רשימת שימור

רשימת שימור היא רשימה בה נכללים ניירות-ערך של החברות אשר אינן עומדות בכללי השימור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

כללי השימור הם דרישות מינימליות המחייבות חברה ציבורית לעמוד בהן, כתנאי להמשך רישום החברה בבורסה. מטרתם של כללי השימור הוא לעודד את החברות להגדיל ולשמר את ההון העצמי שלהן ואת פיזור מניותיהן בקרב ציבור המשקיעים. אי עמידה באחת מהדרישות הכמותיות למשל, מהווה עילה להעברת נייר הערך לרשימת השימור, ועשויה בשלב מתקדם יותר, אף להביא למחיקתו מהמסחר בבורסה. כללים מסוג זה מקובלים בבורסות רבות בעולם, והונהגו בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 1998. ניירות ערך אשר נכללים ברשימת השימור מסומנים על ידי הוספת האות "ש" לשם החברה ולשם נייר הערך. כאשר החברה מוסרת הודעה, מתווספת המילה "בשימור" לשם החברה.

בנוסף, ניירות ערך המצויים ברשימת השימור נסחרים במסחר רב צדדי פעמיים ביום: בתחילת יום המסחר (שלב הפתיחה) ובסיום יום המסחר (שלב הנעילה) ואינם נסחרים במסחר הדו צדדי הרציף.

רשימת ניירות הערך שברשימת השימור מתפרסמת באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

עיקרי כללי השימורעריכה

תקנון הבורסה קובע את כללי השימור[1]. על פי כללים אלו, כל סוגי המניות של חברה רשומה, נדרשים לעמוד בשני התנאים הבאים:

  • שווי החזקות הציבור לא יפחת מ-5 מיליון שקלים. שיעור החזקות הציבור לא יפחת מ-15% מהון המניות. במקרים שבהם שווי החזקות הציבור במניות עולה על 15 מיליון שקלים, אין צורך לעמוד בדרישה לשיעור החזקות הציבור מעל ל-15%.
  • ההון העצמי לא יפחת בכל עת מ-2 מיליון שקלים, בהתאם לארבעת הדוחות האחרונים שפורסמו על ידי החברה. במקרים בהם שווי החזקות הציבור בחברה עולה על 24 מיליון שקלים, אין צורך לעמוד בדרישה להון עצמי מינימלי.

במידה והחברה מעוניינת לחזור לרשימה הרגילה, בבחינת חידוש מסחר, הרי שעליה לעמוד בתנאים כמותיים גבוהים יותר מאלה שנקבעו כתנאי להעברתה לרשימת השימור.[2]

מחיקה מרשימת השימורעריכה

על מנת להימחק מרשימת השימור, חברה יכולה לחזור ולחדש את המסחר שלה בבורסה, על ידי עמידתה בתנאים כמותיים גבוהים. לחלופין, החברה תימחק כליל מרשימת המסחר בבורסה בשני מקרים:

  • אם החברה אינה עומדת ב"כללי השימור" (שהם כללים הדומים לכללים החלים על חברות אחרות הנסחרות בבורסה, רק מקלים יותר).
  • אם חלפו 48 חודשים מאז הרישום ברשימת השימור, יימחקו ניירות הערך מהמסחר בבורסה.

הערות שולייםעריכה