תבנית:משתמש אנ-3

אנ-3 זיס יוזר ויזיטד לונדון אנד פרקטיזד ויס דאם אין אינגליש.