הבדלים בין גרסאות בדף "דוח על תזרימי המזומנים"

מ (הסרת קישור פרסומי, הגהה)
תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת מבטאים את הרווח התפעולי על בסיס מזומן ויכולים להוות אינדיקציה למידת האיכות של [[דוח רווח והפסד]] על בסיס צבירה שכן הם מספקים מידע נוסף לגבי מידת הנזילות של הפירמה.
 
פעילות שוטפת היא אינדיקאטור מרכזי למידה בה פעילויותיה של הישות הפיקו תזרימי מזומנים מספיקים כדי לפרוע [[הלוואה|הלוואות]], לשמר יכולת תפעולית של הישות לשלם דיבידנדים ולבצע השקעות חדשות ללא פניה למקורות מימון חיצוניים.
 
===לדוגמה===
*תקבולי מזומנים שנבע ממכירת סחורות ומהספקת שירותים
*תקבולי מזומנים מעמלות, תמלוגים ומהכנסות אחרות
*תשלומי מזומנים לספקים בגין סחורות ושירותיםושירותיםה
*תשלומי מזומנים לעובדים ובעבורם
 
31

עריכות