הבדלים בין גרסאות בדף "תקן חשבונאות מספר 5"

מ
ניסוח, קישורים פנימיים
מ (ניסוח, קישורים פנימיים)
'''תקן חשבונאות מספר 5''' הוא [[תקן חשבונאות|תקן חשבונאי]] העוסק בטיפול החשבונאי ב[[מלכ"ר]]ים. תקן ישראלי זה, אשר נכתב על ידי [[המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות]], יצא לאור בשנת 1999 והוא כולל תיקונים והבהרות לגילוי דעת מס' 69 [[לשכת רואי חשבון בישראל]] שיצא לאור שנתיים קודם לכן. המוסד פרסם נוסח משולב של גילוי הדעת יחד עם התקן, וערך זה סוקר את הנוסח המשולב (להלן - "התקן").
 
התקן מגדיר מהו [[מלכ"ר]] וכן גם מונחים בסיסיםבסיסיים אחרים, בהם "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה" ו-"הגבלה בעלת אופי זמני". בהמשך מציין התקן אילו דוחות נדרשים מלכ"רים להפיק, אופן סיווג הנכסים והתחייבויות בדוחות אלו ו[[בסיס דיווח|בסיס הדיווח]]. בנוסף, התקן מתייחס לנכסים המתקבלים ללא תמורה, תרומות [[אנונה (תשלום)|אנונה]], מיסים, [[דו"חות מאוחדים|דוחות כספיים מאוחדים]] ועסקאות עם צדדים קשורים.
 
== דוחות כספיים ==
התקן אינו מתייחס לשאלת חובת הדיווח, ומשאיר אותו בידי המחוקק אשר קובע ב[[חוק העמותות|חוק העמותות, תש"ם-1980]] מי חייב בהגשת דוחות כספיים. התקן למעשה קובע כיצד יש לערוך את הדוחות הכספיים - עבור מלכ"רים החייבים בהגשה על פי החוק האמור. התקן קובע אלואילו דוחות יכללו:
# [[מאזן]]
# [[דוח על הפעילויות]] (מקביל ל[[דוח רווח והפסד]])
* <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
** <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני</u> - נכסים שקיימת לגביהם התניה אשר פוקעת בזמן מסוים או לאחר אירוע מסוים, או שניתן להסיר את ההגבלה על ידי נקיטת פעולה כלשהי, בהתאם להתניה. לדוגמה, תרומה שהתקבלה שיועדה על ידי התורם לחלוקת מלגות לסטודנטים, ולא לשום דבר אחר.
** <u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע</u> - נכסים אשר התקבלו עם התניה שאינה פוקעת, כגון קבלת [[פקדוןפיקדון]] בסך מיליון ש"ח כ[[תרומה]]כתרומה, כאשר התורם מאפשר לעמותה ליהנות מהריבית בלבד, ולא מהקרן.
* <u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
** <u>נכסים נטו שלא יועדו ע"י המלכ"ר</u> - יתר הנכסים נטו.
** <u>נכסים נטו שיועדו ע"י המלכ"ר</u> - נכסים נטו אשר יועדו באופן רשמי על ידי המלכ"ר לשימוש מסוים. לדוגמה, מלכ"ר מחליט לתרום מיליון ש"ח לבית חולים אשר טרם עשה זאת.
** <u>נכסים נטו ששימשו לרכישת רכוש קבוע</u> - שווה ערך לעלותל[[עלות מופחתת|עלות המופחתת]] של ה[[רכוש קבוע|רכוש הקבוע]] ב[[מאזן]].
 
במילים אחרות, יתרת הנכסים נטו מאפשרת לקוראי הדוח להבין מהן משאבי המלכ"ר, האם הוקצו לשימוש מסוים ומהי יתרת הנכסים נטו שטרם נוצלה (נכסים נטו שלא יועדו ע"י המלכ"ר).
הדוח על הפעילויות הוא [[דוח רווח והפסד]] אשר מציג את ההכנסות מתרומות והקצבות לעומת הוצאות הפעלה, הנהלה ומימון של המלכ"ר, על מנת שקוראי הדוח יוכלו להבין את פעילות העמותה בשנת הדוח.
 
תרומות שהוגבלו אינן נכללות בהכנסות מתרומות, אלא במאזן. רק בעת ביטול ההגבלה ("שחרור"), יירשמו הכנסות בסעיף מיוחד בשם "הכנסות מהגבלות ששוחררו".
 
לעניין שירותים המתקבלים ללא תמורה, נדרש המלכ"ר לתת ביטוי לשירותים אלו על ידי רישום [[הכנסה]] ו[[הוצאה כספית|הוצאה]], כגון "הכנסות מתרומות בשווה כסף" כנגד סעיף הוצאות מתאים, למשל "שירותים מקצועיים".
 
=== דוח על השינויים בנכסים נטו ===