תקופת תוקף פטנט

תקופת תוקף פטנט היא התקופה המרבית שבמהלכה פטנט יכול לקבל הגנה. בדרך כלל תקופת תוקף פטנט נמשכת מספר שנים. התקופה מתחילה ממועד הגשת בקשה לפטנט או מיום מתן הפטנט. ברוב המדינות לפי חוקי פטנטים צריכים לשלם אגרות חידוש בזמנים הנקובים על מנת לשמור על הפטנט בתוקף. אחרת תוקף הפטנט יפוג לפני סיום תקופת תוקף.

ניתן לבטל פטנט בשלמותו או תביעות מסוימות ממנו על פי החלטת בית המשפט במדינה בה הוא ניתן.

הרמוניזציה בינלאומית עריכה

בשנת 1990 הושגה הרמוניזציה בינלאומית ניכרת על ידי הסכם TRIPS של ארגון הסחר העולמי. סעיף 33 של ההסכם קובע כי:

"תוקף ההגנה [של פטנט] לא יפוג לפני עשרים שנה מאז תאריך ההגשה."

ברוב המדינות חוק הפטנטים קובע תקופת הגנה של 20 שנה מתאריך ההגשה באותה המדינה. הסכם TRIPS אינו אוסר על מדינות חברות בארגון הסחר העולמי על הסדרים נוספים בחוק, הקובעים תקופות הגנה קצרות יותר לזכויות דמויות פטנט כגון מודל שרות. התוקף שלהם, בדרך כלל, מונה 6 עד 10 שנים.

תקופת תוקף פטנט בעולם עריכה

ישראל עריכה

לפי סעיף 52 של חוק הפטנטים תשכ"ז-1967 תקופת הפטנט היא עשרים שנה מתאריך הבקשה. התאריך הקובע יכול להיות תאריך הגשת בקשה בישראל, תאריך בקשה בינלאומית או תאריך מסמך בכורה, שתאריכו יכול להיות 12 חודשים לפני בקשה בינלאומית.

סעיף 18ג לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967 מורה כי נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה:

 1. לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט;
 2. לתת רישיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהיעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי העניין;
 3. להורות על קיצור תקופת הפטנט.

סעיפים 64א. עד 64טז. של חוק בפטנטים תשכ"ז-1967 דנים על הארכות שניתן לבקש לפטנט המגן על חומר כלשהו, על תהליך לייצור חומר, על שימוש בחומר או על תכשיר רפואי המכיל חומר, או על תהליך לייצור תכשיר רפואי המכיל חומר, או על ציוד רפואי החייב ברישוי בישראל.

בסימן זה:

 • "תכשיר רפואי" – כל צורה של סמי מרפא שעברו תהליך עיבוד, לרבות תכשיר לשימוש ברפואה וטרינרית ותכשיר בעל ערך תזונתי המיועד להזרקה תוך וורידית;
 • "הפטנט הבסיסי" – הפטנט המגן על חומר כלשהו, על תהליך לייצור חומר, על שימוש בחומר או על תכשיר רפואי המכיל חומר, או על תהליך לייצור תכשיר רפואי המכיל חומר, או על ציוד רפואי החייב ברישוי בישראל (להלן – ציוד רפואי);
 • "צו להארכת פטנט ייחוס" – צו או אישור המורה על הארכה, ביום אחד או יותר, של תוקף פטנט ייחוס ביחס לתכשיר רפואי המכיל את החומר או ביחס לציוד רפואי, המוגן על ידי פטנט הייחוס, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא ניתן בארצות הברית של אמריקה, ותקופת תוקפו נקבעת על ידי הגורם המוסמך לכך לפי החלק של תקופת הבחינה לצורך מתן היתר השיווק הראשון בידי הרשות המוסמכת למתן היתרי שיווק, שחל לאחר מתן פטנט הייחוס, בניכוי תקופות שלגביהן נקבע כי מבקש צו ההארכה לא נהג בהן בדחיפות הראויה במהלך תקופת הבחינה האמורה, ובתוספת מחצית מתקופת הניסויים הקליניים בתכשיר הרפואי או בציוד הרפואי המוגנים על ידי פטנט הייחוס;
  • הוא ניתן במדינה אירופית מוכרת ("Supplementary Protection Certificate"), ותקופת תוקפו נקבעת בהתחשב בתקופה שחלפה מיום הגשת הבקשה לפטנט הייחוס ועד ליום קבלת היתר השיווק הראשון, בניכוי חמש שנים;
  • הוא ניתן במדינה מוכרת, ונועד להאריך באופן זמני את תוקף פטנט הייחוס עד להכרעה בדבר מתן צו לפי פסקאות (1) או (2) או עד למועד מוקדם יותר שנקבע בו.

אירופה עריכה

הסכם "European Patent Convention" מחייב כל סמכות משפטית לתת פטנט אירופאי תקופת תוקף של 20 שנה מתאריך השגת בקשת פטנט אירופאית או הגשת בקשה בינלאומית במסגרת הסכם PCT. תאריך הגשת הבקשה יכול להיות עד שנה לאחר תאריך הבכורה. חוק אירופאי אומר כי ניתן להאריך את תקופת תוקף של פטנט אירופאי, כשיש אפשרות לתת צו הארכה כתובה בחוק הפטנטים של אותה המדינה כדי לפצות על משך הבחינה והרישוי הרגולטורי לפני קבלת היתר שיווק. למדינות חברות איחוד אירופי ניתנת הארכה על ידי "Supplementary Protection Certificate".

ארצות הברית עריכה

בארצות הברית הפטנטים שהבקשה שלהם הוגשה מ-8 ביוני 1995 ואילך תקופת תוקף הפטנט היא 20 שנה מתאריך הגשת בקשת פטנט וכל בקשה אמריקאית או בקשת PCT שבקשת הפטנט תובעת ממנה זכות בכורה.

פטנטים שהוגשו לפני 8 ביוני 1995, תקופת תוקף הפטנט הנה או 20 שנה מתאריכים כנ"ל (חוץ מבקשות provisional) או 17 שנים מתאריך הקבלה, לפי הארוך ביניהם. הארכות תוקף ייתכנו עקב עיכובים אדמיניסטרטיביים.

תקופת תוקף הפטנט ניתנת להארכה כפיצוי לעיכובים בבחינה. סיבות להארכה יכולים להיות מהסיבות הבאות:

 • עיכובים במענה לבקשה לפטנט.
 • יותר מ-3 שנים לקבלת בקשת פטנט.
 • עיכובים עקב סודיות או התנגדויות.

עקב העומס תקופת המתנה של בקשות ב-USPTO ארוכה ורוב הפטנטים החדשים מקבלים הארכות מסוימות מעבר ל-20 שנה.

בקשות לפטנטים של עיצוב (המבוססים על תכונות דקורטיביות ולא פונקציונליות) שהוגשו מ-13 במאי 2015 ואילך, תקופת תוקף הפטנט הנה 15 שנה מתאריך קבלת הבקשה. בקשות פטנט עיצוב שהוגשו לפני 13 במאי 2015 תקופת תוקפם הנה 14 שנה מתאריך קבלת הבקשה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

 1. חוק הפטנטים תשכ"ז-1967

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.