משתמש:טיוטה פרטית

קולוניאליזם כלכלי תאגידי

הוא השתלטות כלכלית על תאגידי מפתח במדינה, מזון, מוצרי צריכה, כרייה וכדומה. לאחר ההשתלטות אותה מעצמה בעצם מנווטת את מערכת החוק המקומית ורוקמת את חוקיה של המדינה בה התאגיד קיים למטרותיה ע"י נציגים העובדים לטובת התאגיד תוך ניצול בתנאים כלכליים קיצוניים.

אותה מערכת חוק נרקמת לצורך השאת רווחיות שמטרתה להעשיר את אותו הגוף חיצוני השולט בתאגיד כך שאותה אוכלוסייה נעשית "לקוח" שבוי בידי תאגיד במדינה אשר נשלט על ידי מדינה אחרת.


קולוניאליזם