Ambox important.svg
חשבון פיקטיבי זה משמש את מערכת מדיה-ויקי לתיקון הפניות כפולות שנוצרות כאשר מבוצעת העברה.

על מנת שהחשבון יפעל בעת העברת דף, יש למלא את תיבת הסימון "עדכון הפניות לכותרת הדף המקורית".