הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

אין תקציר עריכה
 
== מבנה הדוחות הכספיים ==
המאזן מוצג באופן דומה לזה של חברה, כאשר ההבדל העיקרי הוא בהון העצמי. למלכ"ר אין הון עצמי, ולפיכך ההצגה בסעיף זה היא שונה. יש לחלק את יתרת ההון (ההפרש בין הנכסים נטו להתחייבויות נטו = "נכסים נטו") למספר יתרות, כדלקמן:
* נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
** נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני - נכסים שקיימת לגביהם התניה אשר פוקעת בזמן מסוים או לאחר אירוע מסוים, או שניתן להסיר את ההגבלה על ידי נקיטת פעולה כלשהי, בהתאם להתניה. לדוגמה, תרומה שהתקבלה שיועדה על ידי התורם לחלוקת מלגות לסטודנטים, ולא לשום דבר אחר.
** נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע - נכסים אשר התקבלו עם התניה שאינה פוקעת, כגון קבלת פקדון בסך מיליון ש"ח כתרומה, כאשר התורם מאפשר לעמותה ליהנות מהריבית בלבד, ולא מהקרן.
* נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
** נכסים נטו שקיימתשלא לגביהםיועדו הגבלהע"י בעלתהמלכ"ר אופי- זמנייתר הנכסים נטו.
** נכסים נטו שיועדו ע"י המלכ"ר - נכסים נטו אשר יועדו באופן רשמי על ידי המלכ"ר לשימוש מסוים. לדוגמה, מלכ"ר מחליט לתרום מיליון ש"ח לבית חולים אשר טרם עשה זאת.
* נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
** נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע - שווה ערך לעלות המופחתת של הרכוש הקבוע במאזן.