ועדה רפואית (המוסד לביטוח לאומי) – הבדלי גרסאות

מ
בוט החלפות: על ידי
מ (בוט החלפות: על ידי)
הנובעות מהחלטות הוועדות הרפואיות,ומשכך יש לו עניין למזער את היקף התשלומים. יתר על כן, הביטוח הלאומי מעורב במינוי ובשיבוץ של חברי הוועדות ומשלם את שכרם, והדבר עלול להשפיע על החלטות הוועדות{{הערה|[https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03174.pdf סוגיית אי-תלותן של הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי]}}.
 
===בחינת הסוגיה על- ידי גורמים מקצועיים ומשפטיים===
בשנת 2004 קבע בג"ץ כי אף שהוועדות הרפואיות מופעלות על- ידי הביטוח הלאומי מבחינה ארגונית ותקציבית, אין הן בשר מבשרו, אלא הן גופים סטטוטוריים המוחזקים כעצמאיים. בג"ץ קבע כי אף ש הסדר חקיקתי חדש ומתוקן דרוש ואף חיוני, אין אחיזה מספקת לקביעה שמתכונת הפעולה הקיימת של הוועדות הרפואיות מעמידה את כלל חבריהן בחזקת פסולים מחמת ניגוד עניינים.
 
ועדות ציבוריות שמינו הכנסת והממשלה נתנו גם הן את דעתן בסוגיית אי-תלותן של הוועדות הרפואיות, ולהלן כמה מהמלצותיהן:
 
בשנת 2009 בחן מבקר המדינה את אופן ניהולן ותפקודן של הוועדות הרפואיות. המבקר המליץ למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר–משרד הרווחה ומשרד הבריאות לשקול ליזום הצעה שתביא לשינוי
ההסדר הקיים, בין אם על- ידי הוצאת הוועדות מהביטוח הלאומי ובין בדרך אחרת שתחזק את אי-תלותן. עוד הוסיף המבקר כי אף אם החשש לפגיעה באי-תלותן של הוועדות הרפואיות הוא רק
למראית עין, עלולה להיות לוהשפעה על אמון הציבור בהליך המתקיים בוועדות ובביטוח הלאומי.