Matankic
Escutcheon of Matankic. II.svg

מחולק אלכסונית לארגמן והרמין
המפרדים בשינות. בשמאל עליון
ברגמוט זהב.
צילום

  • כוכב המנטרים (3)
  • כוכב מתקני התקלדות
  • כוכב הגרפיקאים (4)
  • כוכב המקורי

* לכל בקשה גרפית בכל נושא שהוא ניתן לפנות אליי ישירות דרך דף השיחה או באמצעות הדוא"ל *