מודל שלושת המעגלים

מודל שלושת המעגלים הוא מודל רלוונטי לגישות מחקר שונות ולמודלים שונים העוסקים בתרבות ארגונית.

מודל זה מציג את יחסי הגומלין בין התרבות הניהולית, תרבות מקום העבודה והתרבות הסובבת. תרבות ניהולית היא ערכי ההנהלה, הנורמות והפרקטיקות שנקבעו על ידי ההנהלה והסממנים הארגוניים. תרבות מקום העבודה היא נורמות ההתנהגות והעבודה מנקודת מבטם של העובדים. התרבות הסובבת היא הערכים והנורמות המקומיים המאפיינים תרבות לאומית, דתית וכו'.[1]

מודל שלושת המעגלים - רז 2002

התרשים מציג חפיפה חלקית בין שלושת המעגלים. יש לזכור כי מצב זה הוא דינאמי ונקבע מחדש בכל מקרה ומקרה. המודל אינו מודל שטחים ואיננו מכוון לתאר יחסים מספריים מסוימים. מטרתו היא להציג את המושגים באופן סכמאטי.

המעגל הראשון מתאר את התרבות הניהולית, שבמקרים רבים נתפשת כתרבות הארגונית. התחום החופף בין מעגלים 1 ו-2 מציין אזור של "קבלה" ומסירות בעיני ההנהלה. המעגל השני מאפשר גם את קיומן של תרבויות משנה, הסותרות את התרבות הניהולית. המעגל השלישי מייצג את התרבות הסובבת. הערכים, הנורמות ותהליכי החיברות המאפיינים תרבות זו, יכולים להשפיע על קבלה או דחייה של התרבות הניהולית.[2]

מודל שלושת המעגלים מתקשר לכמה תאוריות מוכרות בסוציולוגיה ארגונית:[1]

  • תאוריית התלות טוענת, כי ארגונים מתפתחים בסביבות מוסדיות ותרבותיות שונות ומושפעים מהן, ולכן ישאפו למקסם את ההתאמה בינם לבין סביבתם כדרך להגברת יעילותם.
  • תיאורית התלות התרבותית (Lincoln & Kallenberg, 1990), תצפה למצוא כי לאורך זמן תתפתח התאמה בין הנורמות והערכים של הארגון, לנורמות ולערכים של התרבות הסובבת.

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 1 2 תרבות ארגונית,אביעד רז, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2004
  2. ^ Emotions at work,Aviad E. Raz ,Harvard University Press 2002