Difference between revisions of "סעדיה גאון"

→‎תולדות חייו: מקום לידתו.
(→‎המחלוקת עם ראש הגולה והנידוי: תיקון שם מחבר המגילה)
(→‎תולדות חייו: מקום לידתו.)
 
==תולדות חייו==
מקוםעדויות הולדתומזמנו של הרסרסלא ברור. יש הסבוריםמוסרות כי נולד ב[[כפר]] [[דילץ]] שבמחוז [[פיום]] ב[[מצרים|מצרים העילית]]<ref>כך בחודשמכנה [[תמוז]]בן מאיר את רס"ג - אלדלאצי [[ד'תרמ"ב]-הדלאצי], וישכך הסבוריםמכנהו כיבן נולדסראג'דו בתימן{{הערה|1=במגילתו ראו:הפולמוסית [[יצחק"אפיקורוס מן יוליוסהגויים גוטמן]]הדלציים" (הרכבי, ישזכרון הטועניםלראשונים כיה, הואחוברת נולדראשונה: אוהשריד גדלוהפליט בתימן;מספר (אברהםהאגרון ורטהיימרוספר בילקוטהגלוי, מדרשיפטרבורג תימןתרנ").ב, עמ'''הפילוסופיה שלרטז היהדות''ועמ' רלד), הוצאתוכן מוסדנאמר ביאליק,באיגרת 1951,נוספת עמ'בהקשר 62.לפולמוס וכןבן שמחהמאיר, בונם"בן אורבך,פיומי הדלאצי"רבנו סעדיה(Sacha גאוןStern -The האישJewish ומפעלוCalendar הספרותי",Controversy '''עמודיof המחשבה921_2 הישראלית'''CE, תשל"אpp. 376).}}</ref>. הכינוי '''פיומי''' מעיד על כך שהגיע לבבל ממצרים.
 
אביו של רס"ג, רב [[יוסף אלפיומי]] (הפיומי), היה מצאצאיו של ה[[תנאים|תנא]] רבי [[חנינא בן דוסא]]{{הערה|1=[[מנחם המאירי]], '''בית הבחירה על אבות''', הקדמה.}}, אולם ספג גינוי מבעלי ריביו שהתייחס [[גר צדק|מקהל גרים]]{{הערה|[[אוצר הגדולים]], ערך רב סעדיה אלפיומי}}. ויש הטוענים כי היה [[כהן]]{{הערה|1= ראו: ד"ר [[משה גברא]] "אנציקלופדיה לחכמי תימן" עמוד 578 ע"פ כתב יד מתימן משנת 1380.}} עבד כבעל מלאכה פשוט ועני.
 
ישנן עדויות שבמהלך חייו ביקר רס"ג בתימן, ועל כן השפיע על הקהילה היהודית בתימן למשך שנים ארוכות.<ref>אברהם יוסף ורטהיימר, מבוא לילקוט מדרשי תימן, פרק ב. אין עדויות על לידתו בתימן, אלא על שהיה בה.</ref>
 
==רבותיו==