ויקיפדיה:בודק/הצעה 2

הצעה שהוצעה בעבר לנוהל בודק


בויקיפדיה, בודק הוא אדם שנבחר בידי הקהילה להחזיק ביכולת טכנית המאפשרת לבדוק כתובות IP של משתמשים רשומים וכן לאתר את כל העריכות שבוצעו מכתובת IP מסויימת, כולל אלה שנעשו בידי משתמשים רשומים. הרשאה זו קרויה בוויקימדיה בשם CheckUser.

נהלים

1 מספר הבודקים

1. בכל עת יהיו בויקיפדיה העברית שישה נושאי תפקיד הבודק. מתוך שישה בעלי תפקיד זה, שלושה ישמשו בפועל בתפקיד בכל שבוע, ויתחלפו מידי שבוע בשלושה האחרים. בכל עת יפורסמו מיהם השלושה המכהנים באותו שבוע. הבודקים יקבעו בינם לבין עצמם מי ישמש בכל שבוע ושבוע. מטרת התחלופה - לאפשר לבודקים לקחת חופשה מפעם לפעם ולא לכפות עליהם נוהל קשה מידי.

2. ירד מספר הבודקים מן המספר הקבוע עקב פרישה או הדחה, יתקיימו בחירות לתפקיד, שיחלו בתוך שבעה ימים מן הפרישה או ההדחה. גם במצב זה יכהנו שלושה בפועל מידי שבוע.

3. התקיימו בחירות לתפקיד ומספר הבודקים לא הגיע לאחריהן למספר הקבוע, יתקיימו בחירות חוזרות לאחר 30 יום.

2 בחירת הבודקים

1. כשרים להבחר. לתפקיד בודק יוכל להציע עצמו כל משתמש רשום בעל ותק של שנה ו- 2000 עריכות. משתמש רשום, לרבות מפעילים וביורוקרטים, ולמעט כל בודק מכהן. בודק שהודח מתפקידו או מפעיל שהודח מתפקידו אינם רשאים להעמיד מועמדותם לתפקיד זה.

2. ניהול הבחירות. הבחירות יתנהלו בדף בחירה שיפתח על-ידי אחד המפעילים, במתכונת [[ויקיפדיה:בודק/בחירת בודקים - 3]]. עם פתיחתו, יכלול הדף את הנוסח הבא:

  • זוהי הצבעה על תפקיד בודק, המתקיימת עקב <האירוע המחייב הצבעה>. בהצבעה אמורים להבחר <מספר הבודקים שיש למנות> בודקים, נוסף על הבודקים המכהנים. ההצבעה מתנהלת על-פי הכללים שנקבעו בדף הנהלים, והיא תפתח ב<תאריך ושעה>, ותנעל ב<תאריך ושעה>. המועמדים לתפקיד מתבקשים להציע עצמם לפני התאריך הנקוב. אין להצביע לפני תאריך זה.

המועמדים והמצביעים יפעלו לפי הנוסח האמור, דהיינו, המועמדים יציעו עצמם לפני פתיחת ההצבעה, והמצביעים ימנעו מהצבעה עד אותה עת.

דיונים הקשורים להצבעה ולמתמודדים בה, יתנהלו בדף השיחה של דף הבחירה.

3. קיום הצבעה. בכל הצבעה יכול כל בעל זכות הצבעה להצביע בעד מספר בודקים כמספר המשרות הפנויות, ונגד כל אחד ואחד מהמועמדים (לדוגמא: בבחירות לשלושה בודקים בה חמשה מועמדים יש שלוש הצבעות "בעד" וחמש הצבעות "נגד" לכל בעל זכות בחירה). מובן שלא ניתן להצביע פעמים (הן בעד או נגד) לאותו מתמודד.

4. בעלי זכות בחירה. בהצבעה יכול להשתתף כל בעל זכות בחירה, לרבות המועמדים עצמם.

5. אופן ההצבעה. כל מצביע רשאי להצביע "בעד" או "נגד" כל אחד מן המועמדים, ולנמק את הצבעתו בקיצור נמרץ (עד שמונים תוים, למעט שם המשתמש והתאריך). מועמד אינו רשאי להצביע נגד עצמו, אולם רשאי למשוך את מועמדותו.

6. משך ההצבעה. ההצבעה תארך שבעה ימים.

7. בחירת הזוכים. בתום ההצבעה, ידורגו המועמדים שאצלם עולה מספר הקולות "בעד" על מספר הקולות "נגד", על-פי ההפרש בין מספרים אלו. המועמדים שנבחרו הם הראשונים בדרוג זה, עד למילוי מכסת הבודקים שיש לבחור. אם כלה המנין במועמד שההפרש שלו שווה להפרש של המועמד הבא אחריו, יבחר ביניהם ביורוקרט.

8. מינוי בפועל. מינוי הבודקים יהיה בתוקף, בכל מקרה, מתום ההצבעה. הבודקים שנבחרו יפעלו, בשיתוף עם ביורוקרט, לקבלת המינוי כ- CheckUser.

9. הסתיימה ההצבעה ומספר הבודקים לא הגיע למספר הקבוע, יפעלו לפי סעיף 1.3.

3 פרישה והדחה

1. בודק יוכל להתפטר מתפקידו על-ידי מסירת הודעת פרישה מפורשת ברשימת הבודקים. ההתפטרות תכנס לתוקף מידית.

2. הדחת בודק נעשית באופן דומה להדחת מפעיל, כמפורט בנוהל ביטול הרשאה למפעילים.

3. בודק שפרש או הודח אינו רשאי לעשות עוד שימוש ביכולות הבודק, ועליו לבקש את הסרתן מן הגורמים המתאימים; ביורוקרט יוודא ביצוע הנחיה זו.

4 בקשות לבדיקה והפעלת הסמכות

1. בקשות לביצוע בדיקת משתמש או כתובת IP יש להציג בויקיפדיה:בודק/בקשות לבדיקה. באותו דף יודיעו הבודקים, לגבי כל בקשה, על הסכמתם, התנגדותם, או המנעותם מהכרעה תוך 24 שעות ממועד פרסום הבקשה.

2. הנחיה כללית. הבודקים מונחים לעשות ביכולותיהם המיוחדות שימוש רק כדי לאתר כתובות IP של משתמשים הגורמים לוויקיפדיה, תחת מעטה החשאיות של הרישום, נזק משמעותי. ההחלטה בשאלה מהו 'נזק משמעותי' מושארת לשיקול דעתם של הבודקים, בכל מקרה לגופו.

3. החלטה על ביצוע בדיקה. בדיקה תבוצע לאחר שבודק אחד או יותר הסכימו לביצועה, ובתנאי שאף בודק לא התנגד. כל בודק לבצע את הבדיקה, ובלבד שלא התנגדו לביצועה תוך 24 שעות (בפועל, הבדיקה תתבצע תוך 24 שעות מכל בקשה, אלא אם הסכימו שלושת הבודקים לביצוע, שאז יכולה הבדיקה להיערך קודם לכן).

האמור לעיל חל כאשר ממונים שלושה בודקים או יותר. כאשר ממונים שני בודקים, בדיקה תתבצע רק לאחר הסכמת שניהם, או בהודעת אחד מהם שלא נתקלה בהתנגדות האחר בתוך 24 שעות. אם ממונה רק בודק אחד, תידון כל הצעה כאילו יש בה מחלוקת, כדלהלן.

במקרה ואחד מהבודקים אינו מסכים לוטו שהוטל על ידי מי מחבריו הבודקים, יוכל להכריז על מחלוקת ולפעול כדלהלן. הכרזה על מחלוקת צריכה להיות הכרזה פוזיטיבית, ואין די בכך שאחד הבודקים סבור היה שיש לבצע את הבדיקה, ואחר הטיל וטו.

4. מחלוקת. במקרה של מחלוקת בין בעלי הסמכות בנוגע להפעלתה במקרה מסויים, יובא המקרה להצבעה בהכרעת רוב רגיל בין המפעילים ומחזיקי הסמכות, שתמשך שלושה ימים.

5. פרסום תוצאות הבדיקה. את המידע שהתקבל, או כל חלק ממנו, יוכלו הבודקים לפרסם באחד מדפי ויקיפדיה, או למסור אותן לכל משתמש רשום, לפי שיקול דעתם.

6. תעוד. רשימה אוטומטית של משתמשים שכתובתם נבדקה מנוהלת על-ידי המערכת, והיא גלויה בפני הבודקים בלבד. בנוסף לזה, יבוצע רישום ידני פומבי בדף טיפול בהשחתה. הרישום יכלול את שם הבודק, התאריך, שם המשתמש הנבדק, תמצית נימוקי ההחלטה על בדיקה. כתובת ה-IP תרשם רק אם הוגשה תלונה לספק אינטרנט בעניינה.

למרות האמור לעיל, בהסכמה של שלושה בודקים, או שני בודקים וביורוקרט, אפשר לעכב את הפרסום הפומבי של ביצוע פעולת הבדיקה, או להמנע ממנו כליל.

שמות הבודקים

פרטי הבודקים הממונים ותקופת כהונתם מפורטים בדף מיוחד: ויקיפדיה:בודק/שמות הבודקים. הדף פותח ברשימה עדכנית של הבודקים המכהנים, המופרדת באופן ברור מכל מידע אחר באותו דף.

קיימת גם רשימה אוטומטית של המשתמשים המחזיקים מבחינה טכנית ביכולות הבדיקה; יובהר כי הכללות ברשימה זו אינה הופכת משתמש לבודק, כפי שהוגדר בדף זה.

ראו גם