Takeout Double

Takeout Double היא קונבנציית הכרזה (אנ') נפוצה בברידג'. ההכרזה נעשית לאחר הכרזה של שחקן יריב. הכרזת Takeout Double מבקשת מהשותף להכריז את הסדרה הארוכה ביותר שלו, פרט לסדרה שהוכרזה על ידי היריב. המונח Takeout ,המהווה חלק משם הקונבנציה, מציין הוצאה מחוזה מוכפל (Double) לחוזה בסדרה אחרת. ברוב המקרים הכרזת Takeout Double מתארת יד עם 12 עד 14 נקודות ועם קוצר בסדרה שהוכרזה על ידי השחקן היריב. Takeout Double היא קונבנציית הכרזה חשובה משום שהיא כנראה הקונבנציה שהמצב בו נדרש שימוש בה הוא השכיח ביותר מכל הקונבנציות[1].

התפתחות המושג כפל (Double)עריכה

במקור הייתה הכרזת Double הכרזת כפל מעניש. כאשר היריב אינו מבצע את החוזה שהוא הכריז, הוא נענש יותר מאשר במצב בו אינו מבצע את החוזה ללא כפל. במשך השנים התפתח משחק הברידג' ונמצאו גם שימושים לא טבעיים להכרזת ה-Double. כל שימוש כזה הוא קונבנציית הכרזה המתבצעת בתנאים שונים ויש לה משמעות אחרת מאשר לאותה הכרזה במצבים אחרים. היתרון של השימוש בהכרזת Double כקונבנציה הוא היכולת להכריז בגובה הנמוך ביותר האפשרי. כל הכרזה אחרת היא גבוהה יותר ולכן משאירה פחות מרחב להכרזות נוספות בגובה נמוך.
בין הכרזות ה-Double כקונבנציה אפשר לציין את הכרזת Negative Double, הכרזת Support Double, הכרזת Maximal Double והכרזת Takeout Double.
Takeout Double הומצא בשנים 1912 ו-1913 במקביל על ידי שני שחקני ברידג' אמריקאים Bryant McCampbel מסנט לואיס ו-Charles Patton קצין בצבא ארצות הברית.

תנאים להכרזת Takeout Doubleעריכה

התנאים מתייחסים להכרזה הראשונה של השחקן המכריז מיד לאחר היריב שפתח.[2]
גם במצבים הבאים הכרזת כפל היא Takeout:

 • יריב פתח השותף הכריז Pass היריב השני תמך בסדרת היריב.

דוגמה: צפון פתח 1. מזרח הכריז Pass. דרום הכריז 2. מערב הכפיל.

 • יריב פתח השותף הכריז Pass היריב השני הכריז סדרה אחרת.

דוגמה: צפון פתח 1. מזרח הכריז Pass. דרום הכריז 1. מערב הכפיל. מערב מבטיח לפחות רביעיות בסדרת ה- ובסדרת ה- ולפחות 12 נקודות.
אין הכרזת Takeout Double אחרי, שהשותף הכריז הכרזה שאינה Pass.[3] לדוגמה במהלך ההכרזה הבאה ה Double אינו Takeout Double. הפותח פתח 1 והיריב שאחריו הכריז Pass. שותפו של הפותח הכריז 1NT. היריב שאחריו הכריז Pass. הפותח הכריז 2.היריב שאחריו הכריז Double. בדוגמה זו הכרזת ה Double היא קרוב לוודאי מענישה. סביר להניח שהכרזת ה Pass של השחקן שהכפיל היא Pass מלכודת. לשחקן יש יותר נקודות מהנדרש לפתוח והרבה קלפים בסדרת ה .
אין הכרזת Takeout Double לאחר פתיחה בגובה 4 של היריב. במקרה זה בדרך כלל הכרזת ה-Double היא מענישה.
המכריז Takeout Double מבטיח לפחות 12 נקודות.[4]

כאשר למכריז 12 עד 14 נקודות, על מנת להכריז Takeout Double, חלוקת הקלפים שבידו צריכה לענות לתנאים הבאים:

 1. למכריז קוצר בסדרה אותה הכריז השחקן היריב, כלומר: לכל היותר שני קלפים.
 2. למכריז לפחות שלושה קלפים בכל אחת מהסדרות האחרות.

דוגמאות
לאחר שהיריב פתח 1 נכריז Double עם היד הבאה:
A1098
KJ83
6
KJ102
ביד זו יש לנו 12 נקודות, קלף בודד בסדרה שהכריז היריב (עונה על התנאי הראשון של קוצר בסדרת היריב), ארבעה קלפים בכל אחת מהסדרות האחרות (עונה על התנאי של לפחות שלושה קלפים בכל אחת מהסדרות האחרות).
לעומת זאת לאחר שהיריב פתח 1 עם היד הבאה עם 13 נקודות נכריז Pass:
A3
K83
Q543
AJ42
היד אינה עונה על התנאי הראשון של קוצר בסדרת היריב (יש לנו 4 קלפים) ואינה עונה על התנאי השני של לפחות שלושה קלפים בכל אחת מהסדרות האחרות (יש לנו שני קלפים בסדרת ה ).

בידיים עם 15 עד 16 נדרשים תנאים דומים לתנאים הנדרשים להכרזת Takeout Double עם 12 עד 14 נקודות, אבל ניתן להכריז גם במקרים בהם יש חריגה מהתנאים.

כאשר למכריז 17 נקודות או יותר לא נדרשים תנאים ביחס לחלוקת הקלפים שבידו.
כך למשל גם עם היד הבאה בה 17 נקודות נכריז Double:
AKQJ103
K2
743
A2
יד זו אינה עונה על התנאי של קוצר בסדרת היריב ואינה עונה על התנאי של לפחות שלושה קלפים בכל סדרה אחרת (רק בסדרת ה יש יותר משלושה קלפים).למרות זאת נכריז הכרזת Takeout Double משום שיש בה 17 נקודות.

תשובות להכרזת Takeout Doubleעריכה

היות שהכרזת Takeout Double אינה הכרזת כפל מענישה כמעט בכל המקרים אין הכרזת Pass. ככל שהיד של המשיב חלשה יותר כך חשוב יותר להימנע מהכרזת Pass. היות שהמטרה העיקרית של המשיב היא למצוא התאמה בסדרה אותה ישחקו הוא ושותפו, בדרך כלל מכריז המשיב בסדרה הארוכה ביותר שלו.
המשיב מניח שלמכריז ה-Takeout Double יש 12 עד 14 נקודות.

הכרזת סדרה ללא קפיצהעריכה

מתארת יד עם 0 עד 8 נקודות. ההכרזה היא בסדרה הארוכה ביותר. ההכרזה מבטיחה לפחות ארבעה קלפים בסדרה המוכרזת.
דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 1 עם היד הבאה:
65432
983
82
1074

הכרזת סדרה עם קפיצהעריכה

מתארת יד עם 9 עד 11 נקודות. ההכרזה היא בסדרה הארוכה ביותר.
דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 2 עם היד הבאה:
AK432
KJ3
82
1074

הכרזת Cue Bidעריכה

Cue Bid היא הכרזה בסדרה אותה הכריז היריב. הכרזה זו היא הכרזה לא טבעית המתארת יד עם 12 נקודות או יותר.
דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 2 עם היד הבאה:
AK432
KJ3
82
Q107

הכרזה עם קפיצה בשניים לגובה 3עריכה

יד עם סדרה ארוכה וטובה ללא מספיק נקודות למשחק מלא. השותף יכול להחליט שהיד שהוא מחזיק מספיקה למשחק מלא בסדרה הארוכה.
דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 3 עם היד הבאה:
32
AK10875
82
1087

הכרזת NTעריכה

מחייב לפחות עוצר אחד בסדרה אותה הכריז היריב. נעשית בדרך כלל עם שני עוצרים.

 • עם 7 עד 10 נקודות מכריזים 1NT. יש המכריזים גם עם 6 נקודות או אפילו 5 נקודות.

דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 1NT עם היד הבאה:
J105
K107
KJ82
1098

 • עם 10 עד 12 נקודות מכריזים 2NT.

עם 12 נקודות אפשר להכריז גם Cue bid.[5] דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז 2NT עם היד הבאה:
QJ7
K107
K1082
Q108

 • עם 13 עד 15 נקודות ויד מאוזנת אפשר להכריז 3NT.

כפי שצוין קודם ביד עם פתיחה לפחות אפשר להכריז Cue Bid. הבחירה בין הכרזה כזו לבין 3NT תלויה בהערכה מהו החוזה האופטימלי: משחק מלא ללא שליט או משחק מלא עם שליט.

הכרזת Passעריכה

מחייבת אורך וכוח בסדרת היריב. הכרזה כזו הופכת את הכרזת ה Takeout Double ל Double מעניש. במקרה זה נדרשת הערכה האם הענשת היריב באמצעות הפלת החוזה המוכפל, עדיפה על ביצוע חוזה. שיקול מהותי בהקשר זה הוא מצב הפגיעות.
דוגמה:
לאחר שהיריב פתח 1 והשותף הכריז Double נכריז Pass עם היד הבאה:
32
53
AKJ854
987

ההכרזה השנייה של מכריז ה Takeout Doubleעריכה

בהכרזה השנייה מראה המכריז את טווח הנקודות שבידו.
לאחר תשובה בסדרה ללא קפיצה, כל הכרזה שאינה Pass מבטיחה לפחות 17 נקודות. הכרזה כזו היא הזמנה למשחק מלא. אם למשיב שהראה 0–8 נקודות יש 8 נקודות או 7 נקודות וגם במקרים נדירים עם פחות נקודות ועם חלוקה מיוחדת עליו להיענות להזמנה.
בידיים חזקות במיוחד של 20 נקודות או יותר, עשוי מכריז ה Takeout Double להכריז הכרזת Cue Bid בהכרזתו השנייה. ההכרזה מבקשת משותפו תיאור נוסף של ידו.
לאחר תשובה עם קפיצה בסדרה, המכריז עשוי לבדוק אפשרות של משחק מלא גם כאשר ברשותו 14–16 נקודות.
מה שנאמר על ההכרזה השנייה של מכריז ה Takeout Double נכון במקרים בהם שותפו של היריב שפתח הכריז Pass. אם שותפו של היריב שפתח הכריז הכרזה אחרת, ישנם מצבים בהם מכריז ה Takeout Double יכריז סדרה גם עם 12–14 נקודות. למשל במקרה בו לפי הכרזת שותפו, נמצאה התאמה של ארבעה קלפים שלו מול לפחות ארבעה קלפים של שותפו בסדרת מייג'ור.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

 • מוטי גלברד, ברידג' הכרז בדרך הנכונה המכרז התחרותי חלק ב', הוצאת המחבר, 2006, עמודים 98–135
 • Bergen M.,Points Schmoints,Magnus Books,1995
 • Kaplan E.,Competitive Bidding in Modern Bridge,Fleet Publishing Corporation,1965,מסת"ב 0-87980-347-9

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ מרטי ברגן מציין זאת בספרו Points Schmoints
 2. ^ המצב בו השחקן היושב במושב הרביעי (יריב פתח והיו שתי הכרזות Pass) והכרזתו אינה נחשבת ל-Takeout Double רגיל אלא ל Takeout Double במצב של Balancing. הערך אינו עוסק במצב זה.
 3. ^ Edgar Kaplan. Competitive Bidding In modern Bridge, Fleet (Hollywood), 1965, 192 pages.
 4. ^ אפשר להכריז גם עם פחות נקודות עם קלף בודד או חוסר בסדרת הפותח. במקרה זה נספרות גם נקודות חלוקה.
 5. ^ כפי שכתוב בפסקה קודמת "הכרזת Cue Bid" אם למשיב יש פתיחה אהוא מכריז הכרזת Cue bid. כשיש 12 נקודות ההחלטה האם להכריז Cue bid, להכריז 2NT או אפילו להכריז 3NT מבוססת על הערכת יד.