הנהלת חשבונות חד-צדית

הנהלת חשבונות חד-צִדית היא שיטה לביצוע הנהלת חשבונות.

הוראות פקודת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 מבחינות בין שתי שיטות שמבוצעות בהן הנהלת חשבונות - מערכת הנהלת חשבונות חד-צדית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה.

במערכת הנהלת חשבונות חד-צדית נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, אשראי, המחאה בנקאית וכו).

עוסק פטור או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית.

חוק החברות, התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.

ראו גםעריכה