הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

הוסרו 399 בתים ,  לפני 5 שנים
תיקון. כך פחות או יותר הדוח נראה בדרך כלל (עברתי עכשיו על למעלה מ-10 דוחות אקראיים בשביל לוודא זאת). ועוד כל מיני דברים.
(←‏מבנה הדוח: מס עם זאת, -> מס. עם זאת,)
(תיקון. כך פחות או יותר הדוח נראה בדרך כלל (עברתי עכשיו על למעלה מ-10 דוחות אקראיים בשביל לוודא זאת). ועוד כל מיני דברים.)
|-
| עלות המכירות
| style="border-bottom: 1px solid #000;" | (1,300,000)
| style="border-bottom: 1px solid #000;" | (1,100,000)
|-
| '''רווח גולמי'''
|-
| הוצאות מכירה, שיווק והפצה
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (320,000)
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (300,000)
|-
| '''רווח תפעולי'''
| 580,000
| 500,000
|-
| הוצאות הנהלה וכלליות
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (220,000)
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (180,000)
|-
| '''רווח תפעולי לפני הוצאות מימוןאחרות'''
| 360,000
| 320,000
|-
| הכנסות (הוצאות) מימוןתפעוליות אחרות, נטו
| style="border-bottom: thin solid #000;" | 20,000-
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (110115,000)
|-
| '''רווח אחרי הוצאות מימוןתפעולי'''
| 380360,000
| 210205,000
|-
| הוצאות אחרות, נטו
| style="border-bottom: thin solid #000;" | -(30,000)
| style="border-bottom: thin solid #000;" | 115(10,000)
|-
| הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
| style="border-bottom: thin solid #000;" | 20,000
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (110,000)
|-
| '''רווח לפני מסים על ההכנסה'''
| 380350,000
| 9585,000
|-
| מסים על ההכנסה
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (100,000)
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (110,000)
|-
| '''רווח (הפסד) נקי'''
| style="border-bottom: medium double #000;" | 280250,000
| style="border-bottom: medium double #000;" | (1525,000)
|}
ב[[חשבונאות]], '''דוח רווח והפסד''' ([[ראשי תיבות|ר"ת]]: '''דוח רוו"ה''') הוא [[דוח כספי]] המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של [[ישות חשבונאית]] בפרק זמן נתון (בדרך כלל [[שנת כספים|שנה]] או [[רבעון (שנת כספים)|רבעון]]). מקובל גם להשוות את התוצאות הכספיות של תוצאות הפעילות בשנה או בשנתיים שקדמו לשנת הדוח.
באופן כללי, הדוח מוצג בצורה רב-שלבית, זאת לעומת האפשרות לקיים הצגה בשלב אחד, שבה מפחיתים את כל ההוצאות בבת אחת מכלל ההכנסות. חלוקת דוח רווח והפסד לשלבים מאפשרת לקוראי הדוחות הכספיים לנתח את מקורות הרווח של החברה - איזו פעילות רווחית ואיזו לא, מהן ההוצאות שבהן כדאי או ניתן לקצץ, כיצד ניתן לייעל את הפעילות והאם כדאי להשקיע בחברה. המבנה המוצג להלן הוא של דוח רווח והפסד פשוט יחסית וכללי. ישנן חברות שבהן מבנה דוח רווח והפסד מורכב יותר.
 
הערה: כנהוג בחשבונאות, נהוג להציגלייצג הוצאותסימן ו/אושלילי הפסדים בתוךבאמצעות סוגריים, כלומר(למשל: יתרה(20) בזכותבמקום 20-). מונחיםבדו"ח בתוךרווח סוגרייםוהפסד מייצגיםמוצגים התחייבויותלפיכך שלהוצאות החברהו/או בסעיפיםהפסדים מאזנייםבתוך והוצאות בדוח רוו"הסוגריים.
 
* בשלב הראשון מחושב '''[[רווח גולמי]]''' ([[ברוטו]]). חישוב זה נעשה באמצעות ניכוי [[עלות המכר]] קרי עלויות [[ייצור]] המוצר או עלות קנייתו, מה[[הכנסה]] הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית [[חומר גלם|חומרי גלם]], תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות [[הובלה]], [[מכס]] וכיוצא בזה).
 
* בשלב השני מחושב '''[[רווח תפעולי]]'''. בשלב זה מחסרים מהרווח (או ההפסד) הגולמי את הוצאות התפעול השוטף של העסק: הוצאות המכירה ([[שיווק]] ו[[פרסום]]), הוצאות הנהלה, הוצאות תפעוליות אחרות.
 
* בשלב השלישי מחושב '''רווח לפני הוצאות מימון'''. הוא מייצג את הרווח בניכוי הוצאות המטה של החברה הכוללות הוצאות הנהלה (הניהול השוטף) והוצאות כלליות - למשל הוצאות משרדיות למיניהן ו[[שכר]] המנהלים.
 
* בשלב הרביעי מחושב '''רווח לאחר הוצאות מימון''', הקרוי לעתים '''רווח (הפסד) מפעולות שוטפות'''. תוצאה זו מתקבלת מחיסור הוצאות המימון של החברה.
 
* בשלב החמישיהשלישי מחושב '''רווח (הפסד) לפני מס הכנסה'''. מופחתות הכנסות/הוצאות המימון, וכן מופחתות "הוצאות והכנסות אחרות" המייצגות הוצאות ו/או הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]], [[רווחי הון]] או [[רווחי אקוויטי]].
 
* בשלב השישיהרביעי מחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקבלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי. אחרת, ישנה אפשרות לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן. בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה (חשבונאות)|הפרשה]] [[לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי פקודת מ"ה, ויש להוסיף אותה להכנסה החייבת בדו"ח תאום מס. עם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.
* [[דוח על תזרימי המזומנים]]
* [[דוח התאמה למס]]
* [[דוח על הרווח הכולל]]
 
==קישורים חיצוניים==