תפילת נשים ביהדות – הבדלי גרסאות

←‏חיוב נשים בתפילה: הרחבה, ניסוח
מאין תקציר עריכה
(←‏חיוב נשים בתפילה: הרחבה, ניסוח)
 
===חיוב נשים בתפילה===
במשנה נאמר שנשים חייבות בתפילה{{הערה|{{משנה|ברכות|ג|ג}}}} שנשים חייבות בתפילה. דין זה הובא בספרות ההלכה{{הערה|{{רמב"ם|אהבה|תפילה ונשיאת כפים|א|ב}}.{{שולחן ערוך|אורח חיים|קו|ב}}}}, אולם מנהג הנשים היה לא להתפלל שלש תפילות, אלא היו מסתפקותלהסתפק באמירת בקשה בקומן בבוקר. בעל ה[[מגן אברהם]]{{הערה|מגן אברהם ל{{שולחן ערוך|אורח חיים|קו|א}} סעיף קטן ב.}} הסביר נוהג זה על פי דברי [[הרמב"ם]] שיש מצווה מן התורה להתפלל פעם אחת ביום, ללא נוסח מחייב{{הערה|{{רמב"ם|אהבה|תפילה ונשיאת כפים|א|ב}}.}} שחיוב הנשים בתפילה נובע מכך שישנה מצווה מהתורה להתפלל, אך אין המצווה מהתורה כוללת תפילה שלשה פעמים ביום אלא רק אמירת בקשה פעם אחת ביום. ומכיווןמכיוון שחובה זו אינה [[מצוות עשה שהזמן גרמה]], אין הנשים פטורות ממנה, אך רק בחובה זו הנשים חייבות{{הערה|מגן אברהם ל{{שולחן ערוך|אורח חיים|קו|א}} סעיף קטן ב.}}. אמנם לדעת הרמב"ן כל החיוב להתפלל הוא מדרבנן{{הערה|השגות הרמב"ן ל[[ספר המצוות לרמב"ם]] מצוות עשה ה'.}} כל החיוב להתפלל הוא מדרבנן, ואפשר שהנאמרשדברי במשנההמשנה שנשים חייבות להתפלל פירושופירושם שחייבו אותן להתפלל את כל התפילות<ref>יש הסוברים שיש לחייב את הנשים להתפלל שתי תפילות עמידה ביום גם לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך (שו"ת אור לציון חלק ב, הערות פרק ז, הלכות תפילה (כד)). מאידך, יש הסבורים שגם לדעת הרמב"ן נשים יוצאות בבקשה אחת ביום (תורת חיים סימן קו, שו"ת לב אברהם סימן כה, שו"ת ברכות שמים סימן מו ועוד).</ref>.
 
* על בסיס דברי המגן אברהם כתב הרב [[עובדיה יוסף]] שיש לנשים להתפלל [[תפילת עמידה]] אחת ביום, ועדיף שתהיה זו תפילת שחרית - כדי להתחיל את היום בתפילה{{הערה|יש להעיר שעיקר החיוב לפי המגן אברהם הוא בתפילה אחת ביום, ולאו דווקא תפילת העמידה, אך כיון שהנשים בזמננו רגילות בלשון התפילה וקל להן להתפלל תפילת העמידה ההדרכה היא לפי הרב עובדיה יוסף שתתפללנה לפחות תפילת עמידה אחת ביום.}}. והרוצה להדר ולהתפלל כמה תפילות, רשאית{{הערה|[[יביע אומר]] חלק ו סימן יז.}} .
* פוסקים רבים קיבלו את הדעה שנשים אינן חייבות להתפלל כל יום, ודי להן באמירת בקשה בבוקר.<ref>אשל אברהם סימן ע, נימוקי אורח חיים סימן מז ועוד.</ref>
* ה[[משנה ברורה]] כתב שמרבית ה[[פוסקים]] סוברים שהחיוב בתפילה הוא מדרבנן, ושעל כן יש להזהיר את הנשים שתתפללנה שתי תפילות עמידה ביום. מ[[תפילת ערבית]] הן פטורות, כיון שמעיקר ההלכה היא הייתה תפילת רשות, ונשים לא קיבלו על עצמן להתפלל אותה{{הערה|משנה ברורה ל{{שולחן ערוך|אורח חיים|קו|א}} סעיף קטן ד.}}. עם זאת, לפי עדות בנו, אשתו של בעל ה[[משנה ברורה]] לא התפללה כל השנים בהן היא טיפלה בילדיה, בהוראת בעלה.
 
* יש הסוברים שיש לחייב את הנשים להתפלל שתי תפילות עמידה ביום גם לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך{{הערה|שו"ת אור לציון חלק ב, הערות פרק ז, הלכות תפילה (כד).}}.
* על בסיס דברי המגן אברהם כתב הרב [[עובדיה יוסף]] שיש לנשים להתפלל [[תפילת עמידה]] אחת ביום, ועדיף שתהיה זו תפילת שחרית - כדי להתחיל את היום בתפילה{{הערה|יש להעיר שעיקר החיוב לפי המגן אברהם הוא בתפילה אחת ביום, ולאו דווקא תפילת העמידה, אך כיון שהנשים בזמננו רגילות בלשון התפילה וקל להן להתפלל תפילת העמידה ההדרכה היא לפי הרב עובדיה יוסף שתתפללנה לפחות תפילת עמידה אחת ביום.}}. והרוצה להדר ולהתפלל כמה תפילות, רשאית{{הערה|[[יביע אומר]] חלק ו סימן יז.}} .
*בספרות האחרונים נמצא, שמעיקר הדין נשים חייבות בשלוש תפלות בכל יום, וגם הם קבלו עליהן את תפלת ערבית כחובה, עד שהתבטאו על כך, שהנשים שלנו שאינן נוהגות להתפלל שלוש תפלות "טועות נינהו"<ref>{{צ-ספר|מחבר=בן ידיד|שם=בן ידיד על הרמב"ם הלכות תפלה (פ"א ה"ב)}}</ref>.
* ה[[משנה ברורה]] כתב שמרבית ה[[פוסקים]] סוברים שהחיוב בתפילה הוא מדרבנן, ושעל כן יש להזהיר את הנשים שתתפללנה שתי תפילות עמידה ביום. מ[[תפילת ערבית]] הן פטורות, כיון שמעיקר ההלכה היא הייתה תפילת רשות, ונשים לא קיבלו על עצמן להתפלל אותה{{הערה|משנה ברורה ל{{שולחן ערוך|אורח חיים|קו|א}} סעיף קטן ד.}}. עם זאת, לפי עדות בנו, אשתו של בעל ה[[משנה ברורה]] העיד שאימו לא התפללה כל השנים בהן היא טיפלה בילדיה, בהוראת בעלה.
* בספרות האחרונים נמצא, מי שכתב שמעיקר הדין נשים חייבות בשלוש תפלות בכל יום, וגםושגם הםהן קבלו עליהן את תפלת ערבית כחובה, עד שהתבטאו על כך, שהנשים שלנו שאינן נוהגות להתפלל שלוש תפלות "טועות נינהו"<ref>{{צ-ספר|מחבר=בן ידיד|שם=בן ידיד על הרמב"ם הלכות תפלה (פ"א ה"ב)}}</ref>.
 
נשים פטורות מאמירת: [[פרשת הקרבנות|קרבנות]], [[קריאת שמע]] וברכותיה, [[תחנון]], [[אשרי יושבי ביתך|אשרי]], [[תהילים כ'|למנצח]], [[קדושה דסדרא]], [[שיר של יום]], [[פיטום הקטורת]] ו[[עלינו לשבח]]. משום שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, הן פטורות מאמירת [[פסוקי דזמרא]], לפי שזמן אמירתם לפני תפילת שחרית. יחד עם זאת, יש הסוברים, שהואיל ונשים חייבות להתפלל עמידה, חייבות הן גם לומר פסוקי דזמרא כדי להתכונן על ידם לתפילה. אולם לדעת רוב הפוסקים - פטורות, והרוצה להדר רשאית.