יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

פסקת הגבלה היא פסקה המופיעה בחוקה וקובעת את המגבלות על פעולות השלטון - הרשות המבצעת והרשות המחוקקת - על מנת שלא יהוו הפרות של זכויות אדם.

אהרן ברק ציין כי:

״פסקת ההגבלה״ היא מרכזית בכל חקיקה שעניינה זכויות אדם. היא קובעת, בצד נוסחאות איזון אחרות, את היקף ההגנה הניתנת לזכויות האדם. היא מגינה על זכויות האדם ומצמצמת אותן בעת ובעונה אחת. היא מגינה על זכויות האדם, שכן רק אם מתקיימים התנאים הקבועים בה, ניתן לפגוע בזכויות האדם; היא מצמצמת את זכויות האדם, שכן על-פי תוכנה היא קובעת תנאים ונסיבות בהם ניתן להגביל את זכויות האדם בחוק. בכך ניתן ביטוי לרעיון כי זכויות האדם אינן זכויות מוחלטות, ונתפסות כזכויות יחסיות בלבד.[1]

דוגמה לפסקת הגבלה במשפט הבין-לאומי מופיעה בסעיף 29 של ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם:

לא יוגבל אדם בזכויותיו ובחירויותיו, פרט לאותן ההגבלות שנקבעו בחוק על מנת להבטיח את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן, וכן את מילוי הדרישות הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך חברה דמוקרטית.[2]

בחוקות שונות עריכה

דרום אפריקה עריכה

הפרק השני בחוקת דרום אפריקה עוסק בזכויות אדם שונות. סעיף 36 בפרק זה קובע כי זכויות אלה עשויות להיות מוגבלות רק על ידי חוקים בעלי תחולה כללית (כלומר על כל האזרחים באופן שוויוני), ורק במידה שהמגבלה סבירה ומוצדקת ב"חברה פתוחה ודמוקרטית המבוססת על העקרונות של כבוד האדם, שוויון וחירות".[3]

ישראל עריכה

  ערך מורחב – פסקת ההגבלה

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק מופיעה פסקת הגבלה הקובעת את התנאים שבהם רשאיות רשויות השלטון לפגוע (אך לא להפר) בזכויות המוגנות בחוקים אלו. לשון הסעיף דומה בשני החוקים: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק־יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

קנדה עריכה

סעיף 1 של כתב הזכויות והחירויות הקנדי קובע: "פגיעה בזכויות ובחירויות צריך שתיעשה בגבולות הסביר, באמצעות חוק שניתן להצדקה בחברה חופשית ודמוקרטית."

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ אהרן ברק, המהפכה החוקתית: זכויות אדם מוגנות, משפט וממשל א/2, תשנ"ג
  2. ^ הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, באתר האו"ם
  3. ^ 36. Limitation of rights, Constitution of the Republic of South Africa, 1996 - Chapter 2: Bill of Rights