הבדלים בין גרסאות בדף "רב מרי בר רחל"

 
==משפחתו==
בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו ([[שמואל (אמורא)|שמואל]]), ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאמו, בתו של שמואל, נשבית לגויים (כמסופר ב{{בבלי|כתובות|כג|א}}) והרתה לאביו [[איסור גיורא]], חייל בבלי בטרם התגייר, וילדה לאחר הגרות.{{הערה|רש"י ל{{בבלי|ברכות|טז|א}}}} וכך אמרו עליו בתלמוד: {{ציטוטון|1=רב מרי [[הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה]] הואי (=היה)}}.{{הערה|{{בבלי|בבא בתרא|קמט|א}}}} בתלמוד ישנה סוגיה העוסקת בשאלה האם אדם כזה מוגדר כ[[יהודי]], למסקנה נפסק שכגר הוא נחשב יהודי לכל דבר - אף למינוי של שררה למרות ההגבלה שנצרך שבעל השררה יהיה "מקרב אחיך" - "מהמובחר שבאחיך", כלומר שאף אביו יהיה מישראל{{הערה|{{בבלי|קידושין|עו|ב}}}}.
 
אמנם, מלשון אחת הסוגיות{{הערה|שם=שבת|{{בבלי|שבת|קנד|א}}.}}, על פי גרסה נפוצה, עולה שאביו היה יהודי ונקרא [[רבא]], הגמרא מתייחסת לסתירה ומתרצת ש"תרי רב מרי בר רחל הוו" - כלומר שני אמוראים היו בשם זה. אך [[רש"י]] וה[[תוספות]]{{הערה|שם=שבת}} מציינים שהקושיה והתירוץ הם פירוש שנכתב בתוך הגמרא בתקופה מאוחרת, כדי לתרץ את הגרסה המוקשה. אך האמת היא שהגרסה שגויה והיה רב מרי בר רחל אחד בלבד, ושם אביו היה איסור גיורא.