מוצהר מראש כי אני כותב גם ובן היתר ערכים שהם בתמורה לתשלום