הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:מקף וקו מפריד"

<small>(ראו [http://hebrew-academy.huji.ac.il/hahlatot/Punctuation/Pages/P21.aspx סעיף 18 לכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית])</small>
 
השימוש הנפוץ ביותר של קו לציון טווח מחברהוא סימון טווח בין איבריםשני מאותוערכים, הסוגכגון מספרים, מקשר ביןתאריכים, שמותמוצא וכיוצאויעד בזהועוד. על פי החלטת האקדמיה הוא עושה שימוש באותו תו כמו הקו המפריד, אולם יש המשתמשים גם במקף האנגלי. למשל: קו חיפה–ירושלים; סעיפים ג–ח; השנים תשמ״ח–תשנ״ג. אף־על־פישימוש שבמהותונוסף שלו הוא קולהפריד מפריד,או הואלהציג מופיעיחס ללאבין רווחיםשני מצידיו.דברים: בציון[[יחסי טווחישראל-ארצות ישהברית|יחסי לכתובישראל–ארצות מימיןהברית]]; את[[חוק הערךבדר-עופר|חוק הקטןבדר–עופר]]; ולאחריו[[נוסחת אתניוטון הערךלייבניץ|נוסחת הגדולניוטון–לייבניץ]]. לדוגמה:דוגמה עמודיםטובה 1–12נוספת (ולאנמצאת 12–1).בשם לכן, 8:00–16"תל־אביב–יפו":00 מצייןהמקף אתהעברי השעותמשמש 8לחיבור בבוקר"תל" עדו"אביב" 4לכדי בצהריים באותושם היוםאחד, ואילו 16:00–8:00קו מצייןלציון אתטווח השעה 4 בצהריים ועד השעה 8 בבוקר שביום המחרת. הבדל זה עלול לגרום לבלבולמפריד בין הקוראים,השמות ומשום"תל־אביב" כך רצוי להשתמש במילהלבין "עדיפו" לציון טווח שעות.
 
אף־על־פי שבמהותו הוא קו מפריד, קו לציון טווח מופיע ללא רווחים מצידיו. בציון טווח יש לכתוב מימין את הערך הקטן ולאחריו את הערך הגדול. לדוגמה: עמודים 1–12 (ולא 12–1). לכן, 8:00–16:00 מציין את השעות 8 בבוקר עד 4 בצהריים באותו היום, ואילו 16:00–8:00 מציין את השעה 4 בצהריים ועד השעה 8 בבוקר שביום המחרת. הבדל זה עלול לגרום לבלבול בין הקוראים, ומשום כך רצוי להשתמש במילה "עד" לציון טווח שעות.
התו '–' (קו ארוך) שומר על סדר המספרים: אם נקליד 1, אחר כך '–' ואז 2 נקבל "1–2". לעומתו, התו '-' (מקף אנגלי) מסדר את הערכים בסדר הפוך: אם נקליד 1, אחר כך '-' ואז 2 נקבל "1-2" במקום "2-1". לפיכך, על המשתמשים במקף אנגלי להקליד ערכי טווח מספריים מהסוף להתחלה (קודם 2, אחר כך '-' ואז 1).
 
התו '–' (קו ארוך) שומר על סדר המספרים כפי שהקלדנו אותם: אם נקליד 1, אחר כך '–' ואז 2 נקבל "1–2". לעומתו, התו '-' (מקף אנגלי) מסדר את הערכים בסדר הפוך: אם נקליד 1, אחר כך '-' ואז 2 נקבל "1-2" במקום "2-1". לפיכך, על המשתמשים במקף אנגלי להקליד ערכי טווח מספריים מהסוף להתחלה (קודם 2, אחר כך '-' ואז 1).
 
=== סימן מינוס [−] ===