International Code of Zoological Nomenclature

קוד למונחים
(הופנה מהדף ICZN)

International Code of Zoological Nomenclatureראשי תיבות: ICZN; אנגלית: הקוד הבין־לאומי של הנומנקלטורה הזואולוגית) היא מוסכמה בזואולוגיה הקובעת את החוקים למתן שמות מדעיים של טקסונים בתחום הזואולוגיה. באופן לא רשמי הקוד מכונה גם ICZN Code על שם הארגון International Commission on Zoological Nomenclature, שמתחזק ומוציא אותו לאור.

עיקרי החוקים נוגעים לנושאים הבאים:

  • כיצד ניתן להשתמש בצורה נכונה בשמות מדעיים.
  • איזה שם מקבל קדימות במקרה של קונפליקטים בין השמות.
  • כיצד ספרות מדעית צריכה לצטט את השמות.

הנומנקלטורה הזואולוגית היא מערכת עצמאית ואינה תלויה בהחלטות של מערכות מינוח אחרות, כגון הנומנקלטורה הבוטנית. ולכן בעלי חיים וצמחים למשל יכולים לכאורה לקבל את אותו השם מבלי להפר את הכללים של כל אחד מהמערכות העצמאיות.

עקרונות

עריכה

עקרון הנומנקלטורה הכפולה

עריכה

השם המדעי של המין, ולא של טקסון ברמות אחרות, הוא שילוב של שני שמות; תת-מין מוגדר על ידי שלושה שמות.

עקרון הקדימות

עריכה

עיקרון זה קובע כיצד לבחור את השם המדעי החוקי כאשר קיימים כמה שמות לאותו טקסון.

עקרון התיאום

עריכה

עיקרון זה קובע כיצד שינויים ישפיעו על טקסונים אחרים. למשל פרסום שם סוג חדש יכול לשנות באופן אוטומטי את כל שמות המינים תחת אותו הסוג.

עקרון קדימות המאמרים

עריכה

עיקרון זה בא להסדיר מקרים של סכסוכים בין מאמרים שפורסמו בו-זמנית. לפי "עקרון הקדימות", הטקסון שפורסם ראשון זוכה לקבוע את השם המדעי אך פרסום המאמר נתון להשפעות שונות למשל אם עורך המגזין המדעי עסוק ופרסום המאמר התעכב מבלי שלכותב המאמר הייתה שליטה על כך.

העיקרון ההומונימי

עריכה

לפי עיקרון זה שמו של כל אחד מהטקסונים חייב להיות ייחודי. לפיכך לא ייתכן ש־junior homonym ישמש כשם תקין.

עקרון הטיפוסים

עריכה

לפי עיקרון זה כל טקסון נומינלי במשפחה, סוג, או מינים חייב להיות בעל שם. כלומר חייב להיות טקסון טיפוס שקבע את השם לקבוצה.

קישורים חיצוניים

עריכה
* International Commission on Zoological Nomenclature, 1999. International Code of Zoological Nomenclature edition 4th