מבחן הוודאות הקרובה

מבחן הוודאות הקרובה הוא מבחן שנקבע לראשונה בבג"ץ קול העם שמטרתו היא לאזן בין אינטרסים מתחרים. המבחן בא לידי ביטוי כאשר הזכות לחופש הביטוי מתנגשת עם אינטרס מוגן אחר וזו תיאלץ לסגת אם מתקיימת וודאות קרובה לפגיעה ממשית ורצינית באינטרס מוגן האחר.

המבחן בוחן קיומה של אפשרות קרובה, ולאו דווקא וודאית, שיקרה דבר מה. מחד גיסא, מבחן זה מבטיח שלא יבוא דיכוי השקפותיהם של אחרים רק בגלל היותן מנוגדות או שאינן תואמות לאלה המוחזקות בידי אנשי השלטון, ומאידך גיסא, יש במבחן גם להגשים את המטרה של מניעת סכנה לשלום הציבור אליה חתר המחוקק. מבחן זה אינו מחייב לנבא נבואה בטוחה להתרחשותה של אחת התוצאות הנכללות בהגדרה של "סיכון לשלום הציבור", בשל מעשה פרסום ביטוי מסוים. דרושה לכל היותר הערכה בלבד, שאותו דבר עלול להתרחש. במילים אחרות, נדרשת הערכה לקיומה של אפשרות קרובה שיקרה דבר מה אם לא תימנע הבעת הדעה מראש. מלבד שימוש בעובדות חיצוניות - שביניהן לבין הפרסום נוצר קשר ישיר - מבחן זה מאפשר שימוש בפרמטרים נוספים כגון: מצב חירום נתון בו נמצאת המדינה בפרק זמן מסוים או מורכבות בינלאומית זו או אחרת השוררת באותה שעה.

מבחן של "וודאות קרובה", אינו מחייב שהסכנה לשלום הציבור עלולה להתרחש אך זמן קצר לאחר שנתפרסמו הדברים, ואינו מחייב בקרבת הסכנה מבחינת הזמן. עם זאת, יש לומר כי ככל שהמרחק בין הפרסום לסכנה לשלום הציבור גדול יותר, יש בו כדי להרחיק את האפשרות כי בכלל תתממש הסכנה ויש בכך כדי להחליש את הקשר בין הפרסום לסכנה הנובעת בגינו. 

לסיכום, ניתן לקבוע כי מקום בו לא קיימת אפשרות של גרימת נזק מידי ואף לא ודאי, לשלום הציבור, מוטב לשקול היטב את היקף סיכוי התרחשותה של הסכנה הנטענת מחמת פרסום של ביטוי מסוים.  

לקריאה נוספתעריכה