Faux pas (מילולית: 'צעד שגוי', מבוטא פֿוֹ פָּה) הוא ביטוי צרפתי המקובל בשפות אירופיות רבות, ומשמעותו היא מעשה אשר מפר את הנורמות המקובלות בחברה, גם אם הוא אינו פלילי או בלתי־חוקי. האדם העושה את המעשה עשוי להיחשב גס רוח, חריג ובלתי־מתחשב. המילה הראשונה בביטוי נהגית בפ"א רפה והמילה השנייה בפ"א דגושה, והביטוי כולו נהגה במלרע (כמו 'או אז').

הגדרת מעשה מסוים כ־faux pas היא פעמים רבות תלוית תרבות, כך שדבר אשר נחשב ל-faux pas במדינה או בתרבות אחת עשוי להיחשב מקובל או אף רצוי במקום אחר.

דוגמאות ל־faux pas:

  • בממלכה המאוחדת: פנייה למלכה בשמה הפרטי ולא בכינוי 'הוד מעלתה'.
  • אדם הנכנס לכנסייה בלי להסיר את כובעו ולגלות את ראשו, גבר הנכנס לבית כנסת בראש מגולה.
  • אדם הנכנס יחף לסניף בנק, אדם הנכנס למסגד בנעליו.

ראו גם עריכה