הקו הפתוח

יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: הערך לא אובייקטיבי, ללא קוד ויקי, מבולגן מאוד. אמנם, הערך מועתק ברשות אולם מומלץ לשנות את הניסוח כדי ליצור ערך אנציקלופדי ולא ערך שמתאים לאתר הקו הפתוח.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הקו הפתוח הוא מוקד כלל ארצי המופעל על ידי משרד החינוך הפועל לשמירה על זכויות התלמיד כפי שהן נגזרות מזכויות האדם, חוקי המדינה והאמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שישראל אִישררה בשנת 1991.

הקו הפתוח מסייע לתלמידים בשמירה על זכויותיהם, ובמצוקות חברתיות אישיות שלא באו על פתרונן על ידי הגורמים המקומיים (מנהל בית הספר וצוותו, הפיקוח על בתי הספר ומחוזות המשרד), או במקרים בהם התלמיד מעדיף לפנות לגורם מקצועי, שאינו קשור לסביבתו הקרובה ושאינו קשור אליו בקשר אישי. הסיוע שניתן לתלמיד נעשה תוך שיתוף כל הגורמים במערכת החינוך. כמו כן מופקד הקו הפתוח על פיתוח וקידום הנושא הכללי של זכויות הילדים במערכת החינוך ומיסודו במדיניות המשרד, בהנחיות הניתנות לעובדיו ובצורות הארגון של המערכת .

רקעעריכה

על פי מדיניות המרכז, התלמיד זכאי לזכויות הבסיסיות של האדם והאזרח, ובהן הזכות לפרטיות, לכבוד, לשותפות בהחלטות הקשורות לגורלו, לקבלת מידע, להבעת דעה, לייצוג, לשימוע ולהליך הוגן.

בשל תלותו של הילד במבוגר אשר איננו הורה שלו, התלמיד חשוף לאפשרות של פגיעה בזכויותיו ובצרכים הבסיסיים שלו. הקו הפתוח נועד להיות כלי עבור מערכת החינוך לאתר פגיעות בזכויות התלמיד, ולטפל בהן בתוך המערכת.

שלבי הטיפול בפניותעריכה

בסמכותו של הקו הפתוח לקבל כל פנייה הנוגעת למצוקה או לתלונה של תלמיד. הקו הפתוח יכול גם לסרב לטפל בפנייה, אם לדעתו היא הוגשה שלא בתום לב או לצורך השתמטות ממילוי חובות.

במסגרת בדיקת הפנייה בסמכותו של הקו הפתוח לפנות ישירות לכל אדם במערכת החינוך (מנהלים, מפקחים, מנהלי מחוזות, בעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובעלי תפקידים במטה), לשם קבלת מידע בעל פה ובכתב (כולל מסמכים) או לשם הבהרה של שיקול דעת בפעולות שננקטו.

במסגרת טיפול בפנייה יכול הקו הפתוח לפעול לתיקון עוול, או פגיעה בזכויות תלמידים ובשלומם. הטיפול נעשה בשיתוף מנהל בית הספר, המערכת הפיקוחית או כל גורם אחר במערכת החינוך. לעיתים מטופלות פניות התלמיד או הוריו ישירות על ידי הקו הפתוח ולעיתים אלו מופנים לטיפול על ידי גורמים במערכת החינוך ומחוצה לה. הקו הפתוח רשאי להורות על שינוי או ביטול דרכי טיפול ותגובה, אם אלה פוגעים בזכויותיהם או בשלומם של התלמידים, על פי החוק או על פי נוהלי המשרד, ולהציע דרכי טיפול ותגובה חלופיות בהתאם לצורך. בסמכותו של הקו הפתוח לתת ייעוץ לגורמים שונים במערכת החינוך (מטה המשרד, בתי-ספר, הרשויות המקומיות) בנושאים מערכתיים שונים, נהלים, מדיניות וארגון, הנגזרים מתלונות ספציפיות.

בהיבט המערכתי, הקו הפתוח מפנה לבעלי התפקידים השונים במשרד מסקנות מערכתיות העולות מהטיפול בפניות. בנוסף הקו מציע הצעות לתיקון מדיניות, נהלים, דרכי אכיפה ובקרה הקשורים לזכויות התלמידים ולשיפור תפקוד מערכת החינוך.

ציבור הפונים לקועריכה

"הקו - הפתוח" רואה את התלמידים והוריהם כלקוחותיו העיקריים וכמושא הטיפול המרכזי. "הקו - הפתוח" נותן שירות גם לאנשי חינוך: מנהלים, מפקחים, יועצים ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות, בנושאים הקשורים בזכויות התלמידים ובמצוקותיהם. .1 השירות שנותן "הקו – הפתוח" מיועד לתלמידים במערכת החינוך כולה: גני –הילדים, בתי – הספר היסודיים, בתי –הספר העל –יסודיים ובוגרים. "הקו-הפתוח" מקבל פניות מכל מגזרי האוכלוסייה בארץ; פנייה ישירה של התלמיד עצמו או של כל אדם אחר המייצג אותו . .2"הקו – פתוח" מספק מידע וייעוץ לאנשי חינוך בנושאים של קידום זכויות הילד / התלמיד. המידע מועבר טלפונית או בפרסומים מיוחדים . .3"הקו – הפתוח" מקיים הרצאות וסדנאות לאנשי חינוך ולגורמים נוספים בנושאים הקשורים בזכויות הילד תוך שימוש בנתונים ובאירועים שהגיעו לטיפולו. .4"הקו- הפתוח" פועל בתיאום עם הנהלת משרד החינוך הן לשם הטיפול בפניות התלמיד והן לשם מתן משוב למערכת על תופעות בשדה הדורשות התייחסות מחודשת מתוך מגמה לשיפור מתמיד של מימוש זכויות הילד /התלמיד.

צוות נותני השירותעריכה

בצוות "הקו – הפתוח ", משולבים אנשי חינוך מתחומים שונים, בעלי הכשרה וניסיון מגוונים במערכת החינוך ( הוראה, ייעוץ, פסיכולוגיה, פיקוח וניהול ), זאת כדי להבטיח שירות מתאים הן לצרכים המגוונים של הפונים, והן למערכת החינוך .

כללי האתיקה המקצועית של הצוותעריכה

"הקו – הפתוח" רואה בפנייה אליו יצירת קשר דיסקרטי ורגיש. אי לכך מתחייבים אנשי "הקו – הפתוח" לנושאים הבאים :

 1. לפעול על –פי חוקי המדינה, אמנת האו"ם לזכויות הילד, (1991( ומדיניות המשרד .
 2. להיענות לכל פנייה, מכל מגזרי האוכלוסייה ללא משוא פנים .
 3. לשמור על סודיות וצנעת הפרט .
 4. להעביר מידע הקשור בפונה ובנושא פנייתו רק בהסכמת הפונה .
 5. לבקש את אישור הפונה בכל מקרה של טיפול הדורש את חשיפתו .

השירות ודרכי הטיפולעריכה

"הקו –הפתוח" מטפל בפניות מכל רחבי ישראל. ניתן לפנות ל"קו – הפתוח" בנושאים הקשורים ביחסים שבין התלמיד למערכת החינוך כגון:

 • פגיעה בזכויות התלמיד
 • יחסי מורים תלמידים
 • היעדר מסגרת לימודית
 • ענישה בלתי מוצדקת או פוגעת
 • צרכים מיוחדים (כגון: עולים חדשים, לקויי למידה, מחוננים ואחרים)
 • אלימות מילולית ופיזית
 • מצוקות אישיות וחברתיות
 • מצבי חירום ולחץ
 • פגיעה נפשית, מינית ופיזית
 • הפרת הליכים ותקנות של מערכת החינוך
 • מידע על נהלים והליכים

צוות הקו הפתוח מחויב:

 • לתת לפונה יחס אדיב ומכובד תוך הקפדה על הקשבה ונכונות לסייע
 • לספק לתלמיד, להורה או לאיש החינוך, מידע ברור ומדויק בנושא פנייתו ולעדכנו בשלבי התקדמות הטיפול
 • לבדוק את כל ההיבטים של התלונה ולטפל בה באמינות
 • לטפל בנושא הפנייה, תוך שמירה על כללי האתיקה המקצועית
 • "הקו- הפתוח" מתחייב לטפל בתלונות אנונימיות, אלא אם יש לכך הצדקה מבחינת תוכן הפנייה או חומרתה

במהלך הטיפול יוצרים אנשי הקו קשר עם גורמים הקשורים לפנייה, לשם קבלת מידע משלים המסייע בתכנון דרכי הטיפול ומציאת פתרון הולם. אם הפנייה נוגעת לנושא שאינו קשור ישירות בתחום טיפולו של "הקו – הפתוח" יסיעו אנשיו בהפניה לגורמים המתאימים. עבודת "הקו – הפתוח" נעשית בשיתוף פעולה והדדיות עם מנהלי בתי הספר, היועצים והמפקחים. וכן עם מחלקות החינוך של הרשויות המקומיות עובדי "הקו- הפתוח" עומדים בקשר קבוע עם קובעי המדיניות במשרד החינוך לצורך בחינה מתמדת של מדיניות המשרד והוראותיו, במגמה לשפר ולקדם את נושא זכויות הילד והעלאת רמתם המקצועית של אנשי החינוך.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה