עקרונות חשבונאיים מקובלים – הבדלי גרסאות

===עקרון העסק החי===
ההנחה היא שהישות החשבונאית הוא גוף שאמור לפעול לאורך זמן, ועל סמך הנחה זו עורכים את הדוחות הכספיים.
בהיעדר בסיס להנחה זו, מחייב עקרון זה לציין זאת במפורש ולערוך שינויים מהותיים באופן הצגת נתוני הישות החשבונאית, כמו למשל הצגת הרכוש הקבוע בשווי מימוש (נמוך).ּ
 
===עקרון הישות הנפרדת===
משתמש אלמוני