Fiber Distributed Data Interface

פרוטוקולים במודל TCP/IP
שכבת יישום
HTTPSMTPFTPDNSDHCPSSHRTPRTSPIRCSNMPSIPIMAP4MIMETelnetRPCSOAPLDAP
שכבת תעבורה
TCPUDPSCTPDCCP
שכבת רשת
IPIPv4IPv6ICMPIPXIGMP
שכבת קשר
אתרנט‎ • 10BASE-T802.11 WiFiToken ringFDDIARP

Fiber Distributed Data Interfaceראשי תיבות: FDDI) היא טכנולוגיה המגדירה תעבורה ברשת מחשבים מקומית (LAN) ברמת שכבת הקישוריות של מודל ה-OSI והשכבה הפיזית של מודל הTCP/IP. רשת FDDI יכולה להתפרש על פני 200 קילומטר ולתמוך באלפי עמדות על בסיס של סיבים אופטיים (ניתן ליישם גם בעזרת כבלי נחושת - למשל בטכנולוגית CDDI). הטכנולוגיה מבוססת על רשת Token ring במבנה של טבעת כפולה. תקן הFDDI (X3-T9.5) פותח על ידי ANSI באמצע שנות ה-80 על מנת לענות על מספר בעיות של רשתות הEthernet והToken ring, ביניהן - מגבלות רוחב הפס, אמינות לא מספקת ליישומים קריטיים ומדיית תקשורת לטווחים קצרים.

מפרט טכניעריכה

ברשת FDDI קיימות שתי טבעות, ראשית ומשנית שמעבירות אסימון (Token ring) בכיוונים מנוגדים. במצב רגיל תעבורת הנתונים מתבצעת על הטבעת הראשית בלבד, הטבעת המשנית נכנסת לפעולה כאשר יש כשל בנקודה כלשהי ברשת, ומאפשרת לקיים תקשורת רציפה בין כל שתי נקודות בזכות העובדה ששתי הטבעות פועלות בכיוונים מנוגדים. ניתן להשתמש בשתי הטבעות גם במצב שגרה על מנת להכפיל את רוחב הפס של הרשת, במקרה כזה כשל יחזיר את הרשת לרוחב הפס המקורי.

FDDI מגדיר תקנים בארבע רמות -

  • Station management - SMT - מגדיר את הטופולוגיה, את אופן העבודה ואת תפקיד הטבעת הראשית והמשנית.
  • MAC - Media Access Control - מגדיר את אופן הטיפול באסימון, זיהוי תקלה וכניסה לשימוש של הטבעת המשנית. ובנוסף מגדיר את מבנה המסגרת (frame) ומנגנון פשוט לאיתור שגיאות.
  • Physical Layer Protocol - PHY - מגדיר את אופן יצירת המסגרת אצל השולח והניתוח שלה אצל המקבל.
  • Physical Media Dependent - PMD - מגדיר את התכונות הפיזיות של הסיב האופטי, עבודה ב־multi-mode או single-mode, סוגי הכבלים והרכיבים האופטיים.

התחברות לרשת FDDIעריכה

 
דיאגרמת רשת FDDI

ישנן שלוש דרכים להתחבר לרשת FDDI -

  • SAS - Single Attachment Station - תחנה שמחוברת לטבעת הFDDI דרך רכזת (hub) או מתג (Switch). היתרון שבחיבור כזה הוא שהרשת לא מושפעת מניתוק של התחנה או מנפילה שלה, החיסרון הוא בעלות של רכיב תקשורת נוסף, ובהגדלת הנקודות האפשריות לכשל בתקשורת.
  • DAS - Dual Attachment Station - זו היא למעשה תחנה רגילה בטבעת הFDDI שמהווה חוליה הן בטבעת הראשית והן בטבעת המשנית. הבעיתיות של צורת החיבור הזו היא בכך שהם גורמים לנתק ברשת כל אימת שהתחנה מכובה או מנותקת מהרשת.
  • FDDI Connector - הוא למעשה אבן הבניין של רשתות FDDI, אחראי על ניהול התקשורת, זיהוי נפילה של SAS והכנסת הטבעת המשנית לפעולה על מנת לשמור על תפקוד הרשת.

ראו גםעריכה