הוועדה לתקינה שמאית

הוועדה לתקינה שמאית היא ועדה מקצועית אשר הוקמה בסוף שנת 2005 על ידי מועצת שמאי המקרקעין בשיתוף עם אגף שומת מקרקעין, לשכת שמאי המקרקעין, צרכני שומות ובעלי עניין בתחום שמאות המקרקעין.

סמל הוועדה לתקינה שמאית

הוועדה הוקמה במטרה לקבוע כללים נורמטיביים-מקצועיים לעורכי שומות המקרקעין אשר יביאו לשיפור בשלושה מדדי איכות: מקצועיות, רמת גילוי ובהירות. לשם שמירת ענייניו של ציבור המשתמשים בדו"חות השומה. הוועדה לתקינה שמאית משתייכת ארגונית למועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים.

פעילות הוועדה השוטפת כוללת בעיקר: הקמת ועדות משנה לעניין תקן מקצועי שמאי מסוים (אשר בהרכבם יוכלו להשתתף גם חברים/משקיפים חיצוניים), החלטות בדבר אישור/דחייה של הצעות לתקן, חשיפה ופרסום של הצעות לתקן לציבור השמאים/צרכנים/בעלי עניין, הפצה של מוצרי תקינה ושל הצעות לתקן באמצעים שייקבעו, ניהול מערך משוב של הציבור להצעות לתקן, שימוע ועוד.

הוועדה לתקינה שמאית קבעה את התקנים הבאים לצורך שיפור המקצועיות, רמת הגילוי ובהירות של שומות המקרקעין בישראל.

תקנים מאושרים עריכה

מספר תקן מטרת התקן
1 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן
2 יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים בנויים למגורים, משרדים, תעשייה, מלאכה ומסחר
3 יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים לא בנויים למגורים, משרדים, תעשייה, מלאכה, מסחר ולקרקע חקלאית
4.1 הוראות לעריכת סעיף "זיהוי הנכס" בשומות מקרקעין
5 הוראות לעריכת סעיף "תיאור הנכס והסביבה" בשומות מקרקעין
6 הוראות לעריכת סעיף "המצב התכנוני" בשומות מקרקעין
7 הוראות לעריכת סעיף "הזכויות בנכס" (המצב המשפטי) בשומות מקרקעין
8 הוראות לעריכת סעיף "עקרונות גורמים ושיקולים" בשומות מקרקעין
9 הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין
11 סוגיות מיסוי בשומות מקרקעין (פרק א'- התייחסות למע"מ)
14 פרוט מזערי נדרש בסקירה של שומת מקרקעין (Review)
15 פרוט מזערי נדרש בטבלת הקצאה ואיזון הנערכת לתוכנית איחוד וחלוקה
16 פרוט מזערי נדרש בשומת מקרקעין שעניינן הכרעה במחלוקת שמאית
17.1 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ולצורך יישום תקינה חשבונאית
18 גילוי מינימלי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות עבור נכסי ההשקעה במקרקעין - ריט
19 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי
20 פרוט נדרש בדו"ח לבדיקה של נכס מקרקעין שאינה כוללת הערכת שווי
21 פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתוכנית פינוי בינוי
22 פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות

קישורים חיצוניים עריכה