	if propValue.value.unit and string.match( propValue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/' ) then
		local unitEntityId = string.gsub( propValue.value.unit, 'http://www.wikidata.org/entity/', '' )
		if unitEntityId and #unitEntityId>0 then
			-- name from label
			unit = mw.wikibase.label( unitEntityId ) or ''
			local unitSymbol = mw.wikibase.getBestStatements(unitEntityId, 'P5061')
			-- name from properties
			if unitSymbol then
				local writingSystemElementId = 'Q33513' -- hebrew writing system
				local langElementId = 'Q9288' -- hebrew
				local labelFilter = 'P5061[language:'..langCode..'], P5061[P282:' .. writingSystemElementId .. ', P407:' .. langElementId .. ']'
				local WDS = require( 'Module:WikidataSelectors' )
				local labelClaims = WDS.filter( {['P5061']=unitSymbol }, labelFilter )
				for r, claim in pairs( labelClaims ) do
					if claim.mainsnak and claim.mainsnak.datavalue.type == 'monolingualtext' and claim.mainsnak.datavalue.value.text then
						unit = claim.mainsnak.datavalue.value.text
						break;
					elseif claim.mainsnak and claim.mainsnak.datavalue and claim.mainsnak.datavalue.type == 'string' and claim.mainsnak.datavalue.value ~= '' then
						unit = claim.mainsnak.datavalue.value
						break;
					end
				end
			end
		
			unit = ' ' .. unit
		end
  end	
	return localAmount .. unit .. asOfDate
end

function getPropertyQualifier(property, qualifier)
	local wikidataModule = require('Module:Wikidata')
	local entity = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entity then return end --the entity doesnt exist or have no claims
	
  local propertyVals = mw.wikibase.getAllStatements( entity, property )
  if not propertyVals or not propertyVals[1] then return end --no such property for this item
 	value, error = wikidataModule.getValueOfClaim(propertyVals[1], qualifier, nil)
	return value
end

local function missingLabelCategory(propertyName)
	return '[[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית: ' .. (mw.wikibase.label( propertyName) or propertyName) .. ']][[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית]]'
end

local function getFemaleLabelForEntityId( entityId )
	local WDS = require('Module:WikidataSelectors')
	local femaleForm = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, FEMALE_FORM_PROPERTY)
	
	if not femaleForm then return nil, false end
	
	local femLabels = WDS.filterByLanguage( femaleForm, 'he' )
	if femLabels ~= nil and
	  femLabels[1] and
	  femLabels[1].mainsnak and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue.value and
	  femLabels[1].mainsnak.datavalue.value.text then
		return femLabels[1].mainsnak.datavalue.value.text
	end

	return nil, #femaleForm > 0
end

--[[
Get a link to specific entity. E.g sitelink|label.
* Missing label => use sitelink as fallback
* Missing sitelink => just show label
* Mssing gender form: adds category of missing gender label


@param {string} entityId - id of entity to link to (e.g Q42)
@param {string} genderAwareEntity - entity from which to fetch gender for gender form
@returns {string, bool} formattedValue, missingTranslation - the formatted value along with indicator of missing translation
]]
function formatEntity(entityId, genderAwareEntity)
	local linkTarget = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  local localLabel, langLabel, missingFemaleForm
  local formattedValue
  local missingTranslation = false
  local fallbackLanguage = false
  if genderAwareEntity then
  	local gender = mw.wikibase.getBestStatements(genderAwareEntity, 'P21') -- P21 - gender
  	local isFemale = gender and
  	         gender[1] and
  	         gender[1].mainsnak and
  	         gender[1].mainsnak.datavalue and
  	         gender[1].mainsnak.datavalue.value and
  	         (gender[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] == 6581072
  	        or gender[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] == 1052281
  	        or gender[1].mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] == 15145779)

  	if isFemale then
  		localLabel, missingFemaleForm = getFemaleLabelForEntityId( entityId )
  		langLabel = 'he'
  	end
  	-- if we dont have/need female form label, use regular label
  	if localLabel == nil then
  		localLabel, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId )
  	end
  else
  	-- use Hebrew label
  	localLabel, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( entityId )
  end
  
  local isLocalLabel = langLabel=='he'
  -- fallback if there is target but no label, use target as label
  if linkTarget and not isLocalLabel then
  	localLabel = linkTarget
  	isLocalLabel = true
  end
  if localLabel and isLocalLabel then
			if linkTarget and localLabel and linkTarget == localLabel then
				formattedValue = mw.ustring.format( "[[%s]]", linkTarget )
			else
  			formattedValue = linkTarget and localLabel and mw.ustring.format( "[[%s|%s]]", linkTarget, localLabel ) or localLabel
  		end
  		if missingFemaleForm then
  			mw.log(mw.ustring.format('חסרה צורת הנקבה ל"%s" (%s)', formattedValue, entityId))
  			formattedValue = formattedValue .. missingLabelCategory( FEMALE_FORM_PROPERTY )
  		end
  else
		missingTranslation = true
		-- in that case we would unfourtanly can show only the entity id which is meaningless for users
		 if langLabel=='en' then
		 	fallbackLanguage = true
  		formattedValue = mw.ustring.format('<span lang="en" dir="ltr">%s</span>', localLabel)
  	else
			formattedValue = mw.ustring.format( "[[:d:%s|%s]]", entityId, entityId )
		end
  end
  return formattedValue, missingTranslation, fallbackLanguage
end

function formatOptionalQualifiers(property, qualifiers, qualifiersSep)
	if (qualifiers==nil) or (#qualifiers == 0) or (not property.qualifiers) then return '' end
	qualifiersSep = qualifiersSep or ', '
	
	local formmatedQualifiers = {}
	local warnings = ''
	for _, optionalQualifier in pairs( qualifiers ) do
		-- handling case of "first or default" qualifier (e.g.: for 'P1/P2' take P1 if exists, otherwise - P2)
		for selectableQualifier in string.gmatch(optionalQualifier, '[^/]+') do
			if selectableQualifier and property.qualifiers[selectableQualifier] then
				local optionalQualifierVal = mw.wikibase.formatValues(property.qualifiers[selectableQualifier])
				local isQualLocalLabel = true
				if optionalQualifierVal and property.qualifiers[selectableQualifier][1] and property.qualifiers[selectableQualifier][1]['datatype']=='wikibase-item' then 
					for i, optionalQValues in ipairs(property.qualifiers[selectableQualifier]) do
						local qualLabel, qualLang = mw.wikibase.getLabelWithLang( optionalQValues['datavalue']['value']['id'] )
						isQualLocalLabel = isQualLocalLabel and (qualLang=='he')
					end
				end
				if optionalQualifierVal then
					local formattedValue = '<span title="'.. mw.wikibase.label(selectableQualifier)..'" class="propertylink-wikidata-qualifier">'..mw.wikibase.formatValues(property.qualifiers[selectableQualifier]) ..'</span>'
					table.insert(formmatedQualifiers, formattedValue)
					break -- found first available value
				end
			elseif string.sub(selectableQualifier, 1, 1) ~= 'P' then
				table.insert(formmatedQualifiers, selectableQualifier)
				break -- found first available value
			end
		end
	end
	local res = table.concat( formmatedQualifiers, qualifiersSep)
	if #formmatedQualifiers > 0 then
		res = mw.ustring.format('<span style="font-size:0.9em;"> (%s)</span>', res)
	end		
	return res .. warnings
end

--[[ 
Fetch property from wikidata and format it:
* if the entity or the claim doesn't exist - nil
* Formating rules:
	- for entity reference - returns link to entity (using sitelink) with label as text, otherwise wikidata label as text
	- for string - returns the string
	- for quantity - returns the amount
	- for time - returns the time as string
	- for image - returns image inclusion with 250px size
* Multivalues:
	Multivalue is supported with allowMulti. seperator between values defined by multiSeperator
	
@param {string} propertyName - name of property (e.g P123)
@param {bool} allowMulti - whether only first statement should be fetched are all statements.
@param {bool} allowNA - whether if is valid to fetch somevalue snaks: Default: nil/false
@param {string} entityId - Qid of the entity for which we fetch the data. Default: nil (page entity)
@param {string} multiSeperator - seperator between multiple values. Default: ,
@param {string} optionalQualifier - Property id of optional extra qualifier (e.g P123). will be formatted as propertyName (optionalQualifier)
@param {bool} genderAware - Fetch gender form instead of regular label
]]
function getProperty( propertyName, allowMulti, allowNA, entityId, multiSeperator, optionalQualifier, genderAware )
	if propertyName==nil or #propertyName==0 then return end -- no property specified
	entityId = entityId or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if entityId == nil then return end -- entity doesnt exist
	options = {
		['allowMulti'] = allowMulti,
		['allowNA'] = allowNA,
		['seperator'] = multiSeperator or ', ',
		['qualifier'] = optionalQualifier,
		['entity-gender-aware'] = genderAware
	}
	if optionalQualifier then
		options['qualifiers'] = {optionalQualifier}
	end
	
	return getPropertyByOptions(propertyName, entityId, options)
end

function property( frame )
  if frame.args['entity']==nil and frame.args['title'] and #frame.args['title']>0 then
    frame.args['entity'] = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( frame.args['title'] )
    if frame.args['entity']==nil then return end
  end
  return getProperty(string.upper(frame.args[1]), (frame.args[2] and string.len(frame.args[2])>0) or false, true, frame.args['entity'], frame.args['sep'], frame.args['q'])
end

function propertyWithGender(frame)
	return getProperty(string.upper(frame.args[1]), (frame.args[2] and string.len(frame.args[2])>0) or false, true, frame.args['entity'], ', ', '', true)
end

-- formatted reference for statement. Only for non imported statements
function refStatement(statement)
	if not statement.references or #statement.references == 0 then return '' end -- no reference
	local formattedReferences = {}
	local frame = mw.getCurrentFrame()
	for j, curRef in ipairs(statement.references) do
		local isImportedRef = curRef.snaks and (curRef.snaks['P143'] or curRef.snaks['P4656'])
		if not isImportedRef then
			if curRef.snaks['P854'] then
				table.insert(formattedReferences, frame:extensionTag{ name = 'ref', content = mw.wikibase.renderSnak(curRef.snaks['P854'][1])})
			elseif curRef.snaks['P2699'] then
				table.insert(formattedReferences, frame:extensionTag{ name = 'ref', content = mw.wikibase.renderSnak(curRef.snaks['P2699'][1])})
			else
				table.insert(formattedReferences, frame:extensionTag{ name = 'ref', content = mw.wikibase.formatValues(curRef.snaks)})
			end
		end
	end
	return table.concat(formattedReferences, '')
end

--[[ 
Fetch property from specified entity.

@param {string} propertyName - name of property (e.g P123)
@param {string} entityId - Qid of the entity for which we fetch the data. Default: nil (page entity)
@param {table} options - table with following supported parameters:
	- seperator - seperator between multiple values. Default: ,
	- allowMulti - whether only first statement should be fetched are all statements.
	- allowNA - whether if is valid to fetch somevalue snaks: Default: nil/false
	- entity-gender-aware - Fetch gender form instead of regular label 
	- qualifiers - list of optional qualifers to append to property value (Example {'P1', 'P2'))
	- qualifiers-sep - seperator between optional qualifiers
	- img-width - width of image
]]
function getPropertyByOptions( propertyName, entityId, options )
	-- verify entity exists
	if entityId == nil then entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
	if entityId==nil then return end
	
	-- defaults
	options = options or {}
	options['seperator'] = options['seperator'] or ', '
	options['allowMulti'] = options['allowMulti'] or false
	options['allowNA'] = options['allowNA'] or false
	options['entity-gender-aware'] = options['entity-gender-aware'] or false -- Fetch gender form instead of regular label
	options['qualifiers'] = options['qualifiers'] or {} -- fetch optional qualifiers
	options['qualifiers-sep'] = options['qualifiers-sep'] or ', '
	options['img-width'] = options['img-width'] or '250px'
	options['source'] = options['source'] or false
	options['filter'] = options['filter'] or nil
	options['sort'] = options['sort'] or 'P1545'

  local propertyVals = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propertyName)
  if (not propertyVals) or (#propertyVals==0) then return end --no such property for this item
  local resTable = {}
  local missingTranslation = 0
  local hasFallbackTransation = false

  local sortByQualifier = function(t1, t2)
  	if t1 and t2 then
  		local q1 = t1.qualifiers
  		local q2 = t2.qualifiers
  		local c1 = nil
  		local c2 = nil
  		if q1 and q2 then
  			if q1[options['sort']] and q1[options['sort']][1] and q1[options['sort']][1].datavalue and q1[options['sort']][1].datavalue.value then
  				if q1[options['sort']][1].datavalue.type == 'string' then
  					c1 = q1[options['sort']][1].datavalue.value
  				elseif q1[options['sort']][1].datavalue.type == 'quantity' then
  					c1 = q1[options['sort']][1].datavalue.value.amount
  				elseif q1[options['sort']][1].datavalue.type == 'time' then
  					c1 = q1[options['sort']][1].datavalue.value.time
  				end
  			end
  			if q2[options['sort']] and q2[options['sort']][1] and q2[options['sort']][1].datavalue and q2[options['sort']][1].datavalue.value then
  				if q2[options['sort']][1].datavalue.type == 'string' then
  					c2 = q2[options['sort']][1].datavalue.value
  				elseif q2[options['sort']][1].datavalue.type == 'quantity' then
  					c2 = q2[options['sort']][1].datavalue.value.amount
  				elseif q2[options['sort']][1].datavalue.type == 'time' then
  					c2 = q2[options['sort']][1].datavalue.value.time
  				end
  			end
  			if c1 and c2 then
  				return c1<c2
  			elseif c1 then
  				return true
  			elseif c2 then
  				return false
  			end
  		elseif q1 then
				return true
  		elseif q2 then
				return false
			end
		else
			if t1 then
				return true
			end
			if t2 then
				return false
			end
  	end
		return false
  end
  if options['sort'] then
  	table.sort(propertyVals, sortByQualifier)
  end

	if options['filter'] then
		propertyVals = options['filter'](propertyVals)
	end

  for i, property in ipairs(propertyVals) do
	  local propValue = property.mainsnak and property.mainsnak.datavalue
	  if not propValue then 
	  	if options['allowNA'] and (property.mainsnak and property.mainsnak.snaktype)=='somevalue' then
	  		return 'לא ידוע'
	  	else
	  		--property doesnt exist
	  		return 
			end
	  end 
	  
		local isImage = (property.mainsnak.datatype == 'commonsMedia')
	  if propValue['type'] == 'wikibase-entityid' then
	  	local formattedValue, valueMissingTranslation, fallbackLang = formatEntity( propValue.value['id'], options['entity-gender-aware'] and entityId)
	    if not valueMissingTranslation or fallbackLang then
	    	hasFallbackTransation = hasFallbackTransation or fallbackLang
	    	if formattedValue then
	    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
	    	end
	    	if options['source'] and property.references then
		  		formattedValue = formattedValue.. refStatement(property)
		  	end
    		table.insert(resTable, formattedValue)
	    else
	    	missingTranslation = missingTranslation + 1
	    end
	  elseif propValue['type'] == 'string' then
	  	if isImage then
	  		table.insert(resTable, mw.ustring.format( '[[File:%s|%s]]', propValue.value, options['img-width'] ))
	  	else
	  		local formattedValue = propValue.value
	    	if formattedValue then
	    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
	    	end
    		table.insert(resTable, formattedValue)
	  	end
  	elseif propValue['type'] == 'monolingualtext' then
  		-- for monolingualtext print the language as title
  		local formattedValue = mw.ustring.format('<span lang="%s" title="%s">%s</span>', propValue.value.language, 
  											   mw.language.fetchLanguageName( propValue.value.language , 'he'), propValue.value.text)
  		table.insert(resTable, formattedValue)
	  elseif propValue['type'] == 'quantity' then
	  	local formattedValue = formatQuantity(property)
	  	if options['source'] and property.references then
	  		formattedValue = formattedValue.. refStatement(property)
	  	end
	  	if formattedValue then
    		formattedValue = formattedValue .. formatOptionalQualifiers(property, options['qualifiers'], options['qualifiers-sep'])
    	end
	  	table.insert(resTable, formattedValue)
	  elseif propValue['type'] == 'time' then
	  	local timeValue = Date.newFromWikidataValue( property.mainsnak.datavalue.value ):toHebrewString()
	  	local timeWarning = property['qualifiers'] and property['qualifiers']['P1480'] and property['qualifiers']['P1480'][1] 
	  						and property['qualifiers']['P1480'][1].datavalue and property['qualifiers']['P1480'][1].datavalue.value
	  	if timeWarning then
	  		timeWarning = timeWarning and timeWarning['id']
	  		if timeWarning == 'Q5727902' then
	  			timeValue = timeValue .. '[[Circa|?]]'
	  		else
	  			local circu = mw.wikibase.getLabelByLang( timeWarning, 'he' )
	  			if circu then
	  				timeValue = timeValue .. ' ' .. circu
	  			end
	  		end
	  	end
	  	--local timeValue = mw.wikibase.renderSnak( property.mainsnak )
	  	timeValue = mw.ustring.gsub(timeValue, '^(%d+ %a+) (%d+)$', '[[%1]] [[%2]]') 
	  	table.insert(resTable, timeValue)
	  elseif propValue['type'] == 'globecoordinate' then
	  	local frame = mw.getCurrentFrame()
	  	local formattedValue
	  	local globe = propValue.value.globe
	  	if globe == 'http://www.wikidata.org/entity/Q2' then globe = nil
	  	else
	  		local globeMapping = require('Module:Wikidata/Globes')
	  		if globeMapping[globe] then
	  			globe = 'globe:' .. globeMapping[globe]
	  		else
	  			globe = nil
	  		end
			end
	  	if globe then
	  		local northSouth = (propValue.value.latitude>=0 and 'N') or 'S'
	  		local eastWest = (propValue.value.longitude>=0) and 'E' or 'W'
	  		formattedValue = frame:expandTemplate{ title = 'Coord', args = { math.abs(propValue.value.latitude), northSouth, math.abs(propValue.value.longitude), eastWest, globe, display = options['coord-display'] or 'inline' } }
	  	else
	  		formattedValue = frame:expandTemplate{ title = 'Coord', args = { propValue.value.latitude, propValue.value.longitude, display = options['coord-display'] or 'inline' } }
	  	end
	  	table.insert(resTable, formattedValue)
	  else
	  	table.insert(resTable, mw.wikibase.formatValue( property.mainsnak ))
	  end
	  if not options['allowMulti'] then
	  	break
	  end
	end
	
	if missingTranslation > 0 and #resTable> 0 then
		if missingTranslation == 1 then
	  	table.insert(resTable, 'בפסקה זו רשומה אחת נוספת שטרם תורגמה')
		else
	  	table.insert(resTable, 'בפסקה זו '..missingTranslation..' רשומות נוספות שטרם תורגמו')
		end
	end
	
	-- bidi isolation - properly show mix or RTL and LTR statements
	if #resTable>1 then
		local isolateValues = {}
		local needIsolation = false
		for k,v in pairs(resTable) do
			needIsolation = needIsolation or string.find( v, '[a-zA-Z]')
			table.insert(isolateValues, mw.ustring.format('<span style="unicode-bidi:isolate">%s</span>', v))
		end
		if needIsolation then resTable = isolateValues end
	end
	local result = ''
	-- special case * - listify 
	if options['seperator'] == '*' and #resTable>1 then
		result = '*' .. table.concat( resTable, '\n*' )
	else
		result = table.concat( resTable, options['seperator'] )
	end
	if hasFallbackTransation or (missingTranslation > 0 ) then
		result = result .. missingLabelCategory( propertyName )
	end
	return result
end

function getLabel( propertyName, entityId )
  local entity = entityId or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entity then return end--the entity doesnt exist or have no claims
  local property = mw.wikibase.getBestStatements(entity, propertyName)
  if not property or not property[1] then return end --no such property for this item
  
  property = property[1]
  local propValue = property.mainsnak.datavalue
  if not propValue then return '' end --property doesnt exist

  if propValue['type'] == 'wikibase-entityid' then
    local label, lang = mw.wikibase.label( propValue.value['id'] )
    return label
  elseif propValue['type'] == 'string' then
    return propValue.value
  end
end

-- Return the label for property, or the label of the linked entiy of that property
function label( frame )
  return getLabel( string.upper(frame.args[1] ))
end

function getItem( propertyName, entityId )
  local entity = entityId or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  if not entity then return end--the entity doesnt exist or have no claims
  local property = mw.wikibase.getBestStatements(entity, propertyName)
  if not property or not property[1] then return end --no such property for this item
  
  property = property[1]
  local propValue = property.mainsnak.datavalue
  if not propValue then return '' end --property doesnt exist

  return propValue.value['id']
end

-- Return the Item for property, or the item of the linked entiy of that property
function item( frame )
  return getItem( string.upper(frame.args[1] ))
end

function getImageLink( propName, width, align, description, border, entityId)
	if not entityId then entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end -- entityId wasn't provided explicitly
  if not entityId then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  local property = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, propName or 'P18')
  if property and property[1] then
  	 if property[1].mainsnak and property[1].mainsnak.snaktype=='novalue' then
	  	return '[[d:'..mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()..'#'..(propName or "P18")..'|' ..'לא ידוע]]'
	  end
    local width = width or "220"
    local extraParameters = width..'px'
    if align then extraParameters = extraParameters .. '|' .. align end
    if description then extraParameters = extraParameters .. '|' .. description end
    if border and (#border > 0) then extraParameters =extraParameters..'|' ..'border' end
    return mw.ustring.format( '[[File:%s|%s]]', property[1].mainsnak.datavalue.value, extraParameters )
  end
end
  
--use this function to get associated image to be used in the article
function imageLink( frame )
  return getImageLink(string.upper(frame.args[1] or 'P18'), frame.args["width"], frame.args["align"], frame.args["description"], frame.args["גבול"])
end

-- returns "1" if the page has an associated wikidata entry, "" otherwise
function hasEntry()
  local entity = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  --if not entity or not entity.claims then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  if not entity then return end --the entity doesnt exist or have no claims
  return 1
end

-- returns the wikidata Qid, if exists, "" otherwise
function getPageEntry(frame)
	return mw.wikibase.getEntityIdForTitle(string.upper(frame.args[1] ))
end

function getSitelinksFromQid(frame)
	resTable = mw.wikibase.getEntity(string.upper(frame.args[1] ))
	resTable = resTable["sitelinks"]
	s= "<table>\n"
		for k,v in pairs(resTable) do
			if v.title then
				s=s.."<tr>".. "<td>" .. k.."</td>".. "<td>" .. v.title.."</td>".."</tr>" .. "\n"
		end 
	end
	return s .. "</table>"
end 

local function createInterwikiForQid(frame)
	local raw = mw.wikibase.getEntity( string.upper( frame.args[1] ) )["sitelinks"]
	local interwikis = ''
	for site, val in pairs(raw) do
		truncated, found = string.gsub(site, 'wiki$', '')
		truncated = string.gsub(truncated, '_', '-')
		if found == 1 and truncated ~= 'he' and truncated ~= 'commons' then interwikis = interwikis .. '[[' .. truncated .. ':' .. val.title .. ']]' end
	end
	return interwikis
end


return {
  imageLink = imageLink,
  ['תמונה'] = imageLink,
  label = label,
  ['תווית'] = label,
  item = item,
  ['פריט'] = item,
  formatEntity = formatEntity,
  property = property,
  propertyWithGender = propertyWithGender,
  ['מאפיין'] = property,
  getProperty = getProperty,
  getPropertyByOptions = getPropertyByOptions,
  getPropertyQualifier = getPropertyQualifier,
  getItem = getItem,
  getImageLink = getImageLink,
  getLabel = getLabel,
  hasEntry = hasEntry,
  getPageEntry = getPageEntry,
  getSitelinksFromQid = getSitelinksFromQid,
  createInterwikiForQid = createInterwikiForQid,
  ['יש פריט'] = hasEntry
}