סוציולוגיה - מונחים

רשימת ערכים
 • אינטראקציוניזם סימבולי: גישה סוציולוגית המתייחסת לתהליך כמרכזי להבנת החברה
 • אספסוף: המון פעיל שפעולותיו גסות והורסות
 • הגבה מעגלית: הגברה הדדית של דפוס פעולה בין פרטים מסוימים
 • הון תרבותי: יכולת השליטה של האדם על המשאבים התרבותיים המשמעותיים לחברה (השכלה, אומנות, אוכל וכו')
 • המון: התנהגות קיבוצית בה אין הפרט אחראי ושולט בחברה
 • התנהגות קיבוצית: דפוס התנהגות המהווה מכלול של דפוסי התנהגות דומים עבור פרטים באותה חברה
 • חברה: קבוצת בני אדם בעלי במת מפגש משותפת
 • העמדה דיכוטומית: חלוקה של קבוצה מסוימת לשתי תתי קבוצות אשר כל אחד מן הפרטים שייך לקבוצה הראשונה לפני החלוקה ובנוסף רק לאחת מתתי הקבוצות
 • חברה מופרטת: חברה בה מחולק הכוח החברתי בין פרטים ביניהם מתקיימת תחרות
 • חברה ריכוזית: חברה בה מרוכז הכוח החברתי בידי שלטון
 • חברה שיתופית: חברה בה הפרטים מכירים בשיתוף החברתי ופועלים על בסיס מעורבות לא-אינטרסנטית בכוח החברתי
 • כוח חברתי: יכולת עיצוב של החברה
 • מבנה חברתי: מכלול היחסים הקבועים בחברה וצורתם
 • מוסד: גורם במציאות החברתית אשר ערכו עולה בהשפעת הפיכתו לחלק מהתודעה החברתית
 • מיסוד: הפיכת גורם במציאות למוסד או בעל מאפיינים מוסדיים
 • מיקרו-חברה: תחום חלקי לחברה המבטא נקודת מפגש מסוימת בין פרטים מסוימים של אותה חברה
 • מעבר (passing): התניידות מקטגוריה חברתית אחת לקטגוריה חברתית אחרת, אימוץ זהות חברתית חדשה.
 • מעמד חברתי: מידת הכוח החברתי היחסי אשר ברשות פרט מסוים בחברה
 • מערכת חברתית: (ארגון חברתי) אסופת תופעות חברתיות המתפקדות בהשפעה הדדית וכיחידת התייחסות שלמה
 • נורמה: דפוס התנהגות מקובל בחברה. נורמות מסוג Mores מוגדרות ככללי מוסר, בעוד שנורמות מסוג Folkways מוגדרות כ"התנהגות עממית".
 • ניעות חברתית: (או מוביליות חברתית)- תנועה של יחיד או קבוצה על פני דרגות הריבוד החברתי.
 • סוציולוגיה: חקר החברה
 • סמכות: גרימה לאדם לדפוס התנהגות מסוים על ידי הפעלת כוח חברתי
 • פורמליות: יחסים חברתיים מעוגנים בדפוסי פעולה קשיחים
 • פעילות חברתית: סך האינטראקציות בין פרטים/מוסדות/ארגונים בחברה נתונה
 • ציבור: קבוצת בני אדם בחברה מסוימת בעלי תחום עניין משותף
 • קונפליקט חברתי: התחום החברתי הנתון להשפעות סותרות מצד גורמים חברתיים שונים
 • קונצנזוס חברתי: התחום החברתי המוסכם על כל חלקי החברה
 • ריבוד חברתי: שיטה שלפיה חברה מדרגת קטגוריות של אנשים בסולם היררכי. כל חברה קובעת לעצמה קריטריון מרבד שהוא אותו מדד הקובע את ערכו של אדם בסולם הריבוד. בחברה המערבית המודרנית מדד רב חשיבות הוא יכולת כלכלית.
 • ריגוש מדבק: התגברות תחושת ריגוש עקב תכונות פנימיות של המון גלוי
 • שיתוף: השפעה של גורם מסוים במציאות על מספר כלשהו של בני אדם
 • שלטון: הציר המרכזי של הכוח בחברה
 • שמועה: ידיעה לא מאומתת המועברת באמצעים בלתי פורמליים בחברה
 • שעתוק: העתקה של מבנה חברתי מסוים מדור אחד לבא אחריו.
 • תהליך: ההתרחשות החברתית מנקודת המבט של הפרט
 • תחרות: מצב חברתי בו קיים מאבק על הכוח החברתי
 • תנועה חברתית: התנהגות מכוונת של קבוצה גדולה של בני אדם במישורים שונים לקידום מערכת ערכים מסוימת

מונחים נוספים

עריכה